بررسی عوامل انگیزشی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) برای شرکت در ورزش و فعالیت‌های بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناش ارشد روانشناسی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و مدرس دانشگاه افسری امام علی (ع)

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه سنندج و مدرس دانشگاه امام علی(ع)

3 . دکتری فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق، دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه امام علی(ع)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی  عوامل انگیزشی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) برای شرکت در ورزش و فعالیت­های بدنی است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است. جامعۀ آماری تحقیق دانشجویان دانشگاه افسری (2500N = ) بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد 330 نفر از آنها به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای از سال­های یکم، دوم و سوم ( هر سال 110) نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند که در مجموع تعداد 285 پرسشنامه کامل عودت داده شد. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامۀ انگیزش ورزشی مارکلند و اینگلدور استفاد شد. اگرچه پایایی و روایی این پرسشنامه در تحقیقات متعددی تأیید شده است، برای اطمینان از تطابق پرسشنامه با جامعۀ تحقیق روایی و پایایی آن بررسی شد. برای تعیین روایی صوربی و محتوایی از نظرات کارشناسان و متخصصان و برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید که با توجه به میزان بار عاملی و میزان آماره تی تمامی گویه‌­ها پیشگوی مناسبی برای شاخص مد نظر بودند. همسانی درونی متغیرهای تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ به وسیلۀ مطالعۀ مقدماتی با تعداد 30 نفر از شرکت‌کنندگان بررسی شد. به منظور سازمان دادن، طبقه­بندی و خلاصه نمودن داده­های خام از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی از آزمون تی تک نمونه­ای، تحلیل واریانس استفاده گردید. نتایج نشان داد که انگیزۀ قدرت دارای بالاترین نمره و انگیزه اجبار پزشکی دارای پایین­ترین نمره می­باشد. بنابرین بایستی نیازهای انگیزشی دانشجویان برآورده گردد تا تمایل آنها برای شرکت در این فعالیت­ها افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


 

منابع و مآخذ

افروزه، علی (1392). تأثیر مشارکت در فعالیت‌های ورزشی بر کیفیت زندگی. چکیده مقالات سومین کنگره پیشگامان پیشرفت، دانشگاه صنعتی قم، 25.
حسینی ابریشمی،امیر (1383). مجموعه ورزشی مشهد. پایان نامه کاشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد مشهد، 43.
ذبیحی، رزیتا، اولاد حاجی، مصطفی. (1393). راهکارهای افزایش انگیزۀ کارکنان فاتب برای انجام فعالیت‌های ورزشی. فصلنامه علمی تخصصی  دانش انتظامی پلیس پایتخت،1،صص 68-35.
رمضانی‌نژاد، رحیم، واعظ موسوی، سید محمد کاظم و مختاری، رباب (1389). مقایسه کیفیت زندگی افراد شرکت کننده و غیر شرکت کننده در ورزش همگانی شهر اردبیل، مدیریت ورزشی، 7، 110-93.
رمضانی خلیل‌آبادی، غلامرضا (1373). بررسی انگیزه‌های افراد شرکت کننده در ورزش همگانی شهر تهران، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، تهران.
رمضانی‌نژاد، رحیم؛ رحمانی‌نیا، فرهاد؛ تقوی تکیار، سید امیر (1388). بررسی انگیزه‌های شرکت‌کنندگان در ورزش‌های همگانی در فضاهای روباز، مدیریت ورزشی، 2، 5-19.
ساعتچی، محمود، قاسمی، نوشاد، و نمازی، سمیه (1387). بررسی رابطه میان انگیزه شغلی مدیران، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (دبیران) مقطع متوسطه شهرستان مرودشت. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، 2، 168-147.
ساعتچی، محمود (1382)، روانشناسی بهره‌وری. چاپ ششم، تهران: مؤسسه نشر ویرایش.
شعبانی بهار، غلامرضا (1392). رابطه بین انگیزه ورزش و میزان موفقیت شغلی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 3، 23-11.
شیرازی، علی (1373)، مدیریت آموزشی، چاپ اول، مشهد: مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی
صفی‌پور، سهیلا. (1394). رابطۀ انگیزش ورزشی و بهره‌وری کارکنان. دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در علوم انسانی سمت، 46-44.
عبدلی، بهروز (1386). مبانی روانی- اجتماعی تربیت بدنی ورزش، چاپ اول،تهران: بامداد کتاب.
فراهانی، ابوالفضل، کشاورز، لقمان و جدیدیان، سمیه (1390). تأثیر ورزش صبحگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر راهنمایی شهرستان سبزوار، پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی،1، 26-15.
کاشف، میرمحمد. (1375). وضعیت ورزش همگانی در آذربایجان غربی، دفتر تحقیقات و آموزش سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران.
ممتازبخش مریم، فکور یوسف (1386). بررسى راهکارهاى ارتقا و توسعه ورزش همگانى بانوان دانشگاه علوم انتظامی، فصلنامه دانش انتظامى،2، 62-53.
نجفی پور، فرشاد (1394). یادداشت‌های یک روانشناس ورزشی، چاپ اول، تهران: مگستان.
واعظ موسوی، سید محمد کاظم، مسیبی، فتح الله. (1386). روان‌شناسی ورزشی، چاپ اول، تهران: سمت
 
Bradley, K., Kolt, G. S., & Williams, M. M. (2005). Motives for participating in international-level masters athletics. New Zealand Journal of Sports Medicine, 33(1):PP: 4-12.
Coakley, J. J., & Pike, E. (2009). Sport in society: Issues and controversies in Australia and New Zealand. McGraw-Hill, pp:28.
Cox, H., Tilbrook, H., Aplin, J., Chuang, L. H., Hewitt, C., Jayakody, S.,... & Watt, I. (2010). A pragmatic multi-centred randomised controlled trial of yoga for chronic low back pain: trial protocol. Complementary therapies in clinical practice, 16(2), 76-80.
Egli, T., Bland, H. W., Melton, B. F., & Czech, D. R. (2011). Influence of age, sex, and race on college students’ exercise motivation of physical activity. Journal of American college health, 59(5), 399-406.
Gutiérrez, M., Ruiz, L. M., & López, E. (2010). Perceptions of motivational climate and teachers' strategies to sustain discipline as predictors of intrinsic motivation in physical education. The Spanish Journal of Psychology, 13(2), 597-608.
Khanmohammadi  Otaghsara,a , Baghani ,T. ( 2010) investigation relationship between hardiness and mental disorder , European Psychiatry , volume 25, page 15-39.
Kusurkar, R. A., Croiset, G., & Ten Cate, O. T. J. (2011). Twelve tips to stimulate intrinsic motivation in students through autonomy-supportive classroom teaching derived from self-determination theory. Medical teacher, 33(12), 978-982.
Kusurkar, R. A., Ten Cate, T. J., Van Asperen, M., & Croiset, G. (2011). Motivation as an independent and a dependent variable in medical education: a review of the literature. Medical teacher, 33(5), 242-262.
Okada, C., & Young, K. (2012). Sport and social development: Promise and caution from an incipient Cambodian football league. International review for the sociology of sport, 47(1), 5-26.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary educational psychology, 25(1), 54-67.
Sarrazin, P., Vallerand, R., Guillet, E., Pelletier, L., & Cury, F. (2002). Motivation and dropout in female handballers: A 21-month prospective study. European Journal of Social Psychology, 32, 395–418.
Smith, Carolline. Hancock, Heather. Mortime, Jane Blake and Eckerta, Kerena. (2007). “A randomized comparatice trial of Yoga and relaxation to reduce Stress and anxiety”. Complementary Therapies in Medicine, Vol. 15, PP: 77-83.
United nation. (2000-2005). Resolution 59/10 adapted by the general assembly,retrieved January 27/2006 www.un.org/sport2005/resources.
Vazou, S., Ntoumanis, N., & Duda, J. L. (2006). Predicting young athletes' motivational indices as a function of their perceptions of the coach-and peercreated climate. Psychology of sport and exercise, 7(2), 215-233.
Visek, A. J., Achrati, S. M., Mannix, H. M., McDonnell, K., Harris, B. S., & DiPietro, L. (2015). The fun integration theory: toward sustaining children and adolescents sport participation. Journal of Physical Activity and Health, 12(3), 424-433.