تبیین فرهنگ سازمانی مؤثر بر عملکرد ارتباطی سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با اذعان به اهمیت ارتباطات در سازمان به بررسی و تبیین فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در عملکرد ارتباطی سازمان می‌پردازد. ادبیات نظری این تحقیق به تشریح مؤلفه‌های فرهنگ شامل فرهنگ سازمانی سلسله مراتبی، توسعه‌گرا و گروهی و عملکرد ارتباطی سازمان با شاخص‌های ارتباطات برون سازمانی، ارتباطات درون سازمانی و ارتباطات بین فردی پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران میانی نیروی هوایی ارتش ج.ا.ا است. در این پژوهش با توجه به محدودیت جامعه آماری کلیه افراد جامعه مورد تحقیق قرار گرفته و از روش سرشماری استفاده شده است. روش گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه حضوری بوده و روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. برای تحلیل داده از آزمون‌های آمار استنباطی از جمله ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رتبه‌ای فریدمن استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل‌های آماری حاکی از تأیید دو فرضیه از سه فرضیه پژوهش است. همچنین اهمیت بالای فرهنگ گروهی در بین مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی از یافته‌های جانبی این تحقیق است. در پایان با توجه به یافته‌های تحقیق، پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها