سواد اطلاعاتی در دانشگاه افسری امام علی(ع) (مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سواد اطلاعاتی[1] به معنای داشتن توانایی در شناخت درست منابع اطلاعاتی، توانایی دسترسی مؤثر به آنها و توانایی استفادة هدفمند از منابع می‌باشد. داشتن سواد اطلاعاتی به ‌معنای واقعی آن، می‌تواند به توانمندسازی فرماندهان، مدیران و استادان حوزة دفاع کمک شایانی نماید. این پژوهش به منظور بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی فرماندهان، مدیران و استادان دانشگاه افسری امام علی(ع) و ارائه پیشنهادهایی برای ارتقای آن صورت گرفته است که از نظر  نوع  هدف، کاربردی است و از نظر نحوة گردآوری داده‌ها، توصیفی است و برای گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای (اینترنت، کتابخانه دانشگاهی، سایت‌های تخصصی) و پرسشنامه استفاده شده است. نوع جامعة مورد پژوهش فرماندهان، مدیران و استادان دانشگاه افسری امام علی(ع) است. در تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز روش‌های آماری توصیفی و تحلیلی با استفاده از نرم‌افزار  spssبه کار گرفته شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که جامعة پژوهش از نظر تشخیص نیاز اطلاعاتی با میانگین (44/65%)، دسترسی مؤثر و کارآمد به اطلاعات با میانگین (05/66%)، ارزیابی اطلاعات و کانال‌های اطلاعاتی با میانگین (52/67%)، استفادة مؤثر از اطلاعات با میانگین نمره (63/59%)، رعایت مسائل حقوقی اطلاعات و شیوه‌های استناددهی با میانگین (88/59%) وضع نسبتاً مطلوبی دارند. در مجموع سواد اطلاعاتی جامعة پژوهش با میانگین درصد (58/63%) و میانگین نمرة 18/3 از 5  نمره بالاتر از حد متوسط برآورد شد. با تحلیل‌های صورت گرفته از دانشگاه افسری امام علی(ع) و ماهیت فعالیت‌های این مجموعه و سطح سواد اطلاعاتی فرماندهان، مدیران و استادان آن می‌توان نتیجه‌گیری کرد که با فرهنگ‌سازی، ارائه سمینارها و کارگاه‌های آموزشی، تهیه جزوات آموزشی و گنجاندن دوره آموزشی سواد اطلاعاتی (نظری و عملی) در سرفصل سند استانداردهای مهارت و آموزشی مشاغل فرماندهان، مدیران و استادان سازمانی دانشگاه می‌توان گام بلندی برای ارتقای سواد اطلاعاتی‌ آنها برداشت.  2- Information Literacy

کلیدواژه‌ها