بررسی میزان تأثیرگذاری آرم، علایم، نشان و درفش نظامی بر روحیه و اعتماد به نفس نظامیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از چالش‌های فعلی یگان‌های نظامی، حفظ و تقویت روحیة نیروی انسانی، برای انجام رسالت و مأموریت‌های سازمانی خود است، لذا در این میان عوامل و مؤلفه‌های بسیاری بر روحیه افراد، تأثیرگذار است که از جمله آنها می‌توان به مواردی؛ نظیر سلامتی، بهداشت، غذای خوب، استراحت مناسب، خواب کافی، آرمان بالا، اعتماد به ‌نفس، ایمان و اعتقاد اشاره نمود. روحیه در فرآیند روابط انسانی اهمیت خاصی دارد که می‌تواند نمایانگر وضع کلی روابط انسانی در یک سازمان باشد. روحیه مجموعه‌ای از احساسات، عواطف و طرز فکر آدمی است و در مواردی آن را با رضایت‌مندی شغلی مترادف، ذکر کرده‌اند.
از دیدگاه روان‌شناسان، روحیه عبارت است از عکس‌العمل عاطفی و ذهنی که شخص در باب محیط و کار خود دارد. نگاهی اجمالی به موارد بالا، این نکته را به ذهن می‌رساند که آیا آرم و علایم، نشان و درفش نظامی می‌تواند به عنوان منبعی برای ایجاد اعتماد به نفس بین کارکنان نظامی و در راستای حفظ و تقویت روحیه عمل نماید؟ سؤال اصلی تحقیق بدین‌گونه بیان می‌گردد که چه رابطه‌ای بین آرم، علایم، نشان و درفش نظامی و روحیه نظامیان وجود دارد؟ به سخن دیگر، هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان تأثیرگذاری آرم، علایم، نشان و درفش نظامی بر روحیه نظامیان است.
جامعة این پژوهش، کلیه فرماندهان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) در سال 1389 می‌باشند. با توجه به جامعه آماری، نمونه‌ای به حجم 385 نفر از بین فرماندهان، کارکنان و دانشجویان به روش تصادفی- خوشه‌ای انتخاب گردید. به ‌منظور جمع‌آوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته و برای تحلیل داده‌ها از بسته نرم افزاری SPSS استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد که ابعاد آرم، علایم، نشان و درفش نظامی بر روحیه و اعتماد به نفس نظامیان تأثیر بسزایی دارد؛ به ‌عبارت دیگر چگونگی و کیفیت ساختار ظاهری، میزان ارزش و جایگاه، کارکرد، مفاهیم و فلسفه‌های وجودی آرم و علایم، نشان، درفش نظامی، با میزان روحیه و اعتماد به نفس رابطة مستقیمی دارد.

کلیدواژه‌ها