شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی سیستم مدیریت دانش در دانشگاه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مزیت رقابتی اصلی سازمان‌های امروزی، دانش است. دانش ابزار قدرتمندی است که روز به روز در حال توسعه و تغییر است؛ کنترل و مدیریت دانش نیازمند کسب مهارت‌های ویژه‌ای است و به تناسب نوع فعالیت سازمان‌ها، این مهارت‌ها با یکدیگر متفاوت هستند. تحقیقات زیادی برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش انجام شده‌است و در هر یک از این پژوهش‌ها عوامل کلیدی موفقیت متفاوتی معرفی شده‌است. در این مقاله کوشش شده که با استفاده از تحقیقات انجام گرفته، مدلی جامع برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت برای پیاده‌سازی سیستم مدیریت دانش در دانشگاه‌ها ارائه شود.
در این پژوهش عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش در دانشگاه‌ها شناسایی شدند، سپس برای هر یک از این عوامل شاخص‌هایی تعریف شدند و سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی ابعاد و شاخص‌های به دست آمده در دانشگاه‌های شهر تهران مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و ابعاد اصلی و عوامل آن استخراج شدند. در نهایت از طریق آزمون فریدمن عوامل کلیدی موفقیت شناسایی شده در دانشگاه‌ها، اولویت‌بندی شدند.
عوامل کلیدی موفقیت شناسایی شده در این پژوهش می‌تواند به عنوان راهنمایی چارچوبی مناسب برای سنجش میزان آمادگی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور برای پیاده‌سازی مدیریت دانش مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها