الگوی نظام مند آموزش دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح ج.ا.ا با استفاده از رویکرد کیفی فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت راهبردی دانش - دانشگاه عالی دفاع ملی

2 مدرس

10.22034/IAMU.2023.560532.2770

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی مطالعات انجام‌شده در جهت شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های الگوی نظام‌مند آموزش دانشگاه های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران  انجام شده است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع فراترکیب بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه منابع مرتبط با حوزه آموزش طی سال‌های 1382 تا 1400 به تعداد 87 منبع بود که ابتدا تعداد 56 منبع بر اساس چکیده انتخاب شد. سپس 31 منبع بر اساس محتوا گزینش شد که درنهایت 24 منبع به ‌عنوان منابع کاملا مرتبط، به روش فراترکیب مورد بررسی قرار گرفت. براساس کدگذاری و ترکیب مقالات، الگوی نظام مند آموزش دانشگاه های افسری در 3 بُعد، 8 مولفه  و 24 شاخص طبقه­بندی شد که عبارتند از: بعد یکم درونداد های آموزش با مولفه ویژگی فراگیران (ویژگی های مهارتی،دانشی ونگرشی) ، مولفه‌ویژگی اساتید(مهارت تدریس، دانش راهبردی ونگرش ارزشی) ، مولفه نیازسنجی (تحلیل سازمان، تحلیل شغل،تحلیل فرد،تحلیل محیط،تعیین نیاز) ، مولفه اهداف آموزشی (اهداف شناختی،اهداف عاطفی آرمانی،اهداف عملکردی)، مولفه برنامه درسی(عمومی ، تخصصی ، دانشی و بینشی) و بعد دوم فرآیند آموزشی با مولفه فرآیند اجرا(فرآیند یادگیری-یاددهی، روش اجرا ، الزامات اجرا) ، مولفه ارزیابی(فراگیر ، استاد) و همچنین بعدسوم شایستگی با مولفه های توانایی ها و قابلیت ها. روایی الگوی طراحی شده بر اساس نظر گروه 5 نفره کانونی صاحب نظران حوزه آموزش تایید و پایایی الگو نیز با استفاده از فرمول محاسبه کاپا به میزان 864/. ، الگو در سطح توافق معتبر قرارگرفت.

کلیدواژه‌ها


امام خمینی(رحمه‌ا...‌علیه) (1368). صحیفه نور، ج 18،14،13،10،9،6،1،چاپ تهران، دفتر حفظ و نشر آثار امام (ره).
بیانات فرماندهی معظم کل قوا در سایت خامنه ای به آدرس WWW.KHAMENEI.IR
حجازی ، سعید(1396) رویکردها و منظومه پژوهشی مدیریت اسلامی ،مجله مدیریت اسلامی ،شماره 98
حجتی، سید محمد باقر(1382). تعلیم و تربیت در پرتو اندیشه های قرآنی، مجله گلستان قرآن ، شماره 165
شیخ، علیرضا(1396) باز طراحی نظام آموزشی دانشکده دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی
صادق زاده، علیرضا و احمدی­فر، مهرداد (فروردین و اردیبهشت 1387). آسیب‌شناسی مدیریت نظام آموزشی کشور و تأثیر آن بر وضعیت موجود نظام آموزشی. نشریه فرهنگ و هنر مهندسی فرهنگی، شماره 15
معین الدینی ،محمود(1394)، طراحی نظام آموزشی دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
نوروزی ، داریوش؛  علی آبادی ، خدیجه  ؛ باقری ، خسرو(1390)اعتباریابی الگوی طراحی آموزش، فصلنامه روانسنجی تربیتی،شماره 40
نصرت پناه، سیاوش؛ امیری، میترا (1396). اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، شماره 36