وضعیت، ضرورت و کاربرد آموزش زبان‌انگلیسی در دانشگاه‌های نظامی ایران:دیدگاه‌‌ فرماندهان ارشد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات زبان انگلیسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 عضو علمی مرکز تحقیقات زبان انگلیسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

10.22034/IAMU.2023.553071.2734

چکیده

آموزش زبان‌خارجی بخش اصلی سیستم آموزشی همه کشورهای جهان به ویژه در عصر ارتباطات است. شکی نیست که زبان‌انگلیسی در دهکده جهانی، زبان میانجی[1] است. به دلیل درک نقش و اهمیت زبانهای خارجی در زمینه دفاع و همکاری نظامی با سایرکشورهای جهان، این پژوهش به بررسی وضعیت آموزش زبان‌انگلیسی4 (ELT) در دانشگاه‌های نظامی می پردازد. بدین منظور، 12 نفر از فرماندهان ارشد ارتش ج.ا. ایران با مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا آشنا با مسائل آموزشی، مقدورات، محدودیت‌ها موانع و چالش‌های موجود و فراروی دانشگاه‌های نظامی در یک مصاحبه نیمه ساختار یافته به سؤالاتی در مورد وضعیت، نقش، اهمیت و ضرورت آموزش زبان‌انگلیسی در دانشگاه‌های نظامی ایران و اقداماتی که می بایستی از جانب فرماندهان ارشد در خصوص بهبود، توسعه و ارتقاء کیفیت آموزش زبان‌انگلیسی در این دانشگاه‌ها صورت گیرد پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی بدست آمده از مصاحبه‌ها براساس"تحلیل محتوا5" نشان داد وضعیت برنامه آموزش زبان در دانشگاه‌های نظامی در برخی جنبه‌ها نسبتاً موفق است ولی تا رسیدن به وضعیت مطلوب هنوز فاصله دارد و برای استاندرسازی و بهبود کیفیت آموزش مبتنی بر سیاست گذاری‌های کلان آموزشی نیاز به توسعه برنامه ای راهبردی، منسجم و هدفدار و فراهم نمودن مجموعه ای از شرایط است. شش مقوله ی استخراج شده عبارتند از زبان ارتباطات حرفه‌ای، زبان میانجی نظامی، توانش بین فرهنگی نظامی، فعالیت های همکوشانه، سیاست گذاری آموزش زبان‌انگلیسی در نیروهای‌مسلح، و بهبود کیفیت آموزش زبان‌انگلیسی در دانشگاه نظامی که هر کدام با توجه به نظریات مطرح در آموزش زبان بحث و بررسی شدند
 

کلیدواژه‌ها


استراوس، انسلم. کوربین، جولیت (1390). مبانی پژوهش کیفی: فن و و مراحل تولید نظریه زمینه ای. ترجمه: ابراهیم افشار. تهران، نشر نی.
احمدی پور، طاهره. (1387). لزوم اتخاذ سیاســت زبانی در برابر گســترش زبان‌انگلیسی. فصلنامه مطالعات ملی. شماره 35.
رحیمی، مهرک و زهرا نبی لو. (1387). جهانی شــدن و ضــرورت اصلاح دوره های آموزش زبان‌انگلیسی در ایران؛ چالش ها، فرصت ها. فناوری و آموزش. سال سوم. شماره 2.
رشیدزاده، فتح اله. مرادیان، محسن. (1391). قوت ها و چالش های نظام آموزشی دانشگاه های افسری آجا. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی شماره 46 ،سال دوازدهم، تابستان 1391 صص 35 -64
عباسیان غلامرضا, شیرمحمدی جواد, و نیکویی مجید (1390). ارزیابی برنامه آموزش‌های علمی در بافت سازمان‌های نظامی و ارائه الگوی آموزشی متناسب (با تاکید بر ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه افسری امام علی (ع)). فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی،‎ شماره 43 ، سال یازدهم، پاییز 1390، صص42-11
عباسیان، غلامرضا.  فرجی آستانه، پیمان. (1393). تاثیر برانگیختن آگاهی نحوی و معنایی بر تقویت توانش گفتمانی زبان آموزان دوره‌های ضمن خدمت نظامیان.‎ فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی.‎ شماره 56، سال چهاردهم، زمستان 1393، صص22-1
علوی مقدم، سیدبهنام و رضا خیرآبادی. (1391). بررسی انتقادی برنامه درسی ملی در حوزه آموزش زبانهای خارجی. مطالعات برنامه درسی. سال هفتم. شماره 25.
گل احمر، احسان. عموزاده، محمد. (1388). انگلیسی به عنوان زبان میانجی جهانی و تأثیر آن بر زبان‌های دیگر. مجله پژوهش های علوم انسانی، سال دهم، بهار و تابستان 1388، صص 187-177
گلابی، سیاوش، پژوهش در برنامـه ریـزی آموزشـی. چـاپ دوم، چاپخانـه تـابش .(1370)
Angelevski, S., Hadzi-Janev, M. (2114). Contemporary Challenges in the Military Education: Macedonian Military Academy in the Context. Journal Contemporary Military Challenges, 1202114 - 12 (2): p. 41 - 52
Beman, W. O. (1986). Language, Status and Power in Iran. Bloomington: Indian University Press
Bobyr, S. L. (2017). English for Professional Communication as a Global Language. Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University. Series: Pedagogical sciences, (148), 22-25.
Brown, H. D. (2000). Principles of Language Learning and Teaching (4th ed.) (New York, Pearson Education Company).
Creswell, J. W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Crystal, D. (2003). English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press.
Dahmardeh, M., & Wray, D. (2011). Culture and English language Teaching in Iran. The Iranian EFL Journal, 7(5), 264-281.
Davidheiser, S. A. (2013). Identifying Areas for High-School Teacher Development: A Study of Assessment Literacy in the Central Bucks School District. A thesis presented to the school of education at Drexel University.
Djozo, K., Dimitrovska, A., Angeleski, S. (2014). Evaluation of the Contents of Military Education according to the Needs of the Contemporary Military Missions. International Scientific Conference, Records of Proceeding, (2): p. 541 – 53
Ekstam, J. M., & Sarvandy, E. (2017). English Language Teaching in Iran: Tradition versus Modernity. Chinese Journal of Applied Linguistics, 40(1), 112-119.
Ellis, R (1997).  SLA research and language teaching. Oxford: Oxford University Press.
Farhady, H., Hezaveh, F. S., & Hedayati, H. (2010). Reflections on Foreign Language Education in Iran. TESL-EJ, 13(4), n4.
Foroozandeh, E. (2011). History of High School English Course Book in Iran:1318-1389 (1930-2010). Roshd Foreign Language Teaching Journal. 26 (1). 57-69.
Gilman, E., Herold, D.E., eds., (2002). The Role of Military Education in the Restructuring of Armed Forces. NATO Defence College, Rome Gjozo.
Griffiths, A. J., Alsip, J., Hart, S. R., Round, R. L., & Brady, J. (2020). Together We Can Do So Much: A Systematic Review and Conceptual Framework of Collaboration in Schools. Canadian Journal of School Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/0829573520915368.
Gupta, A., & Pathania, P. (2020). To Study the Impact of Google Classroom as a Platform of Learning and Collaboration at the Teacher Education Level. Education and Information Technologies. https://doi.org/10.1007/s10639-020-10294-1.
Haberland, H. (2011). Ownership and maintenance of a language in transnational use: Should we leave our lingua franca alone? Journal of Pragmatics, 43, 937-949.
Jenkins, J. (2009). English as a Lingua Franca: Interpretations and Attitudes. World Englishes,28(2), 200-207.
Jin, S. (2019). Teaching English as an International Language (TEIL) in the Military Context: Incorporating TEIL into the English Curriculum of the Korea Military Academy (Doctoral dissertation, Arizona State University).
Juntanee, J. (2019). Global Englishes orientation of English textbooks in Thailand. Burapha University, Thailand.
Kachru, Y, & Smith, L. E. (2009). The Karamic Cycle of World Englishes: Some Futuristic Constructs. World Englishes, 28(1), 1-14.
Khubchandani, L. (2008). Language Policy and Education in the Indian Subcontinent. In Encyclopedia of Language and Education, 2nd Edition, (Vol.1, pp. 393–404). New York: Springer Science + Business Media LLC.
Kiany, G. R.; S. A. Mirhosseini & H. Navidinia. (2010). Foreign Language Education Policies in Iran: Pivotal Macro Considerations. Journal of English Language Teaching and Learning. 53 (222). 49-70
Li, M. (2019). Thoughts about Foreign Language Teaching Planning Reform in Military Universities. Open Journal of Social Sciences, 7(03), 491.
Lorinczova, K. (2010). Teaching English to speakers of other languages in two sociocultural contexts. The University of Oklahoma.‏
Matei, F. L. (2019). The Intercultural Competence of Military Students in the Context of International Mobility. Land Forces Academy Review, 24(2), 115-122.
Matsuda, A., & Friedrich, P. (2011). English as an International Language: A Curriculum Blueprint. World Englishes, 30, 332- 344.
Matsuda, A. (2006). Negotiating ELT Assumptions in EIL Classrooms. In J. Edge (Ed.). (Re)Locating TESOL in an Age of Empire (pp.158-170). London: Palgrave.
Maxwell, J. A. (2005). Qualitative research design: An interactive approach (2nd Ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications
Meng, L., Mei, S., & Wenhui, H. (2020, August). Expand the Research and Practice of the Training Path of English for Military Cadets. In 2020 4th International Seminar on Education, Management and Social Sciences (ISEMSS 2020) pp. 114-117.
Menshikova, E. U., & Beloshitskaya, N. N. (2008). English Language for Professional Communication.
Mustafa, E. R. (2012). The Role of Foreign Language in the Success of Global Military Operations and English as a Global Lingua Franca. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 4(1), 279-286.
Nagy, T. (2016). English as a Lingua Franca and Its Implications for Teaching English as a Foreign Language. Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, 8 (2), 155–166.
Nunan, D. (2003). The Impact of English as a Global Language on Educational Policies and Practices in the Asia-Pacific Region. TESOL Quarterly. 37(4). 589-613.
Orna-Montesinos, C. (2013). English as an International Language in the Military: A Study of Attitudes. LSP Journal-Language for special purposes, professional communication, knowledge management and cognition, 4(1).
Park, J. S-Y. & Wee, L. (2011). A Practice-Based Critique of English as a Lingua Franca. World Englishes, 30(3), 360–374.
Pateşan, M., & Zechia, D. (2018). Foreign Language Education in the Military. In International conference Knowledge-Based Organization, Vol. 24, No. 2, pp. 351-355.
Pinner, R. S. (2009). ELT and the Global Recession. ELT Journal, 63(4), 390-392.
Poehner, M. E., & Wang, Z. (2021). Dynamic Assessment and second language development. Language Teaching, 54(4), 472-490.
Richards, J. C. (2001). Curriculum development in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
Samarin, W.J. (1968). “Lingua Francas Of The World”. In Fishman, J.A. (Ed) Readings In The Sociology Of Language. The Hague: Mouton.
Seidlhofer, B. (2005). English as a Lingua Franca. ELT Journal, 59, 339-357.
Spolsky, B. (2004). Language Policy. Cambridge. Cambridge University Press.
Susilo, A.P., Riskiyana, R., Lestari, E., Yanti (2022). Interprofessional Collaboration and Education in the Hierarchical and Collectivistic Culture. In: Claramita, M., Findyartini, A., Samarasekera, D.D., Nishigori, H. (eds) Challenges and opportunities in health professions education. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-7232-3_11
Tollefson, J. W. (1991). Planning Language, Planning Inequality: Language Policy in the Community. London: Longman.
Wardhaugh, R, 2006, An Introduction to Sociolinguistics (5th edition). Oxford: Blackwell.
Wright, S, 2004, Language Policy & Language Planning. New York: Palgrave Macmillan.
Van Lier, L. (2000). From Input to Affordance: Social Interactive Learning from an Ecological Perspective. In J. P. Lantolf (Ed.), Sociocultural Theory and Second Language Learning: Recent Advances (pp. 245-259). Oxford: OUP.
 
 
 
استراوس، انسلم. کوربین، جولیت (1390). مبانی پژوهش کیفی: فن و و مراحل تولید نظریه زمینه ای. ترجمه: ابراهیم افشار. تهران، نشر نی.
احمدی پور، طاهره. (1387). لزوم اتخاذ سیاســت زبانی در برابر گســترش زبان‌انگلیسی. فصلنامه مطالعات ملی. شماره 35.
رحیمی، مهرک و زهرا نبی لو. (1387). جهانی شــدن و ضــرورت اصلاح دوره های آموزش زبان‌انگلیسی در ایران؛ چالش ها، فرصت ها. فناوری و آموزش. سال سوم. شماره 2.
رشیدزاده، فتح اله. مرادیان، محسن. (1391). قوت ها و چالش های نظام آموزشی دانشگاه های افسری آجا. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی شماره 46 ،سال دوازدهم، تابستان 1391 صص 35 -64
عباسیان غلامرضا, شیرمحمدی جواد, و نیکویی مجید (1390). ارزیابی برنامه آموزش‌های علمی در بافت سازمان‌های نظامی و ارائه الگوی آموزشی متناسب (با تاکید بر ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه افسری امام علی (ع)). فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی،‎ شماره 43 ، سال یازدهم، پاییز 1390، صص42-11
عباسیان، غلامرضا.  فرجی آستانه، پیمان. (1393). تاثیر برانگیختن آگاهی نحوی و معنایی بر تقویت توانش گفتمانی زبان آموزان دوره‌های ضمن خدمت نظامیان.‎ فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی.‎ شماره 56، سال چهاردهم، زمستان 1393، صص22-1
علوی مقدم، سیدبهنام و رضا خیرآبادی. (1391). بررسی انتقادی برنامه درسی ملی در حوزه آموزش زبانهای خارجی. مطالعات برنامه درسی. سال هفتم. شماره 25.
گل احمر، احسان. عموزاده، محمد. (1388). انگلیسی به عنوان زبان میانجی جهانی و تأثیر آن بر زبان‌های دیگر. مجله پژوهش های علوم انسانی، سال دهم، بهار و تابستان 1388، صص 187-177
گلابی، سیاوش، پژوهش در برنامـه ریـزی آموزشـی. چـاپ دوم، چاپخانـه تـابش .(1370)
Angelevski, S., Hadzi-Janev, M. (2114). Contemporary Challenges in the Military Education: Macedonian Military Academy in the Context. Journal Contemporary Military Challenges, 1202114 - 12 (2): p. 41 - 52
Beman, W. O. (1986). Language, Status and Power in Iran. Bloomington: Indian University Press
Bobyr, S. L. (2017). English for Professional Communication as a Global Language. Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University. Series: Pedagogical sciences, (148), 22-25.
Brown, H. D. (2000). Principles of Language Learning and Teaching (4th ed.) (New York, Pearson Education Company).
Creswell, J. W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Crystal, D. (2003). English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press.
Dahmardeh, M., & Wray, D. (2011). Culture and English language Teaching in Iran. The Iranian EFL Journal, 7(5), 264-281.
Davidheiser, S. A. (2013). Identifying Areas for High-School Teacher Development: A Study of Assessment Literacy in the Central Bucks School District. A thesis presented to the school of education at Drexel University.
Djozo, K., Dimitrovska, A., Angeleski, S. (2014). Evaluation of the Contents of Military Education according to the Needs of the Contemporary Military Missions. International Scientific Conference, Records of Proceeding, (2): p. 541 – 53
Ekstam, J. M., & Sarvandy, E. (2017). English Language Teaching in Iran: Tradition versus Modernity. Chinese Journal of Applied Linguistics, 40(1), 112-119.
Ellis, R (1997).  SLA research and language teaching. Oxford: Oxford University Press.
Farhady, H., Hezaveh, F. S., & Hedayati, H. (2010). Reflections on Foreign Language Education in Iran. TESL-EJ, 13(4), n4.
Foroozandeh, E. (2011). History of High School English Course Book in Iran:1318-1389 (1930-2010). Roshd Foreign Language Teaching Journal. 26 (1). 57-69.
Gilman, E., Herold, D.E., eds., (2002). The Role of Military Education in the Restructuring of Armed Forces. NATO Defence College, Rome Gjozo.
Griffiths, A. J., Alsip, J., Hart, S. R., Round, R. L., & Brady, J. (2020). Together We Can Do So Much: A Systematic Review and Conceptual Framework of Collaboration in Schools. Canadian Journal of School Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/0829573520915368.
Gupta, A., & Pathania, P. (2020). To Study the Impact of Google Classroom as a Platform of Learning and Collaboration at the Teacher Education Level. Education and Information Technologies. https://doi.org/10.1007/s10639-020-10294-1.
Haberland, H. (2011). Ownership and maintenance of a language in transnational use: Should we leave our lingua franca alone? Journal of Pragmatics, 43, 937-949.
Jenkins, J. (2009). English as a Lingua Franca: Interpretations and Attitudes. World Englishes,28(2), 200-207.
Jin, S. (2019). Teaching English as an International Language (TEIL) in the Military Context: Incorporating TEIL into the English Curriculum of the Korea Military Academy (Doctoral dissertation, Arizona State University).
Juntanee, J. (2019). Global Englishes orientation of English textbooks in Thailand. Burapha University, Thailand.
Kachru, Y, & Smith, L. E. (2009). The Karamic Cycle of World Englishes: Some Futuristic Constructs. World Englishes, 28(1), 1-14.
Khubchandani, L. (2008). Language Policy and Education in the Indian Subcontinent. In Encyclopedia of Language and Education, 2nd Edition, (Vol.1, pp. 393–404). New York: Springer Science + Business Media LLC.
Kiany, G. R.; S. A. Mirhosseini & H. Navidinia. (2010). Foreign Language Education Policies in Iran: Pivotal Macro Considerations. Journal of English Language Teaching and Learning. 53 (222). 49-70
Li, M. (2019). Thoughts about Foreign Language Teaching Planning Reform in Military Universities. Open Journal of Social Sciences, 7(03), 491.
Lorinczova, K. (2010). Teaching English to speakers of other languages in two sociocultural contexts. The University of Oklahoma.‏
Matei, F. L. (2019). The Intercultural Competence of Military Students in the Context of International Mobility. Land Forces Academy Review, 24(2), 115-122.
Matsuda, A., & Friedrich, P. (2011). English as an International Language: A Curriculum Blueprint. World Englishes, 30, 332- 344.
Matsuda, A. (2006). Negotiating ELT Assumptions in EIL Classrooms. In J. Edge (Ed.). (Re)Locating TESOL in an Age of Empire (pp.158-170). London: Palgrave.
Maxwell, J. A. (2005). Qualitative research design: An interactive approach (2nd Ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications
Meng, L., Mei, S., & Wenhui, H. (2020, August). Expand the Research and Practice of the Training Path of English for Military Cadets. In 2020 4th International Seminar on Education, Management and Social Sciences (ISEMSS 2020) pp. 114-117.
Menshikova, E. U., & Beloshitskaya, N. N. (2008). English Language for Professional Communication.
Mustafa, E. R. (2012). The Role of Foreign Language in the Success of Global Military Operations and English as a Global Lingua Franca. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 4(1), 279-286.
Nagy, T. (2016). English as a Lingua Franca and Its Implications for Teaching English as a Foreign Language. Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, 8 (2), 155–166.
Nunan, D. (2003). The Impact of English as a Global Language on Educational Policies and Practices in the Asia-Pacific Region. TESOL Quarterly. 37(4). 589-613.
Orna-Montesinos, C. (2013). English as an International Language in the Military: A Study of Attitudes. LSP Journal-Language for special purposes, professional communication, knowledge management and cognition, 4(1).
Park, J. S-Y. & Wee, L. (2011). A Practice-Based Critique of English as a Lingua Franca. World Englishes, 30(3), 360–374.
Pateşan, M., & Zechia, D. (2018). Foreign Language Education in the Military. In International conference Knowledge-Based Organization, Vol. 24, No. 2, pp. 351-355.
Pinner, R. S. (2009). ELT and the Global Recession. ELT Journal, 63(4), 390-392.
Poehner, M. E., & Wang, Z. (2021). Dynamic Assessment and second language development. Language Teaching, 54(4), 472-490.
Richards, J. C. (2001). Curriculum development in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
Samarin, W.J. (1968). “Lingua Francas Of The World”. In Fishman, J.A. (Ed) Readings In The Sociology Of Language. The Hague: Mouton.
Seidlhofer, B. (2005). English as a Lingua Franca. ELT Journal, 59, 339-357.
Spolsky, B. (2004). Language Policy. Cambridge. Cambridge University Press.
Susilo, A.P., Riskiyana, R., Lestari, E., Yanti (2022). Interprofessional Collaboration and Education in the Hierarchical and Collectivistic Culture. In: Claramita, M., Findyartini, A., Samarasekera, D.D., Nishigori, H. (eds) Challenges and opportunities in health professions education. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-7232-3_11
Tollefson, J. W. (1991). Planning Language, Planning Inequality: Language Policy in the Community. London: Longman.
Wardhaugh, R, 2006, An Introduction to Sociolinguistics (5th edition). Oxford: Blackwell.
Wright, S, 2004, Language Policy & Language Planning. New York: Palgrave Macmillan.
Van Lier, L. (2000). From Input to Affordance: Social Interactive Learning from an Ecological Perspective. In J. P. Lantolf (Ed.), Sociocultural Theory and Second Language Learning: Recent Advances (pp. 245-259). Oxford: OUP.
 
 
استراوس، انسلم. کوربین، جولیت (1390). مبانی پژوهش کیفی: فن و و مراحل تولید نظریه زمینه ای. ترجمه: ابراهیم افشار. تهران، نشر نی.
احمدی پور، طاهره. (1387). لزوم اتخاذ سیاســت زبانی در برابر گســترش زبان‌انگلیسی. فصلنامه مطالعات ملی. شماره 35.
رحیمی، مهرک و زهرا نبی لو. (1387). جهانی شــدن و ضــرورت اصلاح دوره های آموزش زبان‌انگلیسی در ایران؛ چالش ها، فرصت ها. فناوری و آموزش. سال سوم. شماره 2.
رشیدزاده، فتح اله. مرادیان، محسن. (1391). قوت ها و چالش های نظام آموزشی دانشگاه های افسری آجا. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی شماره 46 ،سال دوازدهم، تابستان 1391 صص 35 -64
عباسیان غلامرضا, شیرمحمدی جواد, و نیکویی مجید (1390). ارزیابی برنامه آموزش‌های علمی در بافت سازمان‌های نظامی و ارائه الگوی آموزشی متناسب (با تاکید بر ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه افسری امام علی (ع)). فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی،‎ شماره 43 ، سال یازدهم، پاییز 1390، صص42-11
عباسیان، غلامرضا.  فرجی آستانه، پیمان. (1393). تاثیر برانگیختن آگاهی نحوی و معنایی بر تقویت توانش گفتمانی زبان آموزان دوره‌های ضمن خدمت نظامیان.‎ فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی.‎ شماره 56، سال چهاردهم، زمستان 1393، صص22-1
علوی مقدم، سیدبهنام و رضا خیرآبادی. (1391). بررسی انتقادی برنامه درسی ملی در حوزه آموزش زبانهای خارجی. مطالعات برنامه درسی. سال هفتم. شماره 25.
گل احمر، احسان. عموزاده، محمد. (1388). انگلیسی به عنوان زبان میانجی جهانی و تأثیر آن بر زبان‌های دیگر. مجله پژوهش های علوم انسانی، سال دهم، بهار و تابستان 1388، صص 187-177
گلابی، سیاوش، پژوهش در برنامـه ریـزی آموزشـی. چـاپ دوم، چاپخانـه تـابش .(1370)
Angelevski, S., Hadzi-Janev, M. (2114). Contemporary Challenges in the Military Education: Macedonian Military Academy in the Context. Journal Contemporary Military Challenges, 1202114 - 12 (2): p. 41 - 52
Beman, W. O. (1986). Language, Status and Power in Iran. Bloomington: Indian University Press
Bobyr, S. L. (2017). English for Professional Communication as a Global Language. Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University. Series: Pedagogical sciences, (148), 22-25.
Brown, H. D. (2000). Principles of Language Learning and Teaching (4th ed.) (New York, Pearson Education Company).
Creswell, J. W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Crystal, D. (2003). English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press.
Dahmardeh, M., & Wray, D. (2011). Culture and English language Teaching in Iran. The Iranian EFL Journal, 7(5), 264-281.
Davidheiser, S. A. (2013). Identifying Areas for High-School Teacher Development: A Study of Assessment Literacy in the Central Bucks School District. A thesis presented to the school of education at Drexel University.
Djozo, K., Dimitrovska, A., Angeleski, S. (2014). Evaluation of the Contents of Military Education according to the Needs of the Contemporary Military Missions. International Scientific Conference, Records of Proceeding, (2): p. 541 – 53
Ekstam, J. M., & Sarvandy, E. (2017). English Language Teaching in Iran: Tradition versus Modernity. Chinese Journal of Applied Linguistics, 40(1), 112-119.
Ellis, R (1997).  SLA research and language teaching. Oxford: Oxford University Press.
Farhady, H., Hezaveh, F. S., & Hedayati, H. (2010). Reflections on Foreign Language Education in Iran. TESL-EJ, 13(4), n4.
Foroozandeh, E. (2011). History of High School English Course Book in Iran:1318-1389 (1930-2010). Roshd Foreign Language Teaching Journal. 26 (1). 57-69.
Gilman, E., Herold, D.E., eds., (2002). The Role of Military Education in the Restructuring of Armed Forces. NATO Defence College, Rome Gjozo.
Griffiths, A. J., Alsip, J., Hart, S. R., Round, R. L., & Brady, J. (2020). Together We Can Do So Much: A Systematic Review and Conceptual Framework of Collaboration in Schools. Canadian Journal of School Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/0829573520915368.
Gupta, A., & Pathania, P. (2020). To Study the Impact of Google Classroom as a Platform of Learning and Collaboration at the Teacher Education Level. Education and Information Technologies. https://doi.org/10.1007/s10639-020-10294-1.
Haberland, H. (2011). Ownership and maintenance of a language in transnational use: Should we leave our lingua franca alone? Journal of Pragmatics, 43, 937-949.
Jenkins, J. (2009). English as a Lingua Franca: Interpretations and Attitudes. World Englishes,28(2), 200-207.
Jin, S. (2019). Teaching English as an International Language (TEIL) in the Military Context: Incorporating TEIL into the English Curriculum of the Korea Military Academy (Doctoral dissertation, Arizona State University).
Juntanee, J. (2019). Global Englishes orientation of English textbooks in Thailand. Burapha University, Thailand.
Kachru, Y, & Smith, L. E. (2009). The Karamic Cycle of World Englishes: Some Futuristic Constructs. World Englishes, 28(1), 1-14.
Khubchandani, L. (2008). Language Policy and Education in the Indian Subcontinent. In Encyclopedia of Language and Education, 2nd Edition, (Vol.1, pp. 393–404). New York: Springer Science + Business Media LLC.
Kiany, G. R.; S. A. Mirhosseini & H. Navidinia. (2010). Foreign Language Education Policies in Iran: Pivotal Macro Considerations. Journal of English Language Teaching and Learning. 53 (222). 49-70
Li, M. (2019). Thoughts about Foreign Language Teaching Planning Reform in Military Universities. Open Journal of Social Sciences, 7(03), 491.
Lorinczova, K. (2010). Teaching English to speakers of other languages in two sociocultural contexts. The University of Oklahoma.‏
Matei, F. L. (2019). The Intercultural Competence of Military Students in the Context of International Mobility. Land Forces Academy Review, 24(2), 115-122.
Matsuda, A., & Friedrich, P. (2011). English as an International Language: A Curriculum Blueprint. World Englishes, 30, 332- 344.
Matsuda, A. (2006). Negotiating ELT Assumptions in EIL Classrooms. In J. Edge (Ed.). (Re)Locating TESOL in an Age of Empire (pp.158-170). London: Palgrave.
Maxwell, J. A. (2005). Qualitative research design: An interactive approach (2nd Ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications
Meng, L., Mei, S., & Wenhui, H. (2020, August). Expand the Research and Practice of the Training Path of English for Military Cadets. In 2020 4th International Seminar on Education, Management and Social Sciences (ISEMSS 2020) pp. 114-117.
Menshikova, E. U., & Beloshitskaya, N. N. (2008). English Language for Professional Communication.
Mustafa, E. R. (2012). The Role of Foreign Language in the Success of Global Military Operations and English as a Global Lingua Franca. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 4(1), 279-286.
Nagy, T. (2016). English as a Lingua Franca and Its Implications for Teaching English as a Foreign Language. Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, 8 (2), 155–166.
Nunan, D. (2003). The Impact of English as a Global Language on Educational Policies and Practices in the Asia-Pacific Region. TESOL Quarterly. 37(4). 589-613.
Orna-Montesinos, C. (2013). English as an International Language in the Military: A Study of Attitudes. LSP Journal-Language for special purposes, professional communication, knowledge management and cognition, 4(1).
Park, J. S-Y. & Wee, L. (2011). A Practice-Based Critique of English as a Lingua Franca. World Englishes, 30(3), 360–374.
Pateşan, M., & Zechia, D. (2018). Foreign Language Education in the Military. In International conference Knowledge-Based Organization, Vol. 24, No. 2, pp. 351-355.
Pinner, R. S. (2009). ELT and the Global Recession. ELT Journal, 63(4), 390-392.
Poehner, M. E., & Wang, Z. (2021). Dynamic Assessment and second language development. Language Teaching, 54(4), 472-490.
Richards, J. C. (2001). Curriculum development in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
Samarin, W.J. (1968). “Lingua Francas Of The World”. In Fishman, J.A. (Ed) Readings In The Sociology Of Language. The Hague: Mouton.
Seidlhofer, B. (2005). English as a Lingua Franca. ELT Journal, 59, 339-357.
Spolsky, B. (2004). Language Policy. Cambridge. Cambridge University Press.
Susilo, A.P., Riskiyana, R., Lestari, E., Yanti (2022). Interprofessional Collaboration and Education in the Hierarchical and Collectivistic Culture. In: Claramita, M., Findyartini, A., Samarasekera, D.D., Nishigori, H. (eds) Challenges and opportunities in health professions education. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-7232-3_11
Tollefson, J. W. (1991). Planning Language, Planning Inequality: Language Policy in the Community. London: Longman.
Wardhaugh, R, 2006, An Introduction to Sociolinguistics (5th edition). Oxford: Blackwell.
Wright, S, 2004, Language Policy & Language Planning. New York: Palgrave Macmillan.
Van Lier, L. (2000). From Input to Affordance: Social Interactive Learning from an Ecological Perspective. In J. P. Lantolf (Ed.), Sociocultural Theory and Second Language Learning: Recent Advances (pp. 245-259). Oxford: OUP.