شناسایی و اولویت بندی راهبردهای بهبود فرآیندهای تربیتی و آموزشی در دانشگاه افسری امام علی‌(ع) با تمرکز بر تعاملات علمی- پژوهشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه افسری امام علی(ع)

2 مدیریت

چکیده

این تحقیق، در راستای بهبود فرایندهای تربیتی و آموزشی در دانشگاه افسری امام علی(ع) با تمرکز بر هم‌افزایی و تعاملات علمی-پژوهشی و تدوین و الویت‌بندی راهبردهای موثر انجام شده است. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و نحوه اجرا در گروه تحقیقات اقدام‌پژوهی قرار می‌گیرد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، اساتید و فرماندهان دانشگاه افسری امام علی(ع) بوده و جامعه آماری تحقیق تقریباً به تعداد 150 نفر می باشد که با توجه به اشباع نظری خبرگان، تعداد 30 نفر به عنوان تعداد نمونه آماری تحقیق لحاظ گردیده است.
گردآوری داده‌ها از طریق توزیع پرسشنامة نیمه‌ساختار یافته صورت گرفته است و تحلیل و اولویت‌بندی داده‌ها به روش QSPM و SWOT انجام شده است. با توجه به نتایج تحقیق موقعیت راهبردی دانشگاه در منطقه تهاجمی شناسایی گردیده است. بعد از احصاء راهبردها و اولویت‌بندی آنها، از طریق مصاحبه با خبرگان، راهبردهای کاربردی برای نیل به نقطه مطلوب در پنج گروه موضوعی دانش‌افزایی، تعامل و همکاری با مجامع علمی، بازنگری قوانین داخلی، روزآمدسازی تجهیزات و منابع و ایجاد کارگروه آموزشی و پژوهشی، تدوین و اولویت‌بندی شده است.
براساس نتایج به‌دست‌آمده راهبرد «برگزاری دوره‌های کوتاه مدت دانش‌افزایی در رابطه با علوم و دانش‌های نوظهور و جدید» با امتیاز جذابیت 7.8511 و با اولویت اول شناسایی شده است.

کلیدواژه‌ها


 • آرمسترانگ، مایکل (1398). مدیریت استراتژیک منابع انسانی (راهنمای عمل)، چاپ چهارم، مترجم: سید حامد اعرابی، امید مهدیه، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • بدری، صاحب؛ رهبری‌زاده، محمدحسین (1387). تدوین محورهای استراتژیکی توسعه منابع انسانی، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، دوره 21، شماره 67، صفحه 60- 87
 • بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، 20/08/1394. (leader.ir)
 • پلویی، آرزو؛ نقشینه، نادر (1395). ارتباطات علمی از منظر آرای نیکلاس لومان، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، دوره 27، شماره 2، صفحه 7-20
 • تاجیک، محمدرضا؛ درویشی فرهاد (1383). آرمان‌های انقلاب اسلامی در عصر جهانی شدن «چالش‌ها و واکنش‌ها»، مجله جامعه شناسی ایران، (3)5، 140-171
 • حبیبی، محسن؛ ملکی، مجید (1398). مفهوم پردازی توانمندسازی فناورانه سرمایه انسانی در دانشگاه‌های بخش دفاع (مورد مطالعه دانشگاه افسری امام علی (ع))، فصلنامه مدیریت نظامی، سال نوزدهم، شماره 2، صفحه 117-140
 • خاکی، غلامرضا (1390). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی (چاپ نهم). تهران: انتشارات فوژان
 • رشید زاده، فتح الله؛ مرادیان، محسن (1391). قوت ها و چالش های نظام آموزشی دانشگاه های افسری آجا، فصلنامه مدیریت نظامی، (46)12، 35-64
 • رشید، غلامعلی؛ پاشایی هولاسو، امین (1391). ارائه مدلی مبتنی بر مدیریت دانش جهت ترویج فرهنگ دفاع مقدس، مجله پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، (6)2، 203-233
 • زارعیان، آرمین؛ ستارزاده، مریم (1390). رهیافتی در باب چگونگی و ماهیت آینده‌پژوهی، مجله دانشکده پرستاری ارتش جمهوری اسلامی ایران، 1، 1-5
 • سلمانی، عباسعلی؛ سلمان‌پور سیاوشی، رضا (1394). تدوین الگوی تربیت جهادی دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، دو فصلنامه علمی-پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دانشگاه افسری امام حسین (ع)، (11)5، 139-185
 • شیخ ابومسعودی، عباس (1382). برنامه ریزی استراتژیک و کاربرد آن در مدیریت، تهران: انتشارات ارکان
 • عابدی، لطفعلی (1385). روش‌های تربیتی از منظر نهج البلاغه، نشریه دانشکده علوم انسانی دانشگاه امام حسین (ع)، (62)15، 7-36
 • عسگری، ناصر، ارانی، صمد، ملکی، مهدی، آراسته، مهدی (1396). پیشایندهای زمینه ای، ساختاری و رفتاری توانمندسازی روان شناختی، فصلنامه مدیریت نظامی، دوره 17، شماره 4، صفحه 32-51
 • فرهادی، علی؛ لطفی جلال‌آبادی، مصطفی (1398). ارائه الگوی ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی در یکی از یگان‌های دفاعی کشور، فصلنامه علوم و فنون نظامی، (50)15، 135-156
 • فلاح، محمد؛ رشادت‌جو، حمیده، قورچیان، نادرقلی (1397). ابعاد و مؤلفه‌های اثرگذار بر کیفیت در نظام‌آموزش‌عالی نظامی (مورد مطالعه: یک سازمان نظامی)، فصلنامه مدیریت نظامی، سال هجدهم، شماره 4، صفحه 86-109
 • لطفی جلال آبادی، مصطفی؛ خیراندیش، مهدی، عسگری، ناصر، مهری، داریوش (1397). شناسایی و اولویت ‌بندی اقدامات مدیریت منابع انسانی موثر بر هویت‌یابی‌ سازمانی در راستای ارتقای توان رزمی (مورد مطالعه یک واحد صنعتی دفاعی)، فصلنامه مدیریت نظامی، (1)18، 82-103
 • مجلسی، محمدحسن؛ سپهری‌فر، سعید، متشکر‌آرانی، محسن (1395). مروری بر نقش ورزش و آمادگی جسمانی در سلامتی و توانمندی نیروهای نظامی، فصلنامه پرستار و پزشک در رزم، (4)11، 63-71
 • مهری، داریوش؛ ابوالقاسمی، محمود، قهرمانی، محمد، محجوب، حسن (1397). تبیین نقش فرهنگ سازمانی در توسعه استعداد کارکنان، فصلنامه مدیریت نظامی، سال هجدهم، شماره 3، صفحه
  71-102
 • وحیدی، محمد (1388). علم - در – جامعه، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 

 • Caforio G. (2018) Military Officer Education. In: Caforio G., Nuciari M. (eds) Handbook of the Sociology of the Military. Handbooks of Sociology and Social Research. Springer, Cham.
 • Gazni, A., Sugimoto, C.R., and Didegah, F. (2012). Mapping world scientific collaboration: Authors, institutions, and countries. Journal of the American Society for Information Science and Technology, Vol. 63(2), pp. 323–335.
 • Jackson, J.J., Thoemmes, F., Jonkmann, K., Lüdtke, O., & Trautwein, U. (2012). Military training and personality trait development: Does the military make the man, or does the man make the military? Journal of Psychological Science, Vol. 23(3), pp. 270–277.
 • Katz, A.D. (2017). Human Capital Analytics to Manage the Army Officer Population‏, Master thesis, Military art and Science, Faculty of the U.S. Army Command and General Staff College.
 • Vogel-Walcutt, J.J., Fiorella, L., & Malone, N. (2013). Instructional strategies framework for military training systems. Computers in Human Behavior, 29(4), pp. 1490–1498.