تبیین ابعاد و مولفه‌های آموزش الکترونیکی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجابا رویکرد تحلیل محتوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) ایمیل: zandi@pnu.ac.ir

2 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.

3 گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. ایمیل: dr.masoomifard@pnu.ac.ir

4 گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. ایمیل: sarmadi@pnu.ac.ir

5 گروه هوانوردی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

آموزش الکترونیکی فعالیت‌هایی است که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی اعم از صوتی، تصویری، رایانه‌ای و مجازی صورت می‌گیرد. هدف این پژوهش تبیین ابعاد و مولفه‌های آموزش الکترونیکی دافوس آجا با رویکرد تحلیل محتوا، به‌منظور فراهم‌آوردن محیط‌های یادگیری الکترونیکی برای دانشجویان متقاضی ورود به مقاطع تحصیلات تکمیلی این دانشگاه و تدارک فرصت‌های آموزشی برابر برای آنان است. پژوهش حاضر با رویکرد
(کیفی-تحلیل محتوا)  انجام ‌شده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش؛ شامل مدیران ارشد و اساتید دافوس آجا، خبرگان و اساتید دانشگاهی در حوزه آموزش الکترونیکی است.  ابزار گردآوری داده‌ها اکتشافی – تحلیلی است که برای جمع‌آوری آن از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با متخصصان آموزش از دور و دست اندر کارن یادگیری الکترونیکی دافوس آجا با سوألات باز استفاده گردید. پس از احصاء مولفه‌های آموزش الکترونیکی دافوس آجا با بیست نفر از متخصصان آموزش از دور و  خبرگان دانشگاهی در حوزه آموزش الکترونیکی به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند از نوع گلوله برفی مصاحبه گردید تا ابعاد و مولفه‌های موردنظر تبیین گردید. به‌منظور تحلیل اطلاعات گردآوری‌شده حاصل از داده‌های مصاحبه‌ها از روش کدگذاری برگرفته از تحلیل محتوا استفاده گردید و برای تجزیه‌وتحلیل آنها از منطق تحلیل کیفی و مقوله‌بندی اطلاعات از نرم‌افزار (Max QDA) استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که الگوی آموزش الکترونیکی دافوس آجا از ده مؤلفه و بیست و شش شاخص تشکیل شده است. مولفه‌های ده‌گانه عبارت‌اند از: سازمان، پداگوژیک، فناوری، طراحی رابط کاربردی، ارزشیابی، مدیریت، خدمات پشتیبانی، ملاحظات اخلاقی و حقوقی، ارتقا بهره‌‌وری دافوس آجا و ملاحظات امنیتی می‌باشد.بین آموزش مجازی و عملکرد تحصیلی  نیز معنادار بود بطوریکه با افزایش استرس میزان تأثیر آموزش مجازی بر عملکرد تحصیلی کاهش و با کاهش استرس میزان این تاثیرگذاری افزایش داشت.

کلیدواژه‌ها


 • منابع

  • اکبری، الهام(1399). مبانی و مفاهیم یادگیری الکترونیکی، سازمان جهاد دانشگاهی، تهران، ص 16.
  • اژدری فام ناصر، فرج اللهی مهران، سرمدی محمد رضا، محبوبی طاهر(1399). طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری همراه با تاکید بر الگوی اکرا در آموزش عالی، دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 11(21): 251-290.
  • خورشیدی، عباس. لشکریان، رضا. برزگر، نادر. مقدسی، حمید. مرادی، سعید (1401). شناسایی ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های آموزش الکترونیک برای دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران: رویکرد کیفی، فصلنامه مدیریت پرستاری، 11(3)، ص 77
  • زارعی، محسن. زارعی زوارکی، اسماعیل. علی آبادی، خدیجه. دلاور، علی ( 1398). طراحی و اعتباریابی الگوی شبکه اجتماعی مدارس ایران، نشریه علمی فناوری آموزش، 13(2).
  • سیدی، سعید. الماسی، لیلا. شامانی، یاسر(1401). شناسایی فرصت‌ها و تهدیدات یادگیری سیار در دانشگاه افسری امام علی (ع)، فصلنامه مدیریت نظامی، 23(2)، ص 120
  • شیدایی، محمد رضا( 1395). تاریخچه دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، انتشارات دافوس آجا، تهران، ص 1-7
  • صادقی تبار، پروین. شریعتمداری، مهدی (1399) طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش مداوم جامعه پزشکی مبتنی بر یادگیری ترکیبی، فصلنامه علمی پژوهشی در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 8(1):79-97.
  • ناصر شیخ الاسلامی، معصومه. خطیب زنجانی، نازیلا( 1399). طراحی مدل بهینه موگ در دانشگاه پیام نور، مجله توسعه آموزش جندی شاپور، 11(3)، ص 38
  • نئوندورف، کیمبرلی ای. راهنمای تحلیل محتوا، ترجمه: حامد بخشی و وجیهه جلائیان بخشنده، چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1395، ص 24
  • Shoniregun, Ch. A. and Gane gray, S.(2013). "Is e-learning really the Future or a risk(25-37)
  • Zareisaroukolaei, M., Shams, G., Rezaeizadeh, M., & Ghahremani, M. (2020). Determinants of e-learning effectiveness: A qualitative study on the instructor. Research in Teaching, 8(2), 79-55
  • Merza H, Ally M. (2016). Evaluation of Learning Management System of contents of selected courses at the Arab Open University. International Interdisciplinary Journal of Education; 5(4).
  • Porter WW, Graham CR, Spring KA, Welch KR..(2014) Blended learning in higher education: Institutional adoption and implementation. Computers & Education; 75:185-95.
  • Alhabib، A ،& J.(2018). E-learning critical success factors comparing perspestives from academic staff and students. Computers education
  • Chad M. (2020) .Designing E-Learning Environments in Higher Education to Match Technological Trends (Berlin School of Business and Innovation, Germany) Trends and Issues in International Planning for Businesses 2020 |Pages: 15 DOI: 10.4018/978-1-7998-2547-0.ch008
  • Alberto Aning, Aslina Baharum. (2020).E-Learning Design in Malaysian Higher Educational Institutions: Principles and Guidelines Home ، Vol 47, No 10
  • Aurora S. (2023) .sustainable e-Learning by Data Mining—Successful Results in a Chilean University Sustainability 15(2), 895.
  • Cigerci, f. m. (2020). Slowmation experiences of pre-service teachers via distance education during the covid-19 pandemic disease.  International online journal of primary education. 9-1. 111-127.