آسیب‌شناسی و اولویت‌بندی مطلوبیت برنامه‌های تربیتی-آموزشی نظامی با هدف تحول در آنها (متناسب با تهدیدات و نیازهای عملیاتی روز یگان‌های نزاجا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر آموزش دانشگاه امام علی(ع)

2 دانشگاه افسری امام علی (ع)

چکیده

مقاله حاضر با هدف «آسیب‌شناسی و اولویت‌بندی مطلوبیت برنامه‌های تربیتی-آموزشی نظامی با هدف تحول در آنها متناسب با تهدیدات و نیازهای عملیاتی روز یگان‌های نزاجا» انجام شد. در همین راستا یک سؤال اصلی و پنج سؤال فرعی طراحی گردید. این پژوهشِ کاربردی، به روش توصیفی-پیمایشی و مقطعی انجام شد. جامعۀ پژوهش، شامل کلیه دست‌اندرکاران امر تربیت و آموزش در سطح نزاجا هستند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامۀ محقق‌ساخته است که روایی آن با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، مطلوب ارزیابی شد. اندازه نمونه آماری به میزان 78 خبره و تا رسیدن به مرحله اشباع نظری به‌صورت تصادفی انتخاب شد. برای مدل‌سازی از روش معادلات ساختاری با بهره‌مندی از نرم‌افزار PLS و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. رتبه‌بندی سنجه‌های ارزیابی بر اساس آزمون فریدمن انجام شد. نتایج نشان می‌دهد سنجه‌های ارزیابی تخصصی در سه حوزه‌ «برنامه‌های تربیتی-آموزشی کنونی نزاجا در زمینه ارتقای مهارت‌های فردی (نظیر: قدرت بیان، فن سخنوری و توانایی در نگارش نظامی)»، «برنامه‌های تربیتی-آموزشی کنونی نزاجا در زمینه ارتقای مهارت‌های فنی (نظیر: آشنایی با جنگ‌افزارهای سبک و نیمه‌سنگین و سایر مهارت‌های فنی موردنیاز در محیط‌های عملیاتی)» و «برنامه‌های تربیتی-آموزشی کنونی نزاجا در زمینه ارتقای صفات مثبت سازمانی (نظیر: روحیه قناعت در سازمان و ترجیح امور سازمانی به منافع شخصی) که در حال حاضر دارای وضعیت «نسبتاً مطلوب» در سطح یگان‌های نزاجا هستند؛ به‌منظور متناسب‌سازی برنامه‌های تربیت-آموزشی با تهدیدات و نیازهای عملیاتی روز یگان‌های نزاجا، دارای بالاترین اولویت تحولی هستند.
 

کلیدواژه‌ها


 • بازرگان، عباس (1380)؛ ارزشیابی آموزشی؛ تهران، سمت.
 • بایزیدی، ابراهیم؛ اولادی، بهنام؛ عباسی، نرگس (1393). تحلیل پرسش‌نامه‌ای به‌کمک SPSS، تهران، عابد: مهرگان قلم.
 • حسن‌پور، حمید، و رضالو، رضا. (1398). اولویت‌بندی عوامل نرم‌افزاری توان رزمی در جنگ‌های غیرخطی (رزم زمینی). علوم و فنون نظامی؛ 15 (47)، 29-51.
 • خطیبی‌عقدا، عمیدالدین؛ سبحانی، وحید؛ عرب‌زاده، احسان؛ عشقی‌صابر، محمدعلی؛ حسینی، سیدمرتضی؛ دیواندری، حسن؛ سالاری، محمدمهدی. (1397). ارزیابی آزمون عملکرد مطلوب نظامی در دانشجویان نظامی. طب نظامی. 20(2)، 181-188.
 • خیرگو، منصور؛ نوربخش؛ ایمان؛ محمدی، عبدالرضا. (1395). ارزیابی و اولویت‌بندی ابعاد کیفیت خدمات آموزشی مبتنی بر الگوی سروکوآل با بهره‌گیری از رویکرد ترکیبی AHP-VIKOR. مدیریت نظامی. 16(61)، 113-134.
 • رشیدزاده، فتح‌اله. (1391). ارزیابی عملکرد دانش‌آموختگان دانشگاه افسری امام علی(ع). مدیریت نظامی. 12(45)، 11-42.
 • رشیدزاده، فتح‌اله، و مرادیان، محسن. (1391). قوت‌ها و چالش‌های نظام آموزشی دانشگاه‌های افسری آجا. مدیریت نظامی، 12(46)، 35-63.
 • زمانیان، علیرضا، چاوشان، محمد، و معتمدی، محمد. (1395). ارزیابی محتوای دوره‌های آموزشی برگزار شده در مراکز ثابت آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی در سال ٩٤. شـباک، 12(19)، 15-38.
 • سرمد، زهرا، بازرگان، عباس، و حجازی، الهه. (1386). روش‌های پژوهش در علوم رفتاری. تهران، آگه.
 • سنجری، احمدرضا، عباس‌زاده، ناصر، و گلشاهی، بهنام. (1399). ارائه راهبردهای ارتقای خودباوری در بین کارکنان پایور یکی از سازمان‌های نظامی. علمی راهبرد دفاعی، 18 (4)، 77-103.
 • شامحمدی، محمد. (1401). ارائه الگوی مناسب نظام آموزشی و پژوهشی (با تأکید بر دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی). راهبرد دفاعی. 21(81)، 46-77.
 • عباسیان، محمد. (1401). ارزیابی مطلوبیت فعالیت‌های دانشجویان در کلاس‌های آموزشی یک دانشگاه نظامی. آموزش علوم دریایی. 9(2)، 57-74.
 • عباسیان، محمد. (1400). بهبود ایمنی آموزش عملی تیراندازی با سلاح جنگی با روش‌ توأمان تجزیه‌وتحلیل ایمنی شغل و تجزیه‌وتحلیل حالات شکست و اثرات آن. فصلنامه مدیریت نظامی. 21(83)، 33-66.
 • عباسیان، محمد. (1401). توسعه الگوی ارتقای اثربخشی کلاس‌های علمی-نظامی با درنظر گرفتن نقش میانجی و دوسویه ویژگی‌های بینشی دانشجویان. علوم و فنون نظامی. 18(61)، 137-159.
 • عباسیان، محمد، شیرمحمدی، جواد، عزیزی، مهدی، و میلانی، امید. (1397). ارزیابی عملکرد دانشجویان یک دانشگاه نظامی از منظر کاربران. مدیریت نظامی. 18 (70)؛ 146-180.
 • عباسیان، محمد؛ میرجمهری، علیرضا. (1401). ارزشیابی مطلوبیت دوره مهارت‌افزایی رزم در برف (مطالعه موردی: فراگیران یک مرکز آموزشی نظامی. آموزش علوم دریایی. پذیرفته شده برای انتشار (موجود در تارنمای: http://rmt.iranjournals.ir/article_247749.html).
 • علاماتی، غلامرضا؛ بلخی، محمد؛ امینی، مصطفی؛ محمدی، علی. (1399). تأثیر تاکتیک‌ها و تجهیزات در برگزاری مناسب اردوی رزمی کویر در شرایط نبرد ناهمگون. پژوهش‌های علوم نظامی. 1(1)، 51-72.
 • مهدی‌زاده، امیرحسین، هاشمی، یوسف، برزگر، نادر، دشمن‌زیاری، اسفندیار، و اسدی، اسماعیل. (1400). طراحی الگوی ارزیابی عملکرد پژوهشی در دانشگاه‌های افسری ارتش. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 4(4-14)، 61-84.
 • موسوی سیدعلیرضا، الوانی جمال‌الدین، قاسمی پناه میترا. (1400). تعیین رابطه بین سازگاری هیجانی و تنظیم شناختی هیجان با تاب‌آوری در پرستاران نظامی. مجله طب دریا. ۳ (۱)، صص: ۳۹-۴۵.
 • نصیرپور, غلامرضا, شاملو, رضا. (1398). ارتقاء توان رزمی گردان‌های زمین به هوای قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) آجا. علوم و فنون نظامی، 15 (50)، صص: 87-106.
 • هادی‌نژاد، فرهاد؛ احمدی، محمد؛ قاسمی، مهدی. (1395). طراحی الگوی ارزیابی عملکرد دانشجویان با رویکرد بازخورد 360 درجه (مورد مطالعه: ارزیابی عملکرد دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع))، مدیریت نظامی، 16(63)، 1-33.
 • Degutis, L. C., Kellermann, A. L., Jackson, K., Middleton, A., & Harris, R. S. (2023). Graduate Medical Education in the Military Health System: Strategic Analysis and Options. Military Medicine, 188(Supplement_1), 1-7.
 • Jamunadevi, C., Deepa, S., Kalaiselvi, K. T., Suguna, R., & Dharshini, A. (2021, February). An empirical research on consumer online buying behaviour during the COVID-19 pandemic. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 1055, No. 1, p. 012114). IOP Publishing.
 • Headquarters Department of the Army, (2020). Special Forces Detachment Mission Planning Guide, available at: https://irp.fas.org/doddir/army/gta31_01_003.pdf.
 • Greer, J., Colonel, U.S. Army (2018). Training: The foundation for success in combat. Avillable at: https://www.heritage.org/military-strength-topical-essays/2019-essays/training-the-foundation-success-combat.
 • Mudie, K. L., Boynton, A. C., Karakolis, T., O’Donovan, M. P., Kanagaki, G. B., Crowell, H. P., & Billing, D. C. (2018). Consensus paper on testing and evaluation of military exoskeletons for the dismounted combatant. Journal of science and medicine in sport, 21(11), 1154-1161.
 • Touš, M., Máša, V., & Vondra, M. (2021). Energy and water savings in military base camps. Energy Systems, 12(2), 545-562.
 • Steele, R. (2019). Army Reserve Officer Training Summer Camp: Examining the Relationship between Leader Development Activities and Leadership Evaluations.