تبیین مبانی ارزشی پشتیبان فرهنگ استعدادباوری در ارتش‌ جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

2 کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، تهران، ایران.

چکیده

همانند همه فرایندهای سازمانی، پیاده‌سازی اثربخش مدیریت استعدادها نیاز به جاری شدن یک فرهنگ پشتیبان قوی در سطوح مختلف سازمان دارد. در این بین، مبانی ارزشی به عنوان یکی از لایه‌های اصلی فرهنگ در اجرای موفقیت‌آمیز این فرایند بسیار نقش‌آفرین‌اند. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی ارزشی پشتیبان فرهنگ استعداد‌‌باوری در ارتش جمهوری اسلامی ایران طی مطالعه‌ای توسعه‌ای- کاربردی از نوع اکتشافی و با رویکرد آمیخته (کیفی- کمی) انجام گرفته است. در مرحله نخست با رویکردی کیفی برمبنای مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان به شناسایی ارزش‌های فرهنگ استعدادباوری و در مرحله دوم با رویکرد کمی، به اعتبارسنجی سازه آن پرداخته شد. جامعه آماری شامل 210 نفر از فرماندهان، مدیران و اساتید برجسته ستاد آجا و دانشگاه‌های سازمانی بوده است. نمونه آماری برای مصاحبه به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 11 نفر از خبرگان حوزه مدیریت سرمایه انسانی نیروهای چهارگانه آجا تا مرحله اشباع نظری داده‌ها انتخاب گردیدند. همچنین حجم نمونه جهت توزیع پرسش‌نامه با فرمول کوکران به تعداد 136 نفر محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کیفی به روش تحلیل مضمون (تِماتیک) و در بخش کمی به روش تحلیل عامل تأئیدی در نرم افزار AMOS 26 انجام شده است. نتایج نشان داد ارزش‌های فرهنگ استعدادباوری در سه دسته کلی ارزش‌های فردی، ارزش‌های شغلی(حرفه‌ای)، ارزش‌های سازمانی قابل تقسیم هستند. علاوه براین، نتایج تحلیل عاملی نشان داد در بین مؤلّفه‌های ارزش‌های فردی، «احترام به دانش و تخصص» و «خلّاقیت و نوآوری» با بار عاملی 65/0، در بین مؤلّفه‌های ارزش‌های شغلی، «رشد و توسعه شغلی در مسیرکارراهه مستعدان» با بار عاملی 67/0 و همچنین در بین مؤلّفه‌های ارزش‌های سازمانی، «الگوسازی شخصیت مستعدان در سازمان» با بار عاملی 68/0 بیشترین حمایت را از استعدادباوری در ارتش‌ جمهوری اسلامی ایران داشته­اند. 
 

کلیدواژه‌ها


 •  

  فهرست منابع

  • افراسیابی، رویا و فرهادی، علی. (1398). تحلیلی بر الگوهای فرهنگ سازمانی و کاربرد آن‌ها در آموزش و پرورش، فصل‌نامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 14: 88-77.
  • آرمندیی، مریم و جهانیان، رمضان و سلیمی، مهتاب.(1401). طرّاحی و تبیین الگوی مدیریّت ارزش‌ها در آموزش و پرورش، دوماه‌نامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریّت آموزشی،
  • توکلی، عباس.(1397). مدیریت استعدادها: استخدام، حفظ و دریافت بیشترین بهره‌وری از نیروهای بااستعداد، تهران، امین الضرب،1(1): 21
  • حسین‌پور، داوود و منطقی، منوچهر و ملک‌‌محمدی، سحر.(1394). بررسی نقش مدیریت استعداد در توسعه سرمایه فکری سازمان، نشریه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری، 4(3):
  • دهقانی‌سلطانی، مهدی و مصباحی، مریم و طالبی، یاسمن.(1397). تاًثیر ارزش‌های سازمانی و رهبری دانش‌گرا بر عملکرد نوآوری با تبیین نقش تسهیم دانش، فصل‌نامه علمی پژوهشی ابتکار و خلّاقیّت در علوم انسانی، 8(3): 43-74.
  • رشیدی‌آل‌هاشم، سیّدرکن‌الدّین و هادی‌طحان، محسن و کریم‌‌پور، موسی.(1397). بررسی جامعه‌شناختی ارزش‌های حرفه‌ای، پژوهش‌های جامعه‌شناختی، سال 12(3 و 4): 59-58.
  • زمانی، آزاده و جرنگ، احمد.(1396). مدیریّت استعداد و جانشین‌پروری، همایش بین‌المللی ایران وجهان در حوزه‌های مدیریّت- اقتصاد-حسابداری و علوم انسانی.
  • سپهوند، رضا و عارف‌نژاد، محسن و قربانی، زهرا. (1397). اثر ارزش‌های کاری بر جهت‌گیری مسیر شغلی متنوّع و بدون مرز با نقش میانجی شخصیّت نیروی کار، فصل‌نامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره 10، شماره 35، 13
  • سیدجوادین، سیدرضا و پهلوان شریف، محمدامین. (1396). مدیریت استعداد(مبانی و رویکردهای مفهومی)، اندیشه مدیریت راهبردی، 11(1):170-141.
  • طریقی، علی و آزادی، کیهان و خردیار، سینا.(1399). ارائه الگوی فرهنگ سازمانی موثر بر کنترل‌های داخلی سازمان‌های غیر انتفاعی بخش عمومی ایران با رویکرد تئوری داده بنیاد(GT)، دانش حسابرسی، 20(80): 314-281.
  • عسگری، ناصر و خیراندیش، مهدی و بارانی، صمد ولطفی جلال آبادی، مصطفی.(1397). ارائه الگوی فرهنگ تحول‌گرا در نیروهای مسلح ج.ا.ا بر مبنای بیانات فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی)، آینده‌پژوهی دفاعی، 3(9):110-85.
  • قاسمی، جواد و غضنفری، مرتضی و یدالّهی، علیرضا .(1400). بررسی فرهنگ سازمانی( مدل کویین) با امکان‌پذیری استقرار مدیریت دانش در سروش رسانه، مجله مدیریت فرهنگی، 4(51): 95-83.
  • قدسیان، نرگس و درانی، کمال و پورشافعی، هادی و اسدی یونسی محمدرضا. (1394). الگوی فرهنگ سازمانی سازمان‌های آموزشی (EOCM) (مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهر بیرجند)، مدیریت فرهنگ سازمانی، 13(2): 365-341.
  • گلشاهی، بهنام و رستگار، عباسعلی، فیض، داود و زارعی، عظیم‌اله. (1397). طراحی و رتبه‌بندی شیوه‌های استعدادیابی در مراکز نخبگانی نیروهای مسلح، فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان­های دفاعی، 1(2): 102-79
  • گلشاهی، بهنام. (1399). چرخه عمر استعداد در سازمان: رویکردی نو به مدیریت استعداد، تهران: انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
  • محفوظی، علی و لفظ‌فروشان، داود و قربانی، محمود. (1398). طراحی مدل جامع مدیریت استعداد با رویکرد جانشین‌پروری در راستای توسعه بهره‌وری سازمانی با استفاده از روش معادلات ساختاری(مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی)، مدیریت بهره‌وری، 12(48): 275-249.
  • مهری، داریوش و ابوالقاسمی، محمود و قهرمانی، محمّد و محجوب، حسن. (1397). تبیین نقش فرهنگ سازمانی در توسعه استعداد کارکنان، فصل‌نامه مدیریّت نظامی، 3: 102-71.
  • یاوری گهر، فاطمه. (1399). تاثیر ارزش‌های فردی بر رفتاراخلاقی راهنمایان تورهای گردش‌گری و بررسی نقش دین‌داری اسلامی، مجلّه اخلاق زیستی،10(35):

   

  • Adamonienė, R., Ruibytė, L., & Viduolienė, E. (2019). Organizational values: comparison of organizational features across different types of public sector organizations.
  • Butter, M. C., Valenzuela, E. S., & Quintana, M. G. B. (2015). Intercultural Talent Management Model: Virtual communities to promote collaborative learning in indigenous contexts. Teachers’ and students’ perceptions. Computers in Human Behavior51, 1191-1197.
  • Chełkowska-Zacharewicz, M., & Kałmuk, A. (2016). People’s beliefs on the origins of talent–the implicit theory of talent in different job and study groups (a Polish study).
  • Cotter-Lockard, D., Seashore, C., & Snow, J. (2009). Edgar Schein’s Organizational Culture and Leadership, as seen through the lens of Ken Wilber’s AQAL Framework (and the author’s eyes). Fielding Graduate University10, 1-35.
  • Golshahi, B., Rastegar, A. A., Feiz, D., & Zarei, A. (2018). The Architecture of Talent Identifying Process at National Elite Foundation: CM and SSM Hybrid AlgorithmIndustrial Management Journal10(3), 387-406. doi: 10.22059/imj.2018.262586.1007469
  • Golshahi, B., Rastgar, A., Feiz, D., & Zarei, A. (2018). The Architecture of Guidance and Assignment Processes of the Scientific Talents in IranJournal of Research in Human Resources Management10(3), 1-25.
  • Golshahi, B., Rastgar, A., Feiz, D., & Zarei, A. (2019). Design and ranking of talent identification methods in the elite centers of the Armed ForcesInnovation Management in Defensive Organizations1(2), 79-102.
  • Kaliannan, M., Darmalinggam, D., Dorasamy, M., & Abraham, M. (2022). Inclusive talent development as a key talent management approach: A systematic literature review. Human Resource Management Review, 100926.
  • Mark C. Vopat (2020): The belief in innate talent and its implications for distributive justice, Educational Philosophy and Theory, Youngstown State University, 10(2) 5
  • Mwila, N. K., & Turay, M. I. S. (2018). Augmenting talent management for sustainable development in Africa. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 14(1), pp. 41-49.
  • Pavlidou, C. T., & Efstathiades, A. (2021). Investigation of the components of the organizational culture of secondary public schools.
  • Schiemann, W. A. (2014). From talent management to talent optimization. Journal of World Business, 49(2), pp. 281-288.

  Turner, N. K. (2014). Development of self-belief for employability in higher education: ability, efficacy and control in context. Teaching in Higher Education, 19(6), 592-602.