شناسایی مولفه‌های نظام سرمایه انسانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس گروه پژوهشی مدیریت منابع انسانی

2 دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین ، ایران

چکیده

العاده در فناوری اطلاعات چالش‌های تازه‌ای را در خصوص بهره‌برداری از سرمایه انسانی در سازمان‌های نظامی ایجاد کرده است. در جهت بهره مندی موثر از سرمایه انسانی در سازمان های نظامی در ابتدا بایستی مولفه های نظام سرمایه انسانی در این سازمان ها شناسایی شود، در این راستا تحقیق حاضر با هدف شناسایی مولفه‌های نظام سرمایه انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.
روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش یک تحقیق اکتشافی بوده است. ابتدا با مطالعه کتابخانه‌ای و جستجوی عمیق ادبیات نظری، مولفه‌های نظام سرمایه انسانی استخراج و سپس با استفاده از پرسشامه
دلفی فازی، مولفه‌ها در دو مرحله از طریق پنل دلفی اعتبارسنجی شده است. جامعه آماری این تحقیق، فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران و متخصصین آشنا به موضوع تحقیق در حوزه سرمایه انسانی بودند  که 30 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند.
یافته ها: براساس نتایج دلفی فازی، مولفه‌‌های نظام سرمایه انسانی نیروهای مسلح در ارتش جمهوری اسلامی ایران در 5 معیار اصلی «ویژگی‌های فردی»، «ویژگی‌های حرفه‌ای» ، «توانمندسازهای سازمانی»، «اقدامات توسعه سرمایه انسانی» و «نتایج توسعه سرمایه انسانی» شناسایی شد.
نتیجه گیری: مدیران و سیاست‌گذاران منابع انسانی در سازمان‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌توانند با اتکا بر مولفه‌های شناسایی شده در پژوهش حاضر به توسعه سرمایه انسانی و متعاقبا تحقق اهداف کلان سازمان و نظام جمهوری اسلامی ایران دست یابند.

کلیدواژه‌ها


 • سپهوند, رضا, شریعت‌نژاد, علی, ساعدی, عبداله. (1396). طراحی مدل معماری سرمایه‌های انسانی در سازمان‌های دولتی با استفاده از نظریه داده بنیاد. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 1396(44): 173-198.
 • سهامی, الهام, صفری, علی, انصاری, رضا, شائمی برزکی, علی. (1399). طراحی الگوی نوآوری باز با رویکرد سرمایه انسانی در صنعت فولاد (مطالعه موردی شرکت فولادمبارکه). فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 13(2): 255-272.
 • صادق، سهراب، مطلبی ورکانی، ابوطالب، علی پور درویش، زهرا، صالحی صدقیانی، جمشید، محمدی مقدم، یوسف (1398). مدل مفهومی بهره وری سرمایه انسانی در نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران. مجله تحقیقات مدیریت آموزش در علوم دریایی، 6 (1)، 57-73.
 • صفیان, مهدی, فرهی, علی, حاجی ملا میرزایی, حمید, موسوی, سیدعلی. (1398). الگویی برای خط‌مشی‌گذاری سرمایه انسانی. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 11(1): 29-64.
 • فرهی، ع.، و سنجقی، م.، و باقری، م.، و طلایی، م. (1392). طراحی الگوی تعاملی توانمندسازی سرمایه انسانی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در نیروهای مسلح (مطالعه موردی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی). راهبرد دفاعی, 11(44), 1-42.
 • محمدی, مهدی, عبدالحمید, مهدی. (1394). الگوی پیاده سازی مدیریت منابع انسانی در پرتو تعالیم اسلامی با محوریت نهج‌البلاغه. پژوهش های مدیریت انتظامی، 10(2): 311-336.
 • Albats, E., Bogers, M., & Podmetina, D. (2020). Companies’ human capital for university partnerships: A micro-foundational perspective. Technological Forecasting and Social Change, 157, 120085. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120085
 • Gazit, N., Lomsky-Feder, E., & Ari, E. B. (2021). Military Covenants and Contracts in Motion: Reservists as Transmigrants 10 Years Later. Armed Forces & Society, 47(4), 616–634 https://doi.org/10.1177/0095327X20924034
 • Genç, S., (2019). Developing An Hr Strategy Map For Military Context. 86-97. 10.15405/epsbs.2019.01.02.8. DOI:15405/epsbs.2019.01.02.8
 • Goldin C. (2016) Human Capital. In: Diebolt C., Haupert M. (eds) Handbook of Cliometrics. Springer, Berlin, Heidelberg.
  https://doi.org/10.1007/978-3-642-40406-1_23
 • Han, T.-S., C.Y.-Y. Lin, and M.Y.-C. Chen,(2008). Developing human capital indicators: a three-way approach. International Journal of Learning and Intellectual Capital. 5(3-4): p. 387-403. DOI:1504/IJLIC.2008.021018
 • Iorga, D. A. (2020). MODELING AND CONSTRUCTION OF THE NEW PARTNERSHIP AGREEMENT, FOR THE NEXT PROGRAMMING PERIOD, FOR THE OPERATIONAL PROGRAMME DEDICATED TO THE DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES, IN ORDER TO GENERATE RESOURCES FOR NATIONAL DEFENCE. Bulletin of" Carol I" National Defence University (EN), (02), 100-105.
 • Joseph, A. & Aibieyi, S. (2014). Human Capital: Definitions, Approaches and Management Dynamics,Journal ofBusiness Administration and Education, Vol 5(1), pp 55-78.
 • Kalinina, O., & Valebnikova, O. (2017, April). Human capital management as innovation technologies for municipal organization. In Energy Management of Municipal Transportation Facilities and Transport (pp. 1315-1322). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70987-1_139
 • khayinga, C.M., & Muathe, S.M. (2018). Human Capital Development and organizational performance: review & critique of literature and A research agenda. International journal for innovation education and research, 6, 144-153. DOI:31686/ijier.vol6.iss2.959
 • Koziol, W., & Mikos, A. (2019). The measurement of human capital as an alternative method of job evaluation for purposes of remuneration. Central European Journal of Operations Research, 28, 589–599. https://doi.org/10.1007/s10100-019-00629-w
 • Lepak, D. P., & Snell, S. A. (1999). The Human Resource Architecture: Toward a Theory of Human Capital Allocation and Development. Academy of Management Review, 24(1), 31–48. https://doi.org/10.2307/259035
 • Lim, S. S., Updike, R. L., Kaldjian, A. S., Barber, R. M., Cowling, K., York, H., ... & Murray, C. J. (2018). Measuring human capital: a systematic analysis of 195 countries and territories, 1990–2016. The Lancet, 392(10154), 1217-1234. Measuring human capital: a systematic analysis of 195 countries and territories
 • Mubarik, M. S., Chandran, V. G. R., & Devadason, E. S. (2018). Measuring human capital in small and medium manufacturing enterprises: What matters?. Social Indicators Research, 137(2), 605-623. https://doi.org/10.1007/s11205-017-1601-9
 • Perepelkin, V.A., Perepelkina, E.V. & Morozova, E.S. (2016). Evolution of the Concept of “Human Capital” in Economic Science. International Journal of Environmental and Science Education, 11(15), 7649-7658.
 • Sayili, K.(2020). Retaining skilled employees: A human capital model with innovation and entrepreneurship. Manage Decis Econ.; 41: 911– 923. https://doi.org/10.1002/mde.3147

 • Seemann, P., & Stofkova, Z. (2020). NEW APPROACHES OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT IN CONTEXT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE. In Economic and Social Development (Book of Proceedings Vol. 1/4), 55th International Scientific Conference on Economic and Social (Vol. 59, No. 4, p. 595).
 • Sołtysik, A. (2018). Model of Maturity of Communication Processes in Human Capital Management in an Organisation. Intelligent Computing, 732–750. DOI:1007/978-3-030-01177-2_54
 • Vargas, N., M.B. Lloria, and S. Roig-Dobón, (2016). Main drivers of human capital, learning and performance. The Journal of Technology Transfer,. 41(5): p. 961-978. https://doi.org/10.1007/s10961-016-9483-6
 • Vidotto, J.D.F., Ferenhof, H.A., Selig, P.M. and Bastos, R.C. (2017), "A human capital measurement scale", Journal of Intellectual Capital, Vol. 18 No. 2, pp. 316-329. https://doi.org/10.1108/JIC-08-2016-0085
 • Zhao, L., Zhao, L., & Chen, B. F. (2017). The interrelationship between defence spending, public expenditures and economic growth: evidence from China. Defence and peace economics, 28(6), 703-718. https://doi.org/10.1080/10242694.2015.1111603
 • Zhuravlev, P.V., Epishkin, I.A., Chernukhina, G.N., Zavyalov, M., Varlamova, V.V., & Voronkova, O. (2018). Development of Human Capital in the System of Economic Categories of Work. European Research Studies Journal, 107-117.