طراحی نظام مدیریت دانش برای سازمانهای نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دکترای مدیریت دانش، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

چکیده

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با داشتن بیشترین نیروی انسانی و گستردگی حوزه جغرافیایی و تنوع ماموریتهای واگذاری  یکی از سازمانهایی است که بیش از پیش ضرورت نیاز به استقرار مدیریت دانش را برای بهبود فرایندهای تصمیم گیری در سامانه فرماندهی و کنترل،انتقال تجربیات و دانش ضمنی کارکنان قبل از رها شدن و ذخیره سازی این تجارب در پایگاه دانش سازمان و همچنین کسب و تولید دانش های جدید برای انجام ماموریتها و استفاده از ابزارهای مدیریت دانش برای افزایش بهره­وری را درک نموده است.یکی از دغدغه‌های سازمانهای مسلح در پیاده‌سازی مدیریت دانش، چندوجهی بودن این موضوع و توزیع آن در حوزه‌های مختلف مانند فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و نرم‌افزار است. اگر سازمانی بتواند در این حوزه‌ها به  راه‌حل‌های مناسبی از مدیریت دانش دست پیدا نماید، می‌تواند امید به پیاده‌سازی متوازن و موفق آن داشته باشد. تحقق این مهم با پیروی از یک رویکرد سیستمی در پیاده سازی مدیریت دانش در سطح سازمان امکان پذیر خواهد بود لذا این تحقیق  با هدف ، طراحی نظام مدیریت دانش در سازمانهای نظامی ج ا.ا صورت گرفته است. نوع تحقیق کاربردی توسعه­ای با رویکرد آمیخته و روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های کمی از نرم­افزار spss و در بخش کیفی از تحلیل محتوا برای اسناد و مصاحبه‌ها استفاده شده است. مهم‌ترین اجزاء نظام مدیریت دانش برای بهره برداری در یک سازمان نظامی بشرح زیر با میانگین بالاتر از عدد 3  بشرح زیر از طرف نمونه جامعه آماری و خبرگان مورد تایید قرار گرفت: 1- مدیریت و رهبری 2- فناوری اطلاعات و ارتباطات 3-مدیریت منابع انسانی 4-ساختار سازمانی 5-فرهنگ سازمانی 6- استقرار و پیاده سازی7-آموزش 8- ارکان جهت ساز 9-حوزه های دانشی 10- چرخه مدیریت دانش سازمان

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. منابع

  الف- منابع فارسی

  قران کریم

  نهج البلاغه

  اخوان، پیمان – روح ا... باقری (1390)، مدیریت دانش از ایده تا عمل، انتشارات آتی نگر، تهران

  حسنوی، رضا – پیمان اخوان – ابراهیم سنجقی، (1390)، عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش، انتشارات آتی نگر، تهران

  حمیدی زاده، محمد رضا، برنامه ریزی استراتژیک و بلند مدت، 1388، تهران: تهران:انشارات سمت.

  داونپورت، تامس اچ و پروساک، لارنس(1379) مدیریت دانش. (ترجمه‌ی حسین رحمان سرشت). چاپ اول. انتشارات شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات خودرو ایران (ساپکو) .

  روستا، احمد (1384). مدیریت بازرگانی، تهران: انتشارات سمت، چاپ نهم.

  رابینز، استیفن، پی. (1381)، رفتار سازمانی. ترجمه دکتر علی پارساییان و دکتر سید محمد اعرابی. چاپ سوم. انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران.

  ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا،(1391،)تدبیر کارکردی فرماندهی و کنترل مشترک، ترجمه: بیژن

  فدائی، غلامرضا، محمد حسن‌زاده، ماشاالله ذراتی (1390)، بررسی مفهوم نظام مدیریت دانش، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، دوره 17، شماره 4، پیاپی 67، زمستان 1390، صص 580- 553

  ب-منابع لاتین

  1. (2010). The Army Learning Enviroment and Knoeledge Management. us army operational Knowledge Management. Kansas City.

  Army Regulation 25–1 (2008), Army Knowledge Management and Information Technology, Headquarters Department of the Army, Washington, DC.

    Bennet, Alex and David Bennet (2003), the Partnership between Organizational Learning and Knowledge Management, Handbook on Knowledge Management, Pp. 439-456.

  Davenport, T & L. Prusak (1998), Working knowledge, Boston: Harvard Business School Press.

  Davenport, T. De Long, D. & Beers, M. (1998), Successful Knowledge Management Projects, Sloan Management Review, Vol. 39, No. 2, Pp: 43-57.

  FM 6-0 (2011), Mission Command, Headquarters Department of the Army, Washington, DC.

  McIntyre, S.G., Gauvin, M., and Waruszynski, B. (2003), Knowledge management in the military context, Canadian Military Journal, Vol. 4, No. 1, pp: 35-40

  Probst, G.; Raub, Steffen and Kai Rmhardt (2000), Managing Knowledge (building Block for Success), John Wiley.Quarterly, 25(1): 107-136.

  Santamaria, J. and Keslar, E. (2002), Transforming the Army by managing knowledge at PEOC3S. Army A&L Magazine, January-February, 2002: 14-15

  Tat, lim Wai & Stewart Hase (2007), Knowledge Management in the Malaysian aerospace industry, Journal of Knowledge Management, Vol. 11, No. 1, Pp: 143-151.