طراحی نظام مدیریت دانش برای سازمانهای نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دکترای مدیریت دانش، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

چکیده

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با داشتن بیشترین نیروی انسانی و گستردگی حوزه جغرافیایی و تنوع ماموریتهای واگذاری  یکی از سازمانهایی است که بیش از پیش ضرورت نیاز به استقرار مدیریت دانش را برای بهبود فرایندهای تصمیم گیری در سامانه فرماندهی و کنترل،انتقال تجربیات و دانش ضمنی کارکنان قبل از رها شدن و ذخیره سازی این تجارب در پایگاه دانش سازمان و همچنین کسب و تولید دانش های جدید برای انجام ماموریتها و استفاده از ابزارهای مدیریت دانش برای افزایش بهره­وری را درک نموده است.یکی از دغدغه‌های سازمانهای مسلح در پیاده‌سازی مدیریت دانش، چندوجهی بودن این موضوع و توزیع آن در حوزه‌های مختلف مانند فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و نرم‌افزار است. اگر سازمانی بتواند در این حوزه‌ها به  راه‌حل‌های مناسبی از مدیریت دانش دست پیدا نماید، می‌تواند امید به پیاده‌سازی متوازن و موفق آن داشته باشد. تحقق این مهم با پیروی از یک رویکرد سیستمی در پیاده سازی مدیریت دانش در سطح سازمان امکان پذیر خواهد بود لذا این تحقیق  با هدف ، طراحی نظام مدیریت دانش در سازمانهای نظامی ج ا.ا صورت گرفته است. نوع تحقیق کاربردی توسعه­ای با رویکرد آمیخته و روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های کمی از نرم­افزار spss و در بخش کیفی از تحلیل محتوا برای اسناد و مصاحبه‌ها استفاده شده است. مهم‌ترین اجزاء نظام مدیریت دانش برای بهره برداری در یک سازمان نظامی بشرح زیر با میانگین بالاتر از عدد 3  بشرح زیر از طرف نمونه جامعه آماری و خبرگان مورد تایید قرار گرفت: 1- مدیریت و رهبری 2- فناوری اطلاعات و ارتباطات 3-مدیریت منابع انسانی 4-ساختار سازمانی 5-فرهنگ سازمانی 6- استقرار و پیاده سازی7-آموزش 8- ارکان جهت ساز 9-حوزه های دانشی 10- چرخه مدیریت دانش سازمان

کلیدواژه‌ها

موضوعات