مطالعه تطبیقی هدف جنگ و دفاع در اندیشه نظامی اسلام و مسیحیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 دانشیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

چکیده

برای شناخت اندیشه نظامی هر واحد سیاسی، ماهیت مبانی دینی و ایدئولوژیک اندیشه نظامی آنها لازم و ضروری است و در این راه آگاهی از اندیشه­ نظامی ادیان الهی اهمیت زیادی دارد. از آنجایی که بیش از نیمی از مردم جهان پیرو دو دین اسلام و مسیحیت می­باشند، شناخت اندیشه نظامی آنها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است لذا هدف پژوهش، مقایسه تطبیقی هدف جنگ و دفاع در اندیشه نظامی اسلام و مسیحیت و احصاء نقاط اشتراک و افتراق آن­ها می­باشد و برهمین اساس سوال پژوهش نیز نقاط اشتراک و افتراق هدف جنگ و دفاع در اندیشه نظامی اسلام و مسیحیت کدامند؟ تعیین گردید. پژوهش حاضر که از نوع کاربردی- توسعه­ای می­باشد، با روش مقایسه تطبیقی و با بهره­گیری از رویکرد تحلیلی- توصیفی، به روش کیفی و به کمک نرم افزار مکس­کیودا انجام شده است. یافته­های پژوهش مبین این است که عمده­ترین وجوه اشتراک در خصوص هدف جنگ و دفاع در اندیشه نظامی اسلام و مسیحیت در مفاهیمی همچون: مقابله به مثل، مبارزه و نابودی کفر، گسترش دین، دستیابی به صلح و عدالت‌گستری خلاصه می­شود. افتراق اندیشه نظامی اسلام و مسیحیت در هدف جنگ و دفاع نیز به این شرح است که، دین مسیحیت اجبار به اطاعت از مسیحت و طرفداری از دین مسیح علیه ملت‌های غیرمسیحی را از دلایل توجیه جنگ می­داند در حالی که در اسلام صرفاً جهاد دفاعی برای حفظ دین مشروع است و گسترش اسلام با جنگ فقط در خصوص کفار مجاز است نه سایر ادیان الهی. درمجموع می­توان چنین بیان نمود که اندیشه نظامی اسلام و مسیحیت در خصوص هدف جنگ و دفاع، اختلاف چندانی ندارند و آنچه در ظاهر دیده می­شود اختلاف در دیدگاه پیروان آنهاست.

کلیدواژه‌ها