ترسیم سناریو های محتمل فراروی جنگ روسیه و اوکراین در افق 1407

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آینده پژوهی دفاعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران (نویسنده مسئول) ایمیل: K.koulivand@casu.ac.ir

2 دکتری مدیریت راهبردی، عضو هیئت‌ علمی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

چکیده

قلمروگستری ناتو به شرق اروپا در سال 2022، منجر به حمله روسیه به اوکراین گردید که آثار مخربی را برای ملت‌های دو کشور و دولت‌های آن‌ها در پی داشت و به نوعی کل اروپا و بخش‌های اعظمی از جهان را تحت‌الشعاع قرار داد. این پژوهش با هدف ترسیم سناریوهای محتمل فراروی جنگ روسیه و اوکراین در افق 1407 انجام شده است. نوع تحقیق کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی اکتشافی است که به روش سناریونویسی با رویکرد کمّی صورت پذیرفته است. روش جامعه آماری به‌صورت هدفمند و نمونه‌گیری به‌صورت تمام شمار، شامل 17 نفر از اساتید دانشگاه‌های نیروهای مسلح و فرماندهان نظامی با حداقل 5 سال سابقه خدمت در مشاغل راهبردی است. شیوه گردآوری اطلاعات با انجام مطالعات کتابخانه‌ای علمی و تخصصی، بهره‌گیری از روش‌های ذهن‌انگیزی و مصاحبه با خبرگان به‌شکل نشست‌های خبرگی بود. برای ترسیم سناریوها، از روش تجزیه و تحلیل سناریوپردازی، مبتنی بر هفت گام سناریونویسی با رویکرد کمّی بهره گرفته شد. با کسب نظر خبرگان و تحلیل‌های کمّی انجام شده، چهار سناریو ممکن، باورپذیر و محتمل با عناوین «جنگ طولانی (جنگ جهانی سوم)» (باورپذیر فاجعه‌آمیز) با اثرگذاری قوی، «راه‌حل دیپلماتیک» (باورپذیر خوش‌بینانه) با اثرگذاری متوسط، «جنگ اروپایی» (محتمل بدبینانه) با اثرگذاری قوی، و «سرنگونی پوتین و تجزیه روسیه» (محتمل بدبینانه) با اثرگذاری خیلی قوی، ترسیم شد.

کلیدواژه‌ها