ابعاد و مولفه‌های موثر بر ارتقاء توان پهپادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه امام علی(ع)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا نظامی، دانشگاه امام علی(ع)

چکیده

مقدمه: پرنده‌های بدون سرنشین، چه مسلح و چه غیرمسلح، بدلیل مزیت‌های راهبردی آنها (توجیه اقتصادی، رادارگریزی، بدون سرنشین بودن، ریسک کمتر در عملیات‌های خطرناک) و همچنین تنوع کاربری آن نقش مهمی در بهره‌گیری از فناور‌ی‌های پیشرفته نظامی بازی می‌کنند. به همین دلیل صنعت ساخت و بهره‌گیری از هواپیماهای بدون سرنشین که از پیشرفته‌ترین صنایع است و در لبه تکنولوژی روز دنیا قرار دارد، در بین کشورهای پیشرو و صاحب علم و فناوری جایگاه بسیار ویژه‌ای یافته است.
روش کار: روش اجرای پژوهش حاضر از نظر ماهیت از نوع روش کیفی و از نظر هدف اکتشافی است و از مدل تدوین الگو و گونه‌شناسی در آن استفاده شده است تا به ارائه مدلی کاربردی و جامع برای افزایش توان پهپادی دست یابد. در این پژوهش، داده‌های کیفی بدست آمده از مطالعه نظریات، کتب و مقالات مربوط به افزایش قدرت هوایی و توان پهپادی، کدگذاری وطبقه‌بندی شد.
یافته ها و نتیجه گیری: سیستم پهپادی کشور در حال حاضر نیازمند استفاده از مدلی مناسب بر پایه تحقیقات و پژوهش‌های دقیق می‌باشند تا ضمن افزایش توان و قدرت خود، راه‌های استفاده از تجهیزات را بهینه و کارآمد نمایند. این مدل علاوه براینکه می‌تواند هزینه‌های خرید یا تولید تجهیزات را هدفمند نماید، روشهای بکارگیری پهپادها را نیز بهینه نموده تا حداکثر بهره‌وری از منابع موجود بدست آید. در این پژوهش  مشخص گردید، برای افزایش توان پهپادی، بایستی به ابعاد پنجگانه شامل: عوامل قانونی، عوامل ساختاری و سازمانی، عوامل انسانی، عوامل پشتیبانی و عوامل عملیاتی به طور ویژه توجه گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
منابع:
احمدیان، علی اکبر؛ پورصادق، ناصر و شریفان، محمداسماعیل(1397)، «راهبردهای توسعه بهره‌گیری از پهپاد در افزایش توان رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردی، 16(72) ، 176-153
اسفندیاری، روح الله(1400)، «تعیین راه­کارهای توسعه و تقویت پهپاد در نزاجا»، پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه دافوس، صفحه 5
اسلون، الینور سی، 1396،آشنایی با راهبرد نوین نظامی، ترجمه ایرج اسماعیلی فرزین، تهران، انتشارات دانشگاه افسری امام علی(ع).
 بارانی، صمد؛ عسگری، ناصر؛ افضلی، هادی (1396)، شناسایی عوامل مؤثر بر نیت ترک خدمت ارادی کارکنان )مطالعه موردی: یک سازمان نظامی(، فصلنامه مدیریت نظامی، سال هفدهم، شمارۀ 2، صص 139-165
باصری، احمد؛ میرسندسی، سیدمحمد؛ حاتمی، حمیدرضا و حاجیانی، ابراهیم(1390)، تغییر نگرش مخاطب در جنگ رسانه‌ای، فصلنامه روانشناسی نظامی، سال دوم، شماره 8، صص 83-96
بهارلو، مهدی؛ میرعمادی، طاهره؛ الیاسی، مهدی و بوشهری، علیرضا(1397). «تحلیل و تبیین ساختاری- کارکردی نظام نوآوری فناورانه پهپاد در ایران»، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره پنجم،  شماره 4، صص 72-47.
پیوسته، علی اکبر؛ مسعودی، حمید؛ جاودان، اسماعیل(1400)، طراحی الگوی بهسازی منابع انسانی در سازمان‌های نظامی(مورد مطالع:یگان نظامی مستقر در شمالغرب کشور)، فصلنامه مدیریت نظامی، سال21، شماره2، صص 151-178
جعفری قوشچی، بهزاد(1381)،جایگاه آموزش در فرهنگ تواناسازی، ماهنامه تدبیر، شماره 128.
حاجی جعفری،محمد(1397)، وسایل پرنده نزدیک به فضا، نشر قدس، سال سوم، شماره 33، صص 45-56.
حبیبی، نیک‌بخش، ) 1392(، " ماهیت قدرت هوایی، تهران، انتشارت مرکز مطالعات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران".
حبیبی، نیک بخش(1397). «ارائه مدل اثربخش بکارگیری بهینه پهپاد در توانمندسازی عملیات آینده سازمان های دفاعی(مطالعه موردی عملیات پروازی نیروی هوایی)، فصلنامه آینده پژوهی دفاعی، سال2، شماره4، صص 62-35.
خاکی، غلامرضا(1392)، روش تحقیق با نظریه زمینه ای در پایان نامه، تهران، انتشارات فوژان.
خجستگی، رضا. ترکیب و ساختار سازمانی در نیروهای مسلح، انتشارات روش، تهران، 1395، چاپ اول، صص47-26)
دریفوس، هیوبرت و رابینو، پل (1387)، میشل فوکو؛ فراساختارگرایی و هرمنوتیک، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشر نی.
ذوالفقاری، حمید(1398)، مفهوم قدرت از دیدگاه فوکو،فصلنامه علوم اجتماعی، دوره 22، شماره2، صص 46-32.
شکوهی، حسین و عندلیبی، علی همت(1391). «آرایه های پهپادی مطلوب در صحنه نبرد ناهمگونبرای اجرای مأموریتهای اطلاعاتی»، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی، سال 12، شماره 46، صص 34-11.
شکوهی، حسین(1399)، نقش پهپاد در جنگ­های آینده، تهران، انتشارات داعا، چاپ اول.
شهلایی،ناصر؛ ولی وند، حسین(1394). نظریه‌های راهبردی،تهران، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، چاپ سوم.
طرح ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دو )پهپاد) بررسی شاخص‌های اصلی ساماندهی پرنده‌ها در کشورهای منتخب، شماره 17093، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 21/03/1399.
عرض‌تبار، توحید و میرسعیدقاضی، مهدی(1394)، مطالعه و بررسی جایگاه سرباز آینده در جنگ‌های شبکه‌محور، چهارمین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه، تهران، دانشگاه افسری و تربیت پاسدار امام حسین، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی.
محمدحسین، حمید؛ زین‌الدین، تورج و ایجابی، ابراهیم(1396)، تأثیر بکارگیری شبیه‌سازها جهت ارتقاء آموزش خلبانان بال ثابت هوانیروز، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال 13، شماره42، صص 31-61.
محمدحسین، حمید(1396)، تعیین عوامل قدرت هوایی برترساز در کشور جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردی سال پانزدهم، شماره 68 ،صص288 -267.
مجردی، سعید؛ حاجی سالم، غفار؛ اسحاقی، جمشید(1392)، تحلیل میزان و ترکیب اعتبارات بخش دفاع بر مبنای شاخص جهانی نظامی‌گری و شاخص نیاز دفاعی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال 11، شماره 41، صص 1-32.
مطاعی، مسعود و پریانی، محسن(1397)، «تبیین چگونگی به کارگیری پهپاد جهت جمع آوری اطلاعات از صحنه نبرد در یگانهای رزمی نزاجا»، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال چهاردهم، شماره45، صص 52-29
مورگنتا، هانس جی ) 1384(، سیاست میان ملت ها: تلاش در راه قدرت و صلح، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
میرکمالی، سیدمحمد(1383)، رهبری و مدیریت آموزشی، تهران، نشر رامین.
نورمحمدی، مرتضی و اسماعیلی، مرتضی(1399). « پهپادهای مسلح؛ چالشی نوین برای امنیت بین المللی و منطقه ای»، مجله سیاست دفاعی، سال 29، شماره 113، صص 111-85.
یوسفی، محمدعلی(1397). سیر تحولات و بهبود عملکرد سازمان، تهران، انتشارات سمت.
 
Al-garni, a. D. (2022). Drones in the ukrainian war: will they be an effective weapon in future wars?.
Ilić, D., & Tomašević, V. (2021). The impact of the Nagorno-Karabakh conflict in 2020 on the perception of combat drones. Serbian Journal of Engineering Management, 6(1), 9-21.
Müller, O. (2021). “An Eye Turned into a Weapon”: a Philosophical Investigation of Remote Controlled, Automated, and Autonomous Drone Warfare. Philosophy & Technology, 34(4), 875-896.
Rogers, J., & Michel, A. H. (2020). Drone warfare: Distant targets and remote killings. In The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies. Palgrave Macmillan
Selim, K. U. R. T. (2021). Importance of the Arctic in the framework of air power theory. International Journal of Politics and Security, 3(1 (Arktik Özel Sayısı)), 51-73.
Skolnikoff, E. B. (1993) the Elusive Transformation: Science, Technology and the Evolution of International Politics. Princeton: Princeton University Press
 Waltz, K. (1979) Theory of International politics. New York: Random house.
Wang, H., Cheng, H., & Hao, H. (2020). The use of unmanned aerial vehicle in military operations. In Man-Machine-Environment System Engineering: Proceedings of the 20th International Conference on MMESE (pp. 939-945). Springer Singapore.
Werner, A., Kreutzmann, L., Stephanie, G., & Cynthia, S. (2020). The New Quality of Aviation Unmanned Aerial Vehicles (Uav) Prevent Psychological Stress of Military Drone Operators. Clinical Medicine Research, 9(1), 25.
Zieliński, T. (2021). Factors determining a drone swarm employment in military operations. Safety & Defense, 7(1), 59-71.