طراحی الگوی شایستگی‌های حماسی افسری بر مبنای آموزه‌های تربیتی شاهنامه فردوسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.(نویسنده مسئول) ایمیل: Nasgari@ut.ac.ir

2 دانش آموخته دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. ایمیل: M.khoshnamvand@gmail.com

چکیده

برخورداری سازمان‌های دفاعی از سرمایه‌های انسانی شایسته متناسب با ماهیت ماموریت و فرهنگ حاکم بر آنها توانمندی و آمادگی رزمی آنها را ارتقا خواهد داد. با توجه جایگاه فرهنگ ملی و حماسی ایرانی این مقاله شایستگی­های حماسی نظامیان را بر مبنای آموزه­های تربیتی شاهنامه فردوسی شناسایی و طبقه‌بندی کرده است. این پژوهش کاربردی با رویکرد کیفی و راهبرد تحلیل مضمون انجام شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش شامل آموزه‌های تربیتی شاهنامه فردوسی در ارتباط با نظامیان است که با روش بررسی اسناد و مدارک و به‌صورت هدفمند انتخاب و با کمک ابزار شبکه مضامین تحلیل و گزارش شده‌اند. تلفیق و مقوله‌بندی شایستگی‌های حماسی شناسایی شده نشان داد این شایستگی‌ها در هفت مقولۀ اصلی قابل طبقه‌بندی هستند: شایستگی‌های اعتقادی، شایستگی‌های ارزشی، شایستگی‌های نگرشی، شایستگی‌های شخصیتی، شایستگی‌های شناختی و روانشناختی و شایستگی‌های رفتاری و جسمانی. بر این اساس، اسطوره‌های حماسه‌ساز معرفی شده در شاهنامه الگوهایی از سلحشوری اخلاق‌مدار بوده‌اند. ترویج آموزه‌های تربیتی مرتبط با آنان در میان نظامیان می‌تواند به پرورش شایستگی‌های افسری مبتنی بر فرهنگ ایرانی مساعدت کند. نتایج این پژوهش می­توانند به عنوان منبعی غنی از آموزه‌های فرهنگ ملی ایران در تدوین الگوی جامع شایستگی‌های افسری مورد استفاده قرار گیرد  و در برنامه‌های تربیت افسری نیز به مثابه راهنمای پرورش روحیه حماسی افسران در مسیر تلاش برای تامین امنیت پایدار میهن و اجرای بهینه وظایف و ماموریت‌های محوله بهره‌برداری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات