طراحی الگوی تربیت وآموزش دانشگاه‌های افسری آجا با تکیه بر استراتژی سرمایه انسانی پژوهش‌محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران. (نویسنده مسئول) ایمیل: vahdati.h@lu.ac.ir

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

چکیده

تحقق هر چه بیشتر پژوهش­محوری در دانشگاه­های افسری آجا، نیازمند بازطراحی الگوی تربیت و آموزش موجود و کاربست راهبرد­هایی است که کلیه منابع انسانی (استاد، دانشجو و مدیران/ فرماندهان) درگیر در فرایند تربیت و آموزش می­بایست آنها را فراگرفته و حین آموزش و یا کار، اجرا کنند از این رو هدف اصلی این پژوهش نیز طراحی الگوی تربیت و آموزش دانشگاه­های افسری آجا با تکیه بر استراتژی سرمایه انسانی پژوهش­محور می­باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، ترکیبی است که با روش تحلیل مضمون انجام شده است. در بخش کیفی با استفاده از مطالعات کتابخانه­ای و مصاحبه­ عمیق با خبرگان، متغیرهای الگو، احصاء و سپس در بخش کمی و جهت اعتبار سنجی الگو از رویکرد دلفی فازی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه اساتید دانشگاه­ پدافند هوایی خاتم­الانبیاء(ص) (اعم از اساتید عضو هیات علمی، نظام مدرسین و مدعو) است که با روش نمونه­گیری هدفمند، با تعداد 15 نفر از آنها تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه صورت گرفت. برای تعیین روایی از روش مثلث سازی منابع داده­ها و  برای تعیین پایایی از توافق میان دو ارزیاب استفاده شد. به استناد تجمیع آراء نظرات خبرگان دانشگاهی و پس از پیاده­سازی مفاهیم حاصل از مطالعات کتابخانه­ای و متن مصاحبه­ها و حذف کدهای مشابه و تکراری، در مرحله اول، 30 مضمون پایه شناسایی که پس از حذف مجدد کدها، تعداد مضامین پایه به 22 مضمون تقلیل یافت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مضمون فراگیر این پژوهش دارای 22 مضمون پایه است که در قالب 6 مضمون سازمان­دهنده اصلی شامل منابع انسانی، پشتیبانی، اداری و اجرایی، فرهنگی و ارزشی، اسناد بالادستی و نیاز سازمانی پژوهش­محور بنیان نهاده می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


فهرست منابع
جمشیدی، گوهرریزی، اعظم. عباسی سروک، لطف­اله. شریعتمداری، مهدی. کردستانی، فرشته. (1399). ارائه الگوی دانشگاه پژوهش محور برای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران، علوم اجتماعی، 14 (2) ، 83-61.
حیاتی، علی. حیدری، رقیه. حسنلو، نرگس(1394) . تأملی بر رویکرد پژوهش محوری در فرایند آموزش با تأکید بر نظریه ساختگرایی، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار،  18 (4) ، 89-73.
حسینی، سید رسول (1399). ارائه چارچوب توسعه فرهنگ پژوهش در مراکز دانشگاه فرهنگیان، مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 10 (31) ، 62-35.
حسین­پورطولازدهی، شهره. زین­آبادی، حسن­رضا، عبدالهی بیژن، عباسیان، حسین (1396). آموزش و یادگیری پژوهش­محور در محیط ساختن­گرا: طراحی مدلی بر اساس پژوهش پدیدارنگارانه، فصلنامه تعلیم و تربیت،8 (4)، 28-9
حسین پور، شهره. زین آبادی، حسن رضا (1398). مدرسه پژوهش­محور: تدوین و آزمون یک الگوی علی به روش ترکیبی اکتشافی، فصلنامه علمی- پژوهشی خانواده و پژوهش، ۱۶ (۱)، 48-27
زارعی نژاد، فاطمه. توده زعیم، رضا.  ۱۳۹۸، تدریس و یادگیری بر اساس رویکرد پژوهش محور، انتشارات آذرفر، 18 (6)، 48-27.
فرخی، افروز. اکبرپور، محمد (1399). مروری بر روش تدریس پژوهش­محور، پژوهش در آموزش زیست شناسی، 2 (2)، 86-77.
سپهوند, رضا. موسوی, سیدنجم الدین. کولیوند, حسن. (1399). عوامل موثر بر توسعه آموزش‌های‌ پژوهش‌محور در دانشگاه‌های افسری آجا، آموزش علوم دریایی، 7 (3)، 91-75.
قاضی اردکانی، راحله. ملکی، حسن. صادقی، علیرضا. درتاج، فریبرز. (1396). طراحی الگوی برنامه درسی پژوهش محوری در مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی برای پرورش تفکر و خلاقیت در دانش آموزان، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7 (3) ، 106-63.
عالی­پور، علیرضا. عنایتی، ترانه (1396). تجاری­سازی تحقیقات دانشگاه­های نسل چهارم، مطالعات بین رشته­ای دانش راهبردی، 7(26) ، 53-76.
کولیوند، حسن. لطفی جلال­آبادی، مصطفی. آتشی، سیدحسین. زراعتی، محسن.(1392)،  ارائه‌‌ الگویی تحلیلی برای تحقق آموزش‌های پژوهش‌محور در دانشگاه‌های افسری آجا (مورد مطالعه؛ دانشگاه هوایی شهید ستاری)، فصلنامه مدیریت نظامی، 13 (51) ، 106-73.
Altbach, P.G. (2010). Peripheries and Centers: Research Universities in Developing Countries. Boston College, United States, Higher Education Management and Policy, 17 (1),  87-101.
Aarts, E. (2014). Towards a 3rd generation university. Where science meets business. Technische Universiteit Eindhoven University of Technology, 8 (5),  123-148.
Afdal, H. & Damşa, C.I. (2018). Research-based education - an exploration of interpretations in two professional higher education programmes, In Maassen. Springer Publishing Company, 14 (3),  129-148.
Ahel ,O.  Schirmer, M. ( 2023). Education for sustainable development through research-based learning in an online environment, International Journal of Sustainability in Higher Education, 24 (1), 118-140. https://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2021-0305  Emerald Publishing Limited
Giller, P.)2011), Integrating Research into the Undergraduate Curriculum: A case study from Ireland; Presentation EUA Conference, Aarhus, April 2011. http://www.eua.be/Libraries/eua-spring-conference-, 12 (5),  223-244.
Hepworth, M., & Walton, G. (2009). Teaching information literacy for inquirybased Learning, Elsevier, 15 (3),  23-45.  
Huet, I. (2019).  Research-based education as a model to change the teaching and learning environment in STEM disciplines, a Centre for Higher Education Research and Practice, Kingston University, Kingston upon Thames, United kingdom, 17 (3),  121-139.
Huet, I, Nikos J. Mourtos, N. C., Osvaldo P., José T., (2007). Models for research-based teaching in engineering courses: a case-study at the University of Aveiro (PT) and San José State University (USA), Coimbra, Portugal International Conference on Engineering Education – ICEE , September 3 – 7, 18 (1),  121-141.
Kashif,  M., N.J. Dewasiri, S. R., & Maduka U.( 2022). South Asian Journal of Marketing, Vol. 3 No. 1, Emerald Publishing Limited, 23 (4),  1-6.
Rodenbusch, S. E., Paul, R. H., Sarah. L. S., & Erin, L. D. (2016). Early Engagement in Course-Based Research Increases Graduation Rates and Completion of Science, Engineering, and Mathematics Degrees. CBE-Life Sciences Education 15 (2). doi:10.1187/cbe.16-03-0117, 8 (2),  56-72.
Shabbir. A., Abbas., & M. Qaisar (2019). Research-Oriented Teaching and Students’ Academic Performance: Perception of University Teachers, European Online Journal of Natural and Social Sciences 2019; www.european-science.com, 8(1),1-8.
Talanquer, V., Tomanek, D., & Novodvorsky, I. (2013). Assessing students' understanding of inquiry: What do prospective science teachers notice? Journal of Research in Science Teaching, 50(2), 189-208.
Tosati, S., Lawthong, N., & Suwanmonkha, S. (2015). Development of an appreciative inquiry and assessment processes for students’ self-knowing and self-development. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191 (4), 753-758.
Vauderwange, O., Javahiraly, N., Curticapean, Dan, O.(2019). "Concept and development of research-oriented education in the university context," Proc. SPIE 11143, Fifteenth Conference on Education and Training in Optics and Photonics: ETOP 2019, Quebec City, Quebec, Canada, 14 (6),  423-451.
Zuzana, J., Stanislav, L. Martina, H., Ľubomír s, Jan G, Brigita B, Marian K.(2016). Efficacy of Inquiry-based learning in mathematics, physics and informatics in relation to the development of students´ inquiry skills. Journal of Baltic Science Education.15(5),559-574 .