کلیدواژه‌ها = قدرت سایبری و نیروهای مسلح
ارائه مدل مفهومی ارزیابی قدرت سایبری نیروهای مسلح با تأکید بر بُعد بازدارندگی سایبری

دوره 20، شماره 78، شهریور 1399، صفحه 61-92

10.22034/iamu.2020.241324

مجتبی رمضان‌زاده؛ مجید غیوری ثالث؛ علی‌محمد احمدوند؛ محسن آقایی؛ ابراهیم نظری فرخی