ارائه الگوی کرامت انسانی کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران (مورد مطالعه: یکی از یگان‌های نیروی زمینی مستقر در شهرستان ویژه مراغه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 دانشیار مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه تهران

3 استاد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی

4 دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

امروزه کرامت انسانی محور و مبنای حقوق بشر تلقی شده و پیشرفت و توسعه‌ی پایدار در هر جامعه، مستلزم رعایت آن است. از این رو در بند اول سیاست‌های کلی نظام اداری کشور که توجه و اجرای برنامه‌های آن از ضرورت‌ها و اهداف هر دستگاه دولتی به شمار می‌رود، به برنامه نهادینه‌سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی اشاره شده است. بر این اساس در تحقیق حاضر به‌منظور ارائه الگویی جامع از کرامت انسانی در سازمان‌های دولتی ایران، از روش پژوهش کیفی فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شده است. پس از شناسایی مقولات، مفاهیم و کدهای کرامت انسانی (الگوی مفهومی اولیه)، با استفاده از نظرهای خبرگان و انجام اصلاحات لازم، تبیین الگوی کرامت انسانی کارکنان میسر شد. در این پژوهش به منظور کاربردی کردن الگوی اکتشافی از فرایند فراترکیب، تعداد 218 پرسشنامه بین کارکنان یکی از سازمان‌های دولتی (اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی) به‌صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای توزیع شد و با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار لیزرل تجزیه و تحلیل انجام گرفت. در نتیجه ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های الگوی مورد تایید قرار گرفتند. همچنین برای محاسبه ترکیب بهینه ابعاد کرامت انسانی، تعداد 40 پرسشنامه بین کارکنان یکی از یگان‌های نیروی زمینی مستقر در شهرستان ویژه مراغه به صورت نمونه‌گیری هدفمند توزیع و با استفاده از روش الگوسازی فازی و نرم افزار مطلب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق در این مرحله نشان می‌دهد، چنانچه میزان توجه کارکنان به ابعاد عملکردی (33%)، رفتاری (31%)، ذهنی و روانی (30%) و جسمی (6%) باشد؛ آنگاه حداکثر میزان کرامت انسانی آنان در سازمان به میزان (1/62) خواهد بود. 

کلیدواژه‌ها