مدیریت اطلاعات و منابع در مقابله با حمله‌ها و دستگاه‌های غیرایده‌آل با استفاده از فیزیک کوانتوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری نانوفیزیک عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی(ع)

2 کارشناس ارشد فیزیک نظری مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)

چکیده

جنگ جهانی اول بیشتر در حوزۀ جنگ‌های شیمیایی و تسلیحات شیمیایی مطرح بود؛ اما در جنگ جهانی دوم، دنیای فیزیک اتمی و داشتن متخصصان اتمی و مولکولی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. در دنیای امروز، متخصصان پیش‌بینی می‌کنند که جنگ‌های آینده، جنگ‌های اطلاعات و انفورماتیک خواهد بود و برتری با کشوری است که دارای متخصصان علوم مرتبط با فناوری اطلاعات باشد. از این رو، هدف این پژوهش مدیریت سازمانی، انتقال و نگهداری اطلاعات به صورتِ امن و مطمئن با توجه به پیشرفت‌های اخیر علمی و فناورانه در سازمان‌های نظامی است. در این مقاله با توجه به روش علمی- فیزیکی، ضمن تأکید بر تغییر پارادایم (الگوواره) در مدیریت و تمرکز بر پارادایم کوانتومی، پروتکل‌ (قرارداد)های مختلف رمزنگاری کوانتومی مقایسه می‌شوند. با استفاده از روش شبیه‌سازی و نموداری در کنار تحلیل فیزیکی، قوت‌ها و ضعف‌های هر پروتکل (قرارداد) بیان می‌شود و مدیریت کوانتومی می‌تواند از بسترِ عدم قطعیت و اغتشاشِ ذاتی دنیای کوانتومی به صورت بهینه استفاده کند. نتایج حاصل نشان می‌دهد که بهتر است برای بالا بردن کیفیتِ تجهیزات و دستگاه‌های ارتباطی در مدیریت اطلاعات محرمانه و امنیتی، به جای مقابله با شنودکننده‌ها، تمرکز سازمان بر روی منابع مالی و انسانی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

افجه، سید علی‌اکبر و حمزه‌پور، مهدی. (1393). رهیافتی جامع از نظریه رهبری کوانتومی و کاربردهای آن در سازمان. اندیشه مدیریت راهبردی، 8(2)، 161-204.
محمدهادی، فریبرز. (1390). پارادایم کوانتومی در علم مدیریت. مدیریت فرهنگ سازمانی، 9(23)، 71-94.
Bennett, C. H., & Gilles, B. (1984). Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing. Proceedings of IEEE. International Conference on Computers, Systems and Signal Processing, 175-179.
Bennett, C. H. (1992). Quantum cryptography using any two nonorthogonal states. Physical Review Letters, 68(21), 3121-3132.
Buchmann, J. (2004). Introduction to Cryptography. Second Edition, Springer.
Dyer, W. W. (1995). Your sacred self. HarperCollins Audio Books.
Ekert, A. K. (1991). Quantum cryptography based on Bell's theorem. Physical Review Letters 67(6), 661-663.
Gisin, N., Ribordy, G., Tittel, W., & Zbinden, H. (2002). Quantum cryptography. Reviews of Modern Physics, 74(1) 145-159.
Gobby, C., Yuan, Z. L., & Shields, A. J. (2004). Quantum key distribution over 122 km of standard telecom fiber. Applied Physics Letters, 84(19), 3762-3764.
Gottesman, D., Lo, H. K., Lütkenhaus, N., & Preskill, J. (2004). Security of quantum key distribution with imperfect devices. In Information Theory, 2004. ISIT 2004. Proceedings. International Symposium on (p. 136). IEEE.
Jennewein, T., Simon, C., Weihs, G., Weinfurter, H., & Zeilinger, A. (2000). Quantum cryptography with entangled photons. Physical Review Letters, 84(20), 4729-4735.
Karakas, F. (2009). New paradigms in organizational development in the 21st century: Positivity, spirituality, and complexity. Organization Development Journal, 27(1), 245-251.
Kollmitzer, C., & Mario, P. eds. (2010). Applied quantum cryptography. Vol. 797. Springer.
Kuhn, T. S. (2012). The structure of scientific revolutions. University of Chicago press.
Ladd, T. D., Jelezko, F., Laflamme, R., Nakamura, Y., Monroe, C., & O’Brien, J. L. (2010). Quantum computers. Nature, 464(7285), 45-53.
Lütkenhaus, N. (1999). Estimates for practical quantum cryptography. Physical Review, 59(5), 3301-3314.
Lütkenhaus, N. (2000). Security against individual attacks for realistic quantum key distribution. Physical Review, 61(5), 52304-52314.
Mayers, D. (2001). Unconditional security in quantum cryptography. Journal of the ACM (JACM), 48(3), 351-406.
Overman, E. S. (1996). The new science of management Chaos and quantum theory and method. Journal of Public Administration Research and Theory, 6(1), 75-89.
Buchmann, J. (2004). Introduction to Cryptography. Springer-Verlag.
Kollmitzer, C., & Pivk, M. (2010). Applied Quantum Cryptography. Springer.
Rogers, D. J. (2010). Broadband Quantum Cryptography. Morgan and Claypool Publishers.
Tittel, W., Brendel, J., Zbinden, H., & Gisin, N. (2000). Quantum cryptography using entangled photons in energy-time Bell states. Physical Review Letters, 84(20), 4737-4740.
Waks, E., Zeevi, A., & Yamamoto, Y. (2002). Security of quantum key distribution with entangled photons against individual attacks. Physical Review, 65(5), 52310-52326.