بررسی رابطۀ میان سرمایۀ انسانی اعضای هیئت علمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشنی دانشگاه تهران

2 استادیار مدیریت آموزش عالی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

چکیده

پژوهش حاضر، به ارزیابی وضعیت سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری پرداخته است. روش پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای-کاربری؛ از نظر شیوۀ گردآوری داده‌ها پیمایشی و روش تحلیل همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری (940 N=) می‌باشند که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای- اختصاص متناسب، حجم نمونه با فرمول کوکران و خطای (05/0)، 274 انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه سنجش سرمایۀ انسانی نادری (1391) استفاده شد. با روش روایی محتوایی، این پرسش‌نامه توسط متخصصان سرمایه انسانی تأیید شد و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی آن (974/0)، به دست آمد. برای سنجشِ داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون‌های کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه‌ای، تحلیل واریانس یک‌طرفه و ضریب همبستگی تفکیکی)، استفاده شد. یافته‌ها نشان داد: 1- سرمایهۀ انسانی اعضای هیئت علمی در دانشکده مهندسی برق پایین‌تر از سطح متوسط، اما در دانشکدۀ مدیریت، پرواز و هوافضا در سطح متوسط و با میانگین نظری تفاوت معنی‌داری ندارد. 2- میانگین پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکدۀ مدیریت در سطح بالاتر از متوسط، اما میانگین پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشکده‌های مهندسی برق، هوافضا و پرواز در سطح متوسط و با میانگین نظری جامعه تفاوت معنی‌داری ندارند. 3- میان شاخص کلی سرمایۀ انسانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطۀ مثبت و معنی‌داری وجود داشت (223/0r=). بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که به میزانی که سرمایۀ انسانی اعضای هیئت علمی در مؤلفه‌های توانایی شناختی، فراشناختی و ارتباطی- عاطفی بیشتر باشد، می‌توان شاهد پیشرفت تحصیلی بهتر دانشجویان بود.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

ابیلی خدایار، و موفقی، حسن. (1389). مدیریت منابع انسانی. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
امانی، محمد. (1391). دلنوشته‌ای بر نظام آموزش عالی ایران. مجله آنلاین علوم اجتماعی.
آقایی، مریم و زرندی خالدی، مرجان. (۱۳۹3). جامعه‌شناسی سرمایه‌های نامشهود سازمان‌های هزاره سوم. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
جاری‌پور، زینب. (1385). ارزیابی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد کاشان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
حاتمی گروسی، جعفر. (1391). بررسی رابطه سرمایه انسانی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در دبیرستان‌های شهر صحنه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
حسنوند، مرضیه. (1390). مقایسه وضعیت سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی در دانشکده‌های علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و ارائه راهکارهای مناسب جهت توسعه آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
حسنوی، رسول و رمضان، مهدی. (1390). افزایش سرمایه فکری در سازمان: بررسی نقش یادگیری سازمانی. فصلنامه بهبود مدیریت، 5(1)، 25-39.
دلاور، علی. (1392). احتمالات و آمار کاربردی در روان‌شناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات رشد.
رسولی بهگو، آرزو. (1389). بررسی رابطه نظر دانشجویان درباره کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
صالحی عمران، ابراهیم و قنواتی، لیلا. (1389). بررسی بار آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران. مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، 11(2)، 5-28.
عمادزاده، م. (1386). اقتصاد آموزش و پرورش. اصفهان: جهاد دانشگاهی.
محجوب، حسن و مالک‌پور، داریوش. (1394). بررسی رابطه سرمایه انسانی و چابکی سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری. طرح پژوهشی، دانشگاه شهید ستاری، تهران.
مرادی، کیوان. (1393). بررسی رابطه سرمایه انسانی و چابکی سازمانی در مدارس متوسطۀ دولتی و غیر دولتی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
نادری، ابوالقاسم. (1384). اقتصاد دانایی به عنوان الگوی جدید توسعه و ارزیابی اقتصاد دانایی ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 35، 1-28.
نادری، ابوالقاسم. (1390). الگویی جهت سنجش سرمایه انسانی در سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات. گزارش طرح پژوهشی. دانشگاه تهران.
نجیمی، آمنه. مختاق، داود و شریعتی، غلام. (1390). عوامل مؤثر بر افت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله تحقیقات نظام آموزشی، 7(6)، 790-797.
Abraham, R., Harris, J., & Auerbach, J. (2013). Human capital valuation in professional sport. International Journal of Business, Humanities and Technology, 3(3), 12-22.
Bassi, L. J., & McMurrer, D. P. (2008). Toward a human capital measurement methodology. Advances in Developing Human Resources, 10(6), 863-881.
Bontis, N. (1998). Intellectual capital: An exploratory study that develops measures and models. Management Decision, 36(2),63-76.
Clifton, R. A., Perry, R. P., Stubbs, C. A., & Roberts, L. W. (2004). Faculty environments, psychosocial dispositions, and the academic achievement of college students. Research in Higher Education, 45(8), 801-828.
Albu, G., & Badea, M. (2012). The student–evaluator of the teacher. A case study in the University of Ploiesti, Romania. Procedia-Social And Behavioral Sciences, 69, 2257–2263.
Jennings, J. (1997). Faculty Productivity: A Contemporary Analysis Of Faculty Perspective. U.S.A: Stanford University.
Kwon, D. B. (2014). Human Capital and Measurement. OECD World forum Busan, Korea.
Lee, S.-H. (2010). Using fuzzy AHP to develop intellectual capital evaluation model for assessing their performance contribution in a university. Expert Systems With Applications, 37(7), 4941-4947.
Leeds, M., Miller, C., & Stull. J. (2015). Interscholastic athletics and investment in human capital. Social Science Quarterly, 88(3), 729-744.
Marr, B., Schium. G., & Needly, A. (2004). The dynamics of value creation: mapping your international performance drivers. Journal of Intellectual Capital, 5, 399-400.
Norouzi, S. H. R., Ehsani, M., Kozechian, H., & Amiri, M. (2014). Review of the concept of human capital in sports with an emphasis on capability approach. American Journal of Social Sciences. 2(6), 145-151.
Petty, R., & Guthrie, J. (2000). Intellectual capital literature review (measurement, reporting and management. Journal of Intellectual Capital, 1(2), 155-176.
Rama, S. (2011). Professor’s performance for effective teaching (Kosovocase). Procedia Social and Behavioral Sciences, 12, 117–121.
Roos, G., Pike, S., & Fernstrom, L. (2005). Managing Intelectual Capitalcin Practice. NewYork: Butterworth-Heinemann.
Stiles, P., & Kulvisaechana, S. (2004). Human Capital And Performance: A literature Review. Cambridge: Judge Institute of Management.
Suk, K. J. (2005). The effects of a constructivist teaching approach on student academic achievement. Self-concept, and Learning Strategies, 6, 7-19.
Vreeburg, I. M. (2012). Universal design for learning: enhancing achievement of students with disabilities. Procedia Computer Science, 14, 343–350.