شناسایی و بررسی مؤلفه‌های اثرگذار بر قدرت تحرک نیروهای واکنش سریع زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی ،تهران،ایران.

2 دانش آموخته دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران (*نویسنده مسئول)؛ alimoradigh1986@yahoo.com

10.22034/IAMU.2021.525111.2535

چکیده

این مقاله با هدف شناسایی و بررسی مؤلفه‌های اثرگذار بر قدرت تحرک نیروهای واکنش سریع زمینی انجام شده است. جامعه موردمطالعه شامل فرماندهان، معاونین شاغل در ستاد نزاجا و آجا و فرماندهان یگان‌های تابعه نزاجا هستند که در محل‌های سرتیپی و سرلشکری شاغل بوده و در خصوص موضوع صاحب نظر می‌باشند. روش نمونه‌گیری تمام شمار هدفمند می‌باشد و برای مصاحبه نیز به روش قضاوتی هدفمند و به صورت تمام شمار انتخاب‌شده‌اند. داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه و ارسال پرسشنامه به روش‌های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از رایانه و برنامه نرم‌افزاری spss  مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. نتایج نهایی حاکی از آن است که مؤلفه‌های اثرگذار بر قدرت تحرک نیروهای واکنش سریع زمینی شامل: به‌کارگیری خودروهای رزمی کارآمد، تداوم آماد و پشتیبانی، سامانه ارتباطی مؤثر، به‌کارگیری هوانیروز، قدرت و سرعت تصمیم‌گیری فرمانده، مطلوبیت سلاح و تجهیزات، روحیه و انگیزه، نیروی انسانی ماهر، ساختار و سازمان‌دهی مناسب و قابلیت انعطاف در اجرای طرح‌ها، به‌کارگیری توان پهپادی، آموزش مستمر و مهارت‌های ویژه و به‌کارگیری ظرفیت‌های بومی و مردمی است.

کلیدواژه‌ها


مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌خامنه‌ای(مدظله‌العالی) (1389): https://www.khamenei.ir
افشردی، محمد حسین (1393). جزوات درسی، تهران، دانشکده دفاع، دانشگاه عالی دفاع ملی.
آقا محمدی، داوود؛ حسنوند، علی اکبر (1397). ابعاد و مؤلفه‌های چابک‌سازی سازمان‌های نظامی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی.
باقری، محمد حسن (1394). «طرح‌ریزی و هدایت عملیات مشترک و مرکب»، تهران، دانشگاه فرماندهی و ستاد.
توکل، اکبر (1386). «آتش و مانور»، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال سوم، شماره 8و9.
جعفر نژاد احمد؛ شهایی، بهنام (1397). مقدمه‌ای بر چابکی سازمانی و تولید چابک، مؤسسه، کتاب مهربان نشر.
جمالی، علی اصغر؛ رستمی، محمود (1381). تاریخ نظامی جهان و هنر جنگ، دانشگاه افسری امام علی(ع).
حبیبی، نیک بخش (1396). «ارائه مدل اثربخش به‌کارگیری بهینه پهپاد در توانمندسازی عملیات آینده سازمان‌های دفاعی (مطالعه موردی عملیات پروازی نیروی هوایی)»، فصلنامه آینده پژوهش دفاعی، سال دوم، شماره4.
حسن‌پور، حمید (1393). «نقش هوانیروز در عملیات واکنش سریع با تأکید بر عملکرد هوانیروز ایران در سال اول جنگ ایران و عراق»، فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال دهم، شماره 30.
حسینی، حسین و همکاران (1397). «نقش سامانه‌های اطلاعات مدیریت در فرآیند تصمیم‌گیری بحران نظامی»، فصلنامه علمی علوم وفنون دریا، شماره 89.
حیدری، کیومرث (1390). جنگ‌های آینده، نشر آجا، تهران
رستمی محمود (1386). فرهنگ واژه‌های نظامی،انتشارات ایران سبز، تهران.
رضایی، قاسم؛ صیدال، فعال (1394). «بررسی ویژگی‌ها و کارکرد یگان‌های واکنش سریع در ارتقای توان و آمادگی عملیاتی فرماندهی مرزبانی ناجا»، دانشگاه علوم انتظامی امین، پژوهش نامه مطالعات مرزی، سال سوم، شماره چهارم.
سلامی، حسین (1387). مدیریت راهبردی صحنه جنگ، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
سون تزو، (1399). هنر جنگ، ترجمه محمود حمیدخانی، تهران، انتشارات سیته.
شهلایی، ناصر (1387). «چگونگی به کار‌گیری نیروهای جوان در مشاغل حساس و کلیدی در ارتش جمهوری اسلامی»، فصلنامه مدیریت نظامی، شماره 37.
فرقانی‌نیا، جمشید؛ کمالی، محسن (1392). کلیات آیین رزم در برابر نیروی ناهمطراز، دانشگاه افسری امام علی (ع).
کاوین، فلیپ (1396). جنگ جهانی دوم در اروپا، ترجمه مهدی حقیقت خواه، انتشارات ققنوس.
گال، ریون و دیوید منگلز دورف (1382). روانشناسی نظامی، جلد2، ترجمه گودرزی، ناصر، تهران، انتشارات آن.
گلستانه، رسول (1398). «هوشمندسازی مهمات، تسلیحات و تجهیزات نیروهای مسلح و اصلاح الگوی مصرف»، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شماره 29.
مرادیان، محسن و همکاران (1398). «الگویی برای برنامه‌ریزی اعزام و استقرار تحرکات نیروهای نظامی زمینی بر اساس شدت بحران‌های رخ داده»، فصلنامه مدیریت نظامی، سال نوزدهم.شماره1.
David B. Haight  & other,(2012), Armored Forces: Mobility, Protection and Precision Firepower Essential for Future, at:  https://www.benning.army.mil/armor/eARMOR.
Stewart Nora K.,(1994) "Military Cohesion," in War, ed. Lawrence Freedman (Oxford, Eng, : Oxford Univ. Press
Mark J Reardon, Jeffery A. Charlston, (2007), “From transformation to combat : the first Stryker brigade at war”, Center of Military HistoryUnited States ArmyWashington, D.C.
John Matsumura, Randall Steeb, John Gordon IV, Thomas J. Herbert, Russell W. Glenn, Paul S. Steinberg, (2003), “Lightning Over Water:Sharpening America's Light Forces for Rapid Reaction Missions, RAND corporation.