شناسایی تعارضات مؤثر بر عملکرد دانشگاه افسری امام علی(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری مدیریت منابع انسانی؛ مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع) تهران، ایران. (*نویسنده مسئول)؛ maleki58m@gmail.com

2 استادیار روان‌شناسی، دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران.

10.22034/IAMU.2021.529904.2573

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تعارضات مؤثر بر عملکرد دانشگاه افسری امام علی(ع) انجام شده است. این پژوهش از نوع تحقیق آمیخته، پیمایشی و توصیفی است. در فاز اول ابتدا با بررسی کتابخانه‌­ای تعدادی از تعارضات مؤثر بر عملکرد شناسایی شده و سپس موارد شناسایی شده در اختیار 14 نفر از خبرگان قرار گرفته تا ضمن اعلام نظر در مورد تعارضات شناسایی شده، نسبت به معرفی تعارضات جدید احتمالی اقدام نمایند. نتیجه­ی این فاز از تحقیق شناسایی 43 نوع تعارض مؤثر بر عملکرد دانشگاه افسری امام علی(ع) بود. تعارضات شناسایی شده در قالب پرسشنامه دوم، جهت بررسی روایی در اختیار خبرگان قرار گرفت؛ با توجه به مقدار پایین  برای تعداد 18 نوع تعارض، تعارضات مذکور از پرسشنامه حذف و 25 نوع تعارض باقی­مانده در فاز دوم در قالب یک پرسشنامه، به منظور شناسایی مهمترین تعارضات مؤثر بر عملکرد دانشگاه افسری امام علی(ع) در اختیار تعداد 40 نفر از فرماندهان، استادان و مدیران این دانشگاه که با استفاده از روش نمونه­گیری قضاوتی انتخاب شده بودند، قرار گرفت. تعداد 33 نفر از نمونه آماری پرسشنامه مذکور را تکمیل نموده که داده‌های حاصل با استفاده از آزمون t و نرم‌افزار spss مورد تحلیل قرار گرفتند. نتیجه این مرحله از تحقیق، شناسایی 15 نوع تعارض به عنوان مهمترین تعارضات مؤثر بر عملکرد دانشگاه افسری امام علی(ع) است.

کلیدواژه‌ها


احسانی‌فر، گلشن؛ گروسی، الناز (1395). «تأثیر دانش مشتری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش مدیریت ارتباط با مشتری و قابلیت بازاریابی در شرکت‌های بیمه». پژوهش‌نامه بیمه، 31(4)، 79-42.
اکبری آلاشتی، مرتضی (1397). «بررسی تأثیر تعارض درون سازمانی بر عملکرد کارکنان پایور (مطالعه موردی در ستاد قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا)»، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 4(45)، 143 – 119.
ایران‌زاده، سلیمان؛ زمستانی، قادر؛ پاکدل بناب، مهدی؛ بابائی هروی (1391). «بررسی رابطه بین سبک‌های مدیریت تعارض و خلاقیت کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز»، فراسوی مدیریت، 5(20)، 187-165.
درگاهی، حسین؛ موسوی، سید محمدهادی؛ عراقیه فراهانی، سمانه؛ شهام، گلسا (1387). «ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ»، مجله پیاورد سلامت، 2(1 و 2)، 72-63.
رحیمی، صالح ؛ راجی، سامان (1395). «تحلیل و مقایسه متدولوژی‌ها و مدل‌های عارضه یابی در حوزه مدیریت منابع انسانی»، دومین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران، https://civilica.com/doc/597467
رضایت، غلامحسین؛ نیرومند، حیدرعلی (1399). «الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان­های نظامی»، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، 18(82)، 288-265.
سندگل، مرتضی (1393). مدیریت تعارض در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلام، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
سیدنقوی، میرعلی؛ صحت، سعید؛ دهقانیان، حامد؛ فرهادی، علی (1395). «ارزیابی عملکرد دانشگاه­های نظامی مبتنی بر چهارچوب تعالی و بالندگی (مورد مطالعه: یکی از دانشگاه­های افسری)»، فصلنامه مطالعات اندازه­گیری و ارزشیابی آموزشی، 6(15)، 63-39.
سیفعلی­ئی، فاطمه؛ مروتی، سهراب؛ حسینی­نیا، سیدمحمدرضا (1397). «بازنمایی سبک­های مدیریت و راهبردهای حل تعارض در قرآن کریم»، پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، 5(17)، 190-151.
صحرائیان، مینا (1394). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل بروز تعارض و راهبردهای مدیریتی آن با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی در شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه هرمزگان.
قربانی‌پاجی، عقیل (1395). رابطه بین سبک‌های مدیریت تعارض با بهره‌وری نیروی انسانی در بانک سینا. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
کرمی، مرتضی؛ گودرزی، احمد (1382). مدیریت تعارض، مجله مدیرساز، 5(3 و 4)، 76-85.
محبتی، حمیدرضا؛ احمدی، علی‌اکبر (1395). «بررسی تعارض و تشریک مساعی آن در سازمان‌ها». مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، 9(36)، 117-106.
مطلبی، مژده (1395). رابطه شخصیت و رفتار مدیریت تعارض (مورد مطالعه: شرکت فومن شیمی). پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
نکویی مقدم، محمود؛ پیرمرادی بزنجانی، نرگس (1386). تعارض سازمانی و راهبردهای مدیریت آب. مدیریت فردا 5(18), 67-80.https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=98097
Almatrooshi, B., Kumar Singh, S., & Farouk, S. (2016). "Determinants of organizational performance: A proposed framework". International Journal of Productivity and Performance Management, 65(6), 844-859.
Bakhare, R. (2010). The manager and conflict management. SCMS Journal of Indian Management, 7(4), 41-59.
Bao, Y., Zhu, F., Hu, Y., & Cui, N. (2016). The research of interpersonal conflict and solution strategies. Scientific Research Publishing, 7, 541-545.
Hooi, C., & Payambarpour, S. A. (2016). Significance on Organizational Performance of Global MNCs: Management Development, Human Resource System, or Employee Engagement?, 23rd International Academic Conference At: Italy, Venice International University.
Jokanović, B., Tomić, I., & Duđak, L. (2017). Organizational conflict resolution, XVII International Scientific Conference on Industrial Systems (IS'17) Novi Sad, Serbia, October 4-6. 2017. University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department for Industrial Engineering and Management, Available online at http://www.iim.ftn.uns.ac.rs/is17.
Kashapov,M., Tomchuk, S & Ogorodova, T. (2015). Intrapersonal Ɍonflict of a Teacher as a Determinant of his Professional Development, Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(6), 186-192.
McConnon, S., & McConnon, M. (2008). Conflict Management In The Workplace: How to manage disagreements and develop trust and understanding. Howtobooks, Oxford.
Paresashvili, N., Maisuradze, T., Gechbaia, B., Weis, L.and Koval, V. (2021). Conflict management impact on the employee productivity, SHS Web of Conferences 111, 01010, https://doi.org/10.1051/shsconf/202111101010.
Rahim, M. A. (2001). Managing Conflict in Organizations. London: Greenwood Publishing Group Inc.
Rolih, S. B. (2013). "Constructive Conflict In Teamwork," Interdisciplinary Management Research, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics, Croatia, vol. 9, 105-113.
Sabri1, S. Md; Musairah, S. K., Jelani, N. D. (2021). Exploring the Conflict Management Process: A Case Study of the Department of Labor in Malaysia, Jurnal Intelek, 16(1), 7-16.
Scannell, M. (2010). The big book of conflict resolution games. McGraw-Hill Companies, Inc.
Thakore, D. (2013). Conflict and conflict management. Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 8(6), 7-16.