شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای روحیه خدمتی کارکنان وظیفه یگان های عملیاتی نزاجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران، (*نویسنده مسئول) B.Golshahi@casu.ac.ir

2 کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاهی فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

10.22034/iamu.2022.540655.2658

چکیده

امروزه افزایش اثربخشی و به‌تبع آن بهره‌وری، وابسته به سطح روحیه کارکنان در هر سازمانی است. نیروهای نظامی و به‌ویژه کارکنان وظیفه که بخش اعظم نیروهای مسلح را تشکیل می‌دهند نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ارتقای روحیه خدمتی آنان در مناطق عملیاتی به دلیل مأموریت مهم حراست از مرزها، با وجود شرایط سخت آب و هوایی و کمبود امکانات در این مناطق، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ازاین‌رو پژوهش حاضر در پی تبیین عوامل مؤثر بر ارتقای روحیه خدمتی کارکنان وظیفه یگان­های عملیاتی نزاجا مبتنی بر روش اکتشافی و با رویکردی کاربردی بوده است. جامعه آماری شامل تعدادی از فرماندهان و مدیران، و رؤسای عقیدتی یگان‌های عمده با سابقه خدمت در مناطق عملیاتی، حداقل مدرک کارشناسی ارشد و سنوات خدمت بالای 20 سال است. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی و بر مبنای معیارهای اشاره‌شده انتخاب و فرآیند مصاحبه با خبرگان (13 نفر) تا مرحله اشباع نظری داده‌ها ادامه پیدا کرد. گردآوری داده‌ها به روش کتابخانه‌ای و میدانی (با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته) انجام‌ شده است. روایی ابزار به روش محتوایی و پایایی آن به روش کدگذاری مجدد به میزان 94/73 درصد محاسبه شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به روش تحلیل مضمون (تماتیک) و مبتنی بر کدگذاری باز بر روی عبارت‌های بیانی مصاحبه‌شوندگان و متون احصاء شده از مطالعه اسناد و مدارک انجام شد. نتایج پژوهش منتج به تبیین عوامل مؤثر بر ارتقای روحیه خدمتی کارکنان وظیفه یگان ­های عملیاتی نزاجا گردید که در سه حوزه کلی، "عوامل فردی"،"عوامل سازمانی" و "عوامل فرا سازمانی" دسته‌بندی گردید. در پایان نیز پیشنهاد گردید که به‌منظور ارتقای روحیه خدمتی کارکنان وظیفه، شاخص‌هایی که در این پژوهش شناسایی گردیدند، موردتوجه فرماندهان یگان‌های مستقر در مناطق عملیاتی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


احمدزاده، مرتضی. و زارعی، مهناز. (1396). بررسی تأثیر عوامل انگیزشی بر بهره‌وری نیروی کار در پتروشیمی صدف، اجلاس ملی مهندسی صنایع، تهران.
آرمسترانگ، مایکل. (1395). مدیریت عملکرد، ترجمه بهروز قلیچ لی و داریوش غلامزاده، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز.
پورنگ، علی؛ غیورباغبانی، سیدمرتضی؛ دعائی، حبیب الله. و نادرنژاد، عاطفه. (1399). تأثیر مدیریت برند داخلى بر رفتار شهروندی سازمانى با نقش میانجى کیفیت زندگی کاری کارکنان پلیس 10+، فصلنامه علمى پژوهشی مدیریت انتظامى، 15 (1).
پولایی، عاطفه. (1395). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر انگیزه‌ی تحصیلی ادامه تحصیل (دانشجویان کارشناسی ارشد پیام نور تهران)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور مشهد.
پیغامی ثمرین، مجتبی. (1395). بررسی میزان تأثیر عوامل رفتاری، مادی و سازمانی برانگیزش کارکنان در بانک سپه مدیریت شعب منطقه جنوب تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد تهران مرکزی.
جهانشیری، بهزاد. (1394). نقش واسطه‌ای روحیه در رابطه عوامل استرس شغلی و عملکرد کاری معلمان دوره ابتدایی شهرستان زاوه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند.
حمید زاده، نجف. و حسینی خواه، نورالله. (1392). و درویشی، صیاد. شیوه‌های خوشایند سازی خدمت سربازی، نشریه علمی ترویجی، 8 (21).
رضاییان، علی. (1392). مدیریت رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها)، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
ساداتیان، سید ابراهیم. (1393). مطالعه تطبیقی مؤلفه‌های مؤثر بر انگیزه خدمت به جامعه در بیمارستان‌های بخش خصوصی و دولتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
شاه‌آبادی، مرتضی. و حسین زاده، سید مجتبی. (1395). بررسی عوامل انگیزش شغلی، همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی، تهران.
 شکوهی، حسین. (1396). ارائه الگوی بومی سنجش روحیه و انگیزه کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردی، 15 (67).
قنبری، سیروس؛ عسگری، علی‌اکبر. و سرمدی انصار، حسن. (1393). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر برانگیزش شغلی مدیران مدارس ابتدایی استان همدان، مجله‌ی علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، 6 (21).
 کاظمی، اسماعیل. (1395). بررسی عوامل مؤثر برانگیزش کارگران مطالعه موردی: (کارخانه سیمان شاهرود)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ.
نجفی، محمدرضا. و بخشایش منش، سید رضا. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای روحیه دفاعی کارکنان یکی از یگان‌های نظامی درنبرد ناهمطراز، فصلنامه مدیریت و پژوهش‌های دفاعی دانشکده و پژوهشکده دفاعی (دافوس)، 15 (80).
 نوایی، نیلوفر. (1396). تأثیر عوامل سازمانی بر انگیزه خدمت عمومی در سازمان‌های عمومی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند.
Akhtar, N. Aziz, S. Hussain, Z. Ali, S. & Salman, M. (2014). Factors affecting employees motivation in banking sector of Pakistan. Journal of Asian Business Strategy, 4(10), 125.‏
Audenaert, M. Decramer, A. & George, B. (2021). How to foster employee quality of life: The role of employee performance management and authentic leadership. Evaluation and Program Planning, 85, 101909.‏
 Bhatti, O. K. Aslam, U. S. Hassan, A. & Sulaiman, M. (2016). Employee motivation an Islamic perspective. Humanomics.‏
De Almeida, M. Á. R. P. Ábalos-Medina, G. M. Villaverde-Gutiérrez, C. Gomes-de Lucena, N. M. Ferreira-Tomaz, A. & Perez-Marmol, J. M. (2019). Effects of an ergonomic program on the quality of life and work performance of university staff with physical disabilities: A clinical trial with three-month follow-up. Disability and health journal, 12(1), 58-64.‏
Gupta, B. & Subramanian, J. (2014). Factors affecting motivation among employees in consultancy companies. International Journal of Engineering Science Invention, 3(11), 59-66.‏
Macovei, C. M. & Argintaru, L. M. (2016). Factors affecting the work motivation of officers in the Romanian Army. Scientific Bulletin, 21(2), 102-108.‏
Osakwe, R. N. (2014). Factors Affecting Motivation and Job Satisfaction of Academic Staff of Universities in South-South Geopolitical Zone of Nigeria. International Education Studies, 7(7), 43-51.‏
 Pang, K. & Pu, C. S. (2018). Organizationap motivation, emppoyee job satisfaction and organizationap performance. Maritime Business Review.
Rasheed, M. I. Humayon, A. A. & Awan, U. (2016). Factors affecting teachers’ motivation. International Journal of Educational Management.‏ systematic piterature review. Journap of Advances in Management Research.