جایگاه قدرت نظامی در تحقق تمدن نوین اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران، (*نویسنده مسئول) f.ka@chmail.irf

10.22034/iamu.2022.520681.2502

چکیده

تمدن نوین اسلامی تمدنی است که ضمن پاسخگویی به نیازهای طبیعی و مادی انسانها بعد معنوی و روحی آنان را به سمت کمال و سعادت راهنمایی می کند و این ساختار مطلوب که ریشه در برنامه‌های انسان‌ساز اسلامی دارد نه تنها بُعد مادی و سخت‌افزاری تمدن را نفی نمی‌کند بلکه به آن جهت داده و آنرا از آفاتی که بشر دچار آن شده است نجات خواهد داد. هدف این تحقیق تبیین وضعیت مولفه‌های قدرت نظامی در سه بُعد نرم‌افزاری، سخت-افزاری و هوشمندی است. این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی (پیمایشی) انجام شده و کاربردی است. روش جمع‌آوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه‌ای بوده، و یافته‌ها با استفاده از رروش خبرگی تحلیل شده است. جامعة آماری بر اساس نظر خبرگان 110 نفر می‌باشد. نتایج تحقیق بیانگر این است که قدرت نظامی در بُعد سخت دارای 5 مولفه: زمینی، هوایی، دریایی، موشکی و پهپادی است، میانگین قدرت سخت خوب ارزیابی شده است، در بُعد نرم دارای 4 مولفه: شناختی، رسانه ای، روانی و اطلاعاتی است، که میانگین قدرت نرم ضعیف می‌باشد. در بُعد هوشمند دارای 3 مولفه: اقتصادی، هیبریدی و سایبری است، میانگین قدرت هوشمند متوسط ارزیابی شده است. برای نیل به تمدن نوین اسلامی مولفه نرم‌افزاری بیشترین تأثیر را دارد، اما متاسفانه وضعیت موجود این مولفه در نیروهای مسلح ضعیف ارزیابی شده است. بنابراین نیروهای مسلح ج.ا.ایران برای نیل به تمدن نوین اسلامی در مولفه قدرت سخت مشکلی ندارند، اما باید بیشترین تلاش را ابتدا در مولفه قدرت نرم و سپس در مولفه قدرت هوشمند به‌عمل آورند.

کلیدواژه‌ها


اسفندیار، محمد (1394) واکاوی علل رشد و تکوین تمدن اسلام و ایران با تاکید بر مولفه علم گرایی، چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
جان احمدی، فاطمه (1388) تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تهران: معارف.
دانش­آشتیانی، محمدباقر، (1390) استراتژی ساختار سازمانی نزاجا تا سال 1400، دانشگاه عالی دفاع ملی.
زارع، محمد، (1398)، تمدن اسلامی از منظر مقام معظم رهبری (مدظله­العالی)، پژوهشکده مدیریت راهبردی و سرمایه انسانی، نمای راهبردی شماره 3 شماره مسلسل 155.
زهدی، یعقوب، و کلانتری، فتح­ا...، (1395)، واکاوی رویکردهای جنگ آینده، تهران، داعا.
سنچولی، دوستعلی (1397) نقش قدرت و اقتدار سیاسی حکومتهای اسلامی در شکوفایی تمدن نوین اسلامی، چهارمین کنگره بین­ المللی فرهنگ و اندیشه دینی.
فوزی، یحیی و صنم زاده، محمود رضا (1391) تمدن اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) فصل نامه علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 3(9)، 7-40.
متولی، یاسر، (1398)، تهدید نرم، مجله شماره 408 امید انقلاب، تهران، انتشارات نیروی مقاومت بسیج.
مرادیان، محسن و همکاران، (1397)، ارائه الگویی برای ارزیابی و تحلیل قدرت نظامی کشورها، فصلنامه شماره 64 راهبرد دفاعی، تهران انشارات داعا، ص169.
منتظران، جاوید و منتظران، زهرا (1397)، تبیین و بررسی نقش انقلاب اسلامی در احیای تمدن نوین اسلامی، کنفرانس مجمع جهانی تقریب مذاهب.
یزدان‌پناه، کیومرث و همکاران، (1397)، محاسبه قدرت نظامی با استفاده از فرمول­های قدرت ملی، فصلنامه شماره 102 سیاست دفاعی، تهران، انتشارات دانشگاه جامع امام حسین(ع)، ص65.
Vasquez,John. (2004). The power of power politics: From classical realism to neotraditionalism,at The Power of Power Politics, New York: Cambridge University Press
Schmidt,Brian. (2007).Realism and facets of power in international relations,in Felix Berenskoetter, M. J. Williams, Power in World Politics,New York: Routledge
Nye,Joseph. (2013). Hard, Soft, and Smart Power,in Andrew F. Cooper, Jorge Heine, and Ramesh Thakur, The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, Oxford, Oxford University Press
Yavuzaslan,Kiymet. Çetin, Murat. (2016). Soft Power Concept and Soft Power Indexes,in, Mehmet Huseyin Bilgin and Hakan Danis, Eurasian Studies in Business and Economics,Berlin: Springer,P398