شناسایی ابعاد و مولفه های مکان‌گزینی پادگان‌های نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقلیم شناسی دانشگاه افسری امام علی(ع) تهران، ایران (*نویسنده مسئول) Rezaei_hasan63@yahoo.com

2 دانشجوی دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها، دانشگاه علوم پزشکی آجا.

10.22034/iamu.2022.540110.2654

چکیده

قرار گرفتن مراکز نظامی و پادگانها در داخل بافت شهری همزمان با گسترش افقی شهرها، مشکلات عدیدهای را در مأموریت‌های محوله پادگان و کاهش کارآیی آن به وجود آورده که این امر به خودی خود تهدیدی جدی در ایفای صحیح مأموریت‌ها محسوب می‌شود. هدف از این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه‌های مکان‌گزینی پادگان های نظامی با روش آمیخته می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل فرماندهان و استادان دانشگاه‌های نیروی مسلح (نزاجا و ناجا) می باشند و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. در این پژوهش مولفه‌های مکان‌گزینی پادگان‌های نظامی را شناسایی نموده و متغیرهای تاثیرگذار در هرمولفه را مشخص، و با نظر خبرگان دسته بندی شده است، و در نهایت جهت بهبود آنها پیشنهاداتی ارائه شده است. نتایج حاکی از آن است که مولفه‌های تاثیر گذار بر مکان‌گزینی پادگان‌های نظامی عبارتند از: آمایش سرزمینی، جغرافیای منطقه، اصول ملاحظات پدافند غیر عامل، زیر ساخت های اساسی و شاخص های نظامی و نوع یگانها می‌باشد. به عبارتی توجه به شاخص های بررسی شده، تاثیر معناداری بر جانمایی پادگان‌های نظامی می‌تواند داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


ارکات، جمال، زمانی، شکوفه و قدس، پرک. (1394). مکان‌یابی و مسیریابی تسهیلات اورژانسی با فرض احتمال خرابی مسیرهای ارتباطی در زمان بحران. مدیریت بحران,4(8)، 106-95.
پاشازاده، منوچهر، سیدین، افشار و پارسای‌مقدم، مهدی. (1396). تحلیل نقاط بهینه استقرارگاه‌های نظامی برمبنای ملاحظات دفاعی و امنیتی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: استان اردبیل). فصلنامه مدیریت نظامی، 17(66)، 23-51.
جعفرزاده، جعفر، ولی‌زاده‌کامران، خلیل. (1397). مکان یابی پادگان نظامی در شهر اردبیل با رویکرد پدافند غیرعامل (با استفاده از تلفیق سنجش از دور، GIS و روش‌های تصمیم گیری چندمعیاره). پژوهش و برنامه ریزی شهری، 9(32)، 52-41.
خبازی، مصطفی، صباحی گراغانی، یاسر و ناظری، بهار. (1397). ارزیابی معیارهای مکان‌گزینی پادگان‌های نظامی بر اساس راهبردهای پدافند غیرعامل در برابر تهدیدات احتمالی آینده (مطالعه موردی: پادگان صفرپنج کرمان). آینده‌پژوهی دفاعی، 3(9)، 135-111.
روستایی، شهرام، فتحی، محمد حسین، فخری، سیروس و محمدی فر، عادل. (1392). تحلیل ژئو مورفولوژیکی مکان گزینی مراکز نظامی (نمونه موردی: دامنه های غربی کوهستان سهند). پژوهشهای جغرافیای انسانی)،45(3)، 209-228.
سعیدی، علی، باقری، حسین، شمس، میثم. (1392). مکان گزینی پادگان نظامی با رویکرد پدافند غیرعامل موردمطالعه: شهرستان تربت جام با استفاده از تلفیق GIS و MCDA، مجله سیاست دفاعی، 22(84)، 216-193.
ستاره، علی اکبر و سعید زنگنه شهرکی، سعید و علی حسینی. (1389). آمایش و مکانیابی از منظر پدافند غیرعامل، انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر. تهران.
شمسایی، فتح الله. (1386). ملاحظات امنیتی و دفاعی در آمایش سواحل و جزایر جنوب کشور)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مالک اشتر، تهران.
عبادی، سید علی، بهرام آبادی، بهروز، امینی، داوود و جعفریان، محمدحسن. (1396). واحدهای ژئومورفولوژیکی در مکان یابی پاسگاه های مرزی و تعیین مناطق مستعد نفوذ (موردمطالعه: محدوده نوار مرزی شهرستان درمیان خراسان جنوبی). پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، 20، 58-23.
فرقانی، محمدعلی، دربندی، سمانه. (1394). ارزیابی عوامل مؤثر در انتخاب مکانهای اسکان موقت پس از زلزله با استفاده از AHP و GIS تکنیک) مطالعۀ موردی منطقۀ 4 کرمان)، فصلنامۀ علمی-پژوهشی امداد و نجات، 7(2)، 80-54.
فتحـــی، محمد حســـین. (1389). تحلیـــل عوامـــل ژئومورفولوژیکی مکان گزینی مراکز نظامی با استفاده از (S.R, GIS) مطالعه موردی دامنۀ غربـی کـوه سـهند)، رساله برای دریافت درجه کارشناسـی ارشـد جغرافیـای طبیعی استاد راهنما دکتر شـهرام روسـتایی، دانشـگاه تبریز، ایران.
لطفی، احمد، حنفی، علی، و عباس زاده، ناصر. (1395). مکان یابی نقاط بهینه برای اردوگاه های دانشگاه افسری امام علی(ع) با استفاده از روش تلفیقی GIS و مدل برنامه ریزی خطی، فصلنامه مدیریت نظامی، 16(2)، 46-23.
مومنی، مصطفی. (1381). جایگاه دفاع نظامی و غیرنظامی در آمایش سرزمین»، مجموعه مقـالات آمـایش و دفاع سرزمینی، تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).
نوری کلکناری، جابر. (1398). معیارهای مکان‌گزینی پادگان‌های نظامی با در نظر گرفتن جنبه‌های پدافند غیرعامل، نشریه علمی پدافند غیرعامل، 10(1)، 44-13.
ولیزاده کرمان، خلیل، مختاری، داوود، سعیدی، علی، و سلیمانی کوشک، رضا. (1399). مکان‌یابی پادگان‌های نظامی با استفاده از سیستم اطلاعاعات جغرافیای و فرآیند شبکه‌ای (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی)، فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انتظامی، 8 (29)، 27-50.
Basile, R. & Ciccarelli, C. (2018). The location of the Italian manufacturing industry, 1871–1911: 18(3), 627-661.
Jacobsen, M. H. (2021). Wars in refuge: Locating Syrians’ intimate knowledges of violence across time and space. Political geography, 102488.
Jensen, B. M. (2018). The role of ideas in defense planning: revisiting the revolution in military affairs. Defence studies, 18(3), 302-317.
Paoletti, M. E. Haut, J. M. Fernandez-Beltran, R. Plaza, J. Plaza, A. J. & Pla, F. (2018). Deep pyramidal residual networks for spectral–spatial hyperspectral image classification. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 57(2), 740-754.
Senobari, R. K. Sadeh, J. & Borsi, H. (2018). Frequency response analysis (FRA) of transformers as a tool for fault detection and location: A review. Electric Power Systems Research, 155, 172-183.
Yang, R. Xu, Q. Au, M. H. Yu, Z. Wang, H. & Zhou, L. (2018). Position based cryptography with location privacy: A step for fog computing. Future Generation Computer Systems, 78, 799-806.