شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای اساتید و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه افسری امام علی (ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(*نویسنده مسئول ) najaf13601360@gmail.com

2 استادیار دانشگاه افسری امام علی، تهران، ایران. (ع)،e60_itmgtn@yahoo.com

10.22034/iamu.2022.525575.2538

چکیده

اساتید دانشگاهی و اعضای هیئت‌علمی به‌عنوان اسوه و نمونه برای دانشجویان علاوه بر انجام وظایف علمی و پژوهشی خود، نقش اخلاقی حساسی نیز در تربیت و آموزش دانشجویان ایفا می‌‌کنند. اساتید دانشگاه‌های نظامی با توجه به اهداف و رسالت خاصی که بر عهده‌دارند، وضعیت ویژه‌ای در زمینه رعایت و ترویج اصول اخلاقی خواهند داشت. هدف تحقیق حاضر، شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخصه‌های اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی و اساتید دانشگاه افسری امام علی(ع) بوده و در ادامه رتبه‌بندی ابعاد شناسایی‌شده از نگاه دانشجویان است. نوع پژوهش، کاربردی، اکتشافی و به لحاظ روش، کیفی-کمی و دارای رویکردی استقرایی است. جامعه آماری تحقیق برای رتبه‌بندی ابعاد به‌دست‌آمده دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۱۷۵ نفر برآورده شده است. روش گردآوری داده‌ها به‌صورت فیش‌برداری و مصاحبه است. ابزار گردآوری نیز شامل پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان است. نتایج نشان داد که اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه افسری امام علی(ع) شامل پنج بعد؛ آموزشی، پژوهشی، تربیتی، اخلاق فردی و سازمانی است و هر یک از ابعاد و مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیئت‌علمی و اساتید دانشگاه افسری امام علی(ع) بالاتر از حد متوسط است. بعد اخلاق فردی با مؤلفه‌های روحیه جهادی، رفتاری و شایستگی‌های عقیدتی و سیاسی از بالاترین رتبه و ابعاد پژوهشی و تربیتی کم‌اهمیت‌ترین ابعاد هستند. پیشنهاد می‌شود شاخص‌های شناسایی‌شده در این پژوهش در دانشگاه موردمطالعه و سایر دانشگاه‌های نظامی و مراکز آموزشی ارتش جمهوری اسلامی ایران، کاربردی شده و اساتید و اعضاء هیئت‌علمی بر این اساس، ارزیابی شوند.

کلیدواژه‌ها


 اسکندری، کریم (1398). شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی. فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی. سال 8، شماره 1، ص 121 -128.
آهنچیان، محمدرضا؛ سلیمانی، الهام (1396). ادراک اعضای هیئت‌علمی از حرفه‌ای بودن در نظام آموزش عالی ایران. فصلنامه‌ پژوهشی و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره 23، شماره 2، ص 1 -23.
ایمانی پور، معصومه (1391). اصول اخلاق حرفه‌ای در آموزش. مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشک، دوره 2، شماره 6، ص 27 -41.
البرزی، محمود (1390). سیستم­های اطلاعات مدیریت، اول. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی.
بوذر جمهری، فتح‌الله؛ منصوریان، مهسا، هرندی، یاسمن و بوذر جمهری، حسین (1392). اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از دیدگاه دانشجویان. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی. دوره 8، شماره 3، ص 44-52.
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای _موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
پور شافعی، هادی و رمضان زاده، خیرالنساء (1397). بررسی اختلاف وضعیت موجود و مطلوب رعایت اخلاق حرفه‌ای اساتید از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی بیرجند. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. دوره 25، ص 107-114.
خنیفر، حسین و مسلمی، ناهید (1396). اصول و مبانی روش‌های پژوهش کیفی. تهران: انتشارات نگاه دانش.
سبحان زاده، مهدی؛ نجفی، حسن؛ جعفری هرندی، رضا و فرمهینی فراهانی، محسن. (1394). مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای تدریس از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم. دوماهنامه راهبردهای آموزشی در علوم پزشکی. دوره 7، سال 6، ص 401- 403.
سعادتمند، مهیندخت (1382). تاریخ، اخلاق و مقررات. مامایی و پزشکی قانونی. قم: تسبیح.
سلیمی، مهدی (1395). مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای اساتید دروس تربیت‌بدنی عمومی دانشگاه‌ها. نشریه اخلاق در علوم رفتاری. سال 11، شماره 2، ص 51-60.
سهیلی، حمیدرضا؛ فقیهی پور، جواد و مهدوی نسب، حسین (1396). اخلاق حرفه‌ای (مفاهیم، تعاریف و کاربردها)، چاپ اول. تهران: انتشارات دارالفنون.
شیخ زکریایی، ندا و آتش زاده شوریده، فروزان (1394). رابطه اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی در اساتید دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان. نشریه علمی-پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی. دوره 25، شماره 91، ص 21-30.
صفیان، مهدی؛ مهدوی، مهدی؛ صالح نژاد؛ سید علی و امرائی، سید عبدالله (1398). مؤلفه‌ها و ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای استادان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های سازمانی. نشریه مدیریت اسلامی. سال 27، شماره 4، ص 25-51.
عباسی، رسول؛ طاهری، غزاله و بابا شاهی؛ جبار (1395). وضعیت اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاهی از دید دانشجویان. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. شماره 4، ص 12.
عباسی، نریمان؛ قلاوندی، حسن و مهاجران، بهناز (1399). طراحی و تبیین مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای.فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. سال 15، شماره 2، ص 25 -27.
فرامرز قرا ملکی، احد (1382). اخلاق حرفه‌ای، تهران: انتشارات مجنون.
فرامرز قرا ملکی، احد (1385). اخلاق حرفه‌ای، چاپ دوم. قم: انتشارات مجنون.
فرزانه، سارا (1393). بررسی مهم‌ترین مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای اساتید از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان کارشناسی ارشد و مدیران گروه دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان. کنفرانس بین‌المللی اقتصاد حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی.
فرمهینی فراهانی، محسن و بهنام جام، لیلا (1391). بررسی میزان رعایت مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شاهد. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. سال 7، شماره 1، ص 1-10.
قرآن کریم
کیذوری، امیرحسین؛ محمد حسینی، سید احمد و سلیمانی، الهام (1398). ادراک دانشجویان از شایستگی‌های تدریس اعضای هیئت‌علمی، فصلنامه علمی_ پژوهشی. سال 7، شماره 4، ص 107-131.
لشکر بلوکی، مجتبی (1387). چارچوب تدوین ارزش‌ها و اخلاق حرفه‌ای پژوهش‌های علمی و فناوری، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. سال 3، شماره 1 و 25.
محمدی، عبدالرضا؛ زارعی، حبیب‌الله؛ مهدوی نسب، حسین (1399). پرورش نظامی، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه افسری امام علی(ع).
نظری، شهرام؛ محمودی، احمد؛ کوثری پور، محسن و حسنی، فهیمه (1399). نقش مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در ارتقاء سرمایه اجتماعی معلمین تربیت‌بدنی شهر تهران. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش. سال 7، شماره 27، ص 51 -60.
نهج‌البلاغه
 
Banner, J.M. & Cannon, H.C (1997). The Elements of Teaching. New Haven and London: Yale University Press.
Boyatzis, R. E (1998). Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development, Sage.
Eweje, G. & Brunton, M (2010). Ethical Perception Of Teachers in New Zealand University. Journal of Business Ethics, 19(4), 95-111.
Kogi Naidoo) 2012.(Maintaining Ethical Standards in Higher Education Teaching and Research Practice: A case Study, Massey University. Palmerston North, New Zealand.
Marie,Anne Mundy؛ Lori Kupczynski, Joanetta, D. Ellis & Robina,L. Salgado (2009). "Setting the Standard for Faculty Professional Development in Higher Education". Journal of Academic and Business Ethics.
Payne, D, & Pressley. M (2013). A transcendent code of ethics for marketing professionals. International Journal of Law and Management. 55,1, 55-73.
Sarmadi,M.R.Shalbaf,A (2007).professional ethics in total quality management ethics in science and tech nology. 3,4, 99).persian).