تدوین شاخص های بومی ارزیابی مدیریت دانش در یک مرکز نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت سیستم‌ها، گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. jahangiri.h98@yahoo.com

2 دانشیار گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران، (*نویسنده مسئول) a.b.Zendeh@gmail.com

3 استادیار گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران. Alavimatin@iaut.ac.ir

4 استاد گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران. Dr.iranzadeh@yahoo.com

10.22034/iamu.2022.531236.2586

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تدوین شاخص‌های بومی ارزیابی مدیریت دانش در یک مرکز نظامی انجام شده است. مطالعه از نوع مطالعات کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری شامل همه افراد آگاه در حوزه مدیریت دانش مرکز نظامی مورد مطالعه می‌باشد. نمونه‌گیری به روش هدفمند بوده و حجم نمونه با استفاده از این روش و رسیدن به حد اشباع 42 نفر تعیین گردیده است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه عمیق و نیمه ساختمند است. برای تحلیل داده‌ها از رهیافت نظام‌مند نظریه داده بنیاد استفاده شده است. مطابق این رویکرد سنجه‌ها و شاخص‌های ارزیابی در قالب مفاهیم و مقولات شناسایی و تدوین شدند. در مرحله کدگذاری باز، عبارات مستخرج از مصاحبه‌ها، در 190 کد و 60 مفهوم خلاصه شدند و در کدگذاری محوری 24 مقوله ناسایی گردیده است. در مرحله توصیف بصری، ارتباط مقولات با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن نمایش داده شده است. بر اساس نتایج پژوهش اگر عوامل زیرساخت و پشتیبان به درستی تمهید شوند، باعث ایجاد و توسعه مقوله محوری یعنی مشارکت منابع انسانی در فرآیندهای مدیریت دانش، می‌شوند. آنگاه اجرای صحیح فرآیندهای مدیریت دانش منجر به ارتقاء روحیه و خدمات و در نهایت آفریدن ارزش و تحقق پیامدهای مورد نظر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


ابن الرسول، سید اصغر (1383)، طراحی سیستم اندازه­گیری عملکرد برای سیستم های تحقیقاتی، پایان نامه دکترا، دانشگاه علم و صنعت ایران.
احمدی اصل، فرهاد؛ امرانی، ابراهیم؛ ملکی آوارسین، صادق (1399)، سنجش وضعیت مدیریت دانش در فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی، نشریه علمی مدیریت دانش سازمانی، سال سوم، شماره 8، بهار، 173-141
اخوان خرازیان، مریم؛ صالحی صدقیانی، جمشید؛ منافی، معصومه (1395)، مدل ارزیابی آمادگی استقرار وپذیرش مدیریت دانش در مرکز فناوری اطلاعات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات سال پنجم، شماره 17
استراوس، انسلم؛ کربین، جولیت (1398)، مبانی پژوهش کیفی (فنون و مراحل تولید نظریة زمینه­ای)، ترجمة ابراهیم افشار، نشر نی، چاپ اول.
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری (1398)، مجموعه بیانات مقام معظم رهبری برگرفته از تارنمای Khamenei.ir.
جعفری، سیدمصطفی؛ ابن­الرسول، سیداصغر؛ ساعی، اشرف­السادات (1388)، ارزیابی مدیریت دانش با کارت امتیازی متوازن، نشریه تدبیر، شماره 205، خرداد، 38-34
حسینیان، شهامت؛ فراهانی، ابراهیم (1395)، بررسی عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق مدیریت دانش در دیوان محاسبات کشور با استفاده از مدل سه شاخگی، دانش حسابرسی، سال شانزدهم، شماره 62
حسینی، سیدجمالدین؛ رضایی­نور، جلال؛ معصومی­کاشانی، محمدحسین؛ اکبری، امیرحسین (1400)، ارزیابی مدیریت دانش با استفاده از چارچوب مدل تعالی سازمانی و روش­های تصمیم­گیری چندشاخصه فازی و برنامه­ریزی چندهدفه، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، دوره 19، شماره 60، بهار، 193-236.
خراشادی زاده، محمدهادی؛ مهرمنش، حسن؛ حقیقت منفرد، جلال (1398)، طراحی مدل تسهیم دانش در پروژه­ها با رویکرد تحلیلی، فصلنامه مطالعات مدیریت کسب وکار هوشمند، سال هفتم، شماره 26، زمستان، 191-161
خسروی پور، نگار؛ جعفری، سیده محبوبه؛ عبدی، محمدرضا (1396)، طراحی الگوی بهینه مدیریت دانش برای دستگاههای نظارتی در ایران، مطالعه موردی: دیوان محاسبات کشور، نشریه دانش حسابرسی، سال هفدهم، شماره 69، زمستان، 328-309
دانایی فرد، حسن؛ امامی، مجتبی (1392)، استراتژی نظریه داده بنیاد در مطالعات سازمان ومدیریت (فصل چهارم از کتاب روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع)، انتشارات صفار، چاپ دوم.
رحمانی، حامد؛ یوسفی­خرایم، محمد (1397)، شناسایی شاخص­های آمادگی پیاده­سازی مدیریت دانش در مراکز تحقیقاتی نیروهای مسلح، فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، سال ششم، شماره 1، بهار، 1-22.
رضایی­ نور، جلال؛ لک، بهزاد؛ جعفری، محمدجواد (1396)، ارائه مدل ارزیابی بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر عوامل اساسی موفقیت مدیریت دانش، فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، سال پنجم، شماره 20، زمستان، 121-144.
سلطانی، سولماز؛ تولایی، روح ­الله؛ اسلامبولچی، علیرضا؛ قاسمی­ نژاد یاسر (1400)، ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با استفاده از مدل بلوغ سازمان بهره­ وری آسیایی، فصلنامه مدیریت کسب وکار، شماره 50، تابستان، 130-149.
عبدالوند، مهری؛ دانش­ فرد، کرم اله؛ فقیهی، ابوالحسن (1400)، سنجش دارایی دانش ملی، فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، سال نهم، شماره 2، تابستان، 230-259.
فیروزشاهی، محسن؛ نورنگ، احمد؛ احمدوند، علی­ محمد؛ تربتی، امیر؛ ارسنجانی، محمدعلی (1391)، ارائه الگوی فرآیندی- عملیاتی به منظور اجرای نظام مدیریت دانش در سازمان­ها با تمرکز بر سازمان­های دفاعی- نظامی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دهم، شماره 36، تابستان، 153-179.
قاسمی­نژاد، یاسر؛ فرامرزی، محمد (1396)، شناسایی و اواویت­بندی عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد نظام مدیریت دانش (مطالعه موردی: یک دانشگاه دفاعی)، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال پانزدهم، شماره 59، پاییز، 163-190.
کشاورزی، علی­ حسین؛ رادسرشت، مجتبی (1397)، ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش و برنامه­های بهبود (مورد مطالعه: هواناجا)، فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال اول، شماره 1، تابستان، 11-47.
موسوی شمس ­آباد، سیدجلال؛ بهرام ­زاده حسینعلی؛ سامانیان، مصیب (1399)، بررسی تأثیر بکارگیری مدیریت دانش بر مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از کارت امتیازی متوازن، نشریه مدیریت زنجیره تأمین، سال بیست و دوم، شماره 69، زمستان، 4-19.
مهرابی، جواد؛ دکامنی، مهراب؛ نصیری، روح الله (1396)، بررسی امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت دانش در استانداری)مطالعه موردی استانداری همدان(، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، دوره سوم، شماره یک.
هوشمند، هانیه؛ میرافضل، سمیه؛ رضایی نور، جلال (1393)، ارائه مدلی برای ارزیابی مدیریت دانش سازمان­ های دانش بنیان (مورد کاوی دانشگاه قم)، فصلنامه رشد فناوری، سال دهم، شماره 38، بهار، 77-65
Besic, C. Krnjevic-Miskovic, Z. & Djordjevic, D. (2013). The role of knowledge in the development process of competitive ability of domestic companies on the global market. No. 7 Int'l J. Econ. & L. 3, 1.
Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (2004). Strategy maps: Converting intangible assets into tangible outcomes.Harvard Business Press.
Oufkir. Latifa, Fredj. Mounia and Kassou. Ismail. (2017). Performance Measurement for Knowledge Management: Designing a Reference Mode. Journal of Organizational Knowledge Management, Vol. 2017.Article ID 733562, 13: 10.51712017.733562/
Patil, M. R., & Mulimani, C. F. (2020). Improving Police Efficiency. Our Heritage, 68(1), 813-819
Saqib. M. Mohammed U. Z. Baluch. N. (2017). THE IMPACT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE IN TODAY’S ECONOM. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 12, Issue 3, ISSN 22891560.
Temel, S. & Vanhaverbeke, W. (2020). Knowledge Risk Management During Implementation of Open Innovation. In Knowledge Risk Management (pp. 207-227.(
Thang, N.N. Tuan, P.A. & Moses, Y. (2020). Knowledge acquisition, knowledge management strategy and innovation: An empirical study of Vietnamese firms. Cogent Business & Management, 7(1), 1786314.