تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای حوزۀ پژوهشی یک دانشگاه دولتی در ایران با استفاده از SWOT/ANP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت صنعتی، دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)

3 استادیار مدیریت سیاست‌گذاری، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی(ع)

چکیده

به‌کارگیری مدل‌های برنامه‌ریزی راهبردی در بخش‌های مختلف دانشگاه‌ها، به امری رایج تبدیل شده است. هدف از تدوین راهبرد پژوهشی در دانشگاه‌ها، تسهیل پژوهش و مدیریت آن در دانشگاه است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، توصیفی است. هدف از این تحقیق، تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای حوزۀ پژوهشی یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران است. جامعۀ آماری پژوهش، کلیۀ خبرگان آشنا به فرایندهای پژوهشی و محیط داخلی - خارجی مؤثر بر این حوزه، در دانشگاه مورد مطالعه می‌باشد. بدین منظور نمونه‌ای 25 نفره با روش غیر تصادفی انتخاب و پس از آشنا نمودن آنها با تدوین راهبرد، پرسشنامه مربوطه تکمیل گردید. جهت تدوین راهبردهای پژوهشی دانشگاه مورد مطالعه، از مدل SWOT و برای اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر آن مشتمل بر چهار سطح هدف، معیارها، زیرمعیارها و گزینه‌های راهبردی، از تحلیل شبکه‌ای (ANP) استفاده گردیده است. نتایج حاصله بیان‌گر آنست که راهبردهای SO با بیشترین وزن، با اولویت‌ترین راهبرد برای اجرا در حوزۀ پژوهشی دانشگاه می‌باشند؛ در این حالت، دانشگاه مورد مطالعه، بایستی با استفاده از نقاط قوت خود بکوشد تا از فرصت‌های پیش‌رو به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری نماید.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

امیرکبیری، علی‌رضا (1394). مدیریت استراتژیک. تهران: انتشارات نگاه دانش.
جعفری ویشکایی، فاطمه (1388). ارائه مدل مناسب برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه پیام‌نور استان تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.
قدسی‌پور، حسن (1395). فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی AHP.. چاپ دوازدهم. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
Akyel, N., KorkusuzPolat, T., & Arslankaya, S. (2012). Strategic Planning In Institutions of Higher Education: A Case Study of Sakarya University. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58, 66–72.
Bosetti, L. & Walker, K. (2009). Perspectives of UK vice-chancellors on leading universities in a knowledge-based economy. Higher Education Quarterly, 64(1), 4-21.
Brewer, P. D., & Brewer, V. L. (2000). Strategic planning for continuous improvement in a College of Business. Mid-Atlantic Journal of Business, (36)2/3, 123-132.
Chen, S. H., Yang C. C. & Shiau J. Y. (2006). The Application of Balanced Scorecard in the Performance Evaluation of Higher Education, The TQM magazine, 18(2), 190-205.
Dyson, R. G. (2004). Strategic development and SWOT analysis at the University of Warwick. European Journal of Operational Research, (152)3, 631-640.
Farrant, J. H., & Lioudmila M. A. (1997). Strategic Planning at African Universities: How Relevant are Northern Models?. Higher Education Policy, 10, 23-30.
Fathi, M., & Wilson, L. (2009). Strategic Planning in colleges and universities. The Business Renaissance Quarterly, (4)1, April.
Haricombe, L. J., & Boettcher, B. J. (2004). Using LibQUAL+® data in strategic planning: Bowling Green State University. Journal of Library Administration, (40)3/4, 181-195.
Houben, G., Lenie, K., & Vanhoof, K. (1999). A knowledge-based SWOT-analysis system as an instrument for strategic planning in small and medium sized enterprises. Decision Support Systems, (26)2, 125-135.
Neumann, A. & Larson, S. (1997). Enhancing factor in planning, in Peterson, M., Dill, D., Mets, L. and Associates (Eds), Planning and Management for a Changing Environment. Jossey-Bass, San Francisco, CA.
Ogasawara, M. (2002). Strategic planning of the graduate and undergraduate education in a research university in Japan. Higher Education Policy, 15(1), 55-60.
Paris, K. A. (2003). Strategic Planning in the University, Office of Quality Improvement University of Wisconsin-Madison. Retrieved from http://oqi.wisc.edu/resourcelibrary/uploads/resources/Strategic Planning in the University.pdf
Pidcock, S. (2001). Strategic Planning in a New University. Journal of Further and Higher Education, (25)1, 67-83.
Ronchetti, J. L. (2006). An Integrated Balanced Scorecard Strategic Planning Model for Nonprofit Organizations. Journal of Practical Consulting, (1)1, 25-35.
Rowley, D. & Sherman, H. (2002). Implementing the strategic plan. Planning for Higher Education, 30, 5-14.
Shorb, S. R., & Driscoll, L. (2004). Meets strategic planning at the University of Florida. Journal of Library Administration, (40)3/4, 173-180.
Welsh, F. J., Nunez, J. W. & Petrosko, J. (2006). Assessing and cultivating support for strategic planning: Searching for best practices in a reform environment. Assessment & Evaluation in Higher Education, 31(6), 693-708.
Yarmohammadian, M. H., Mozaffari, M., & Esfahani, S. S. (2011). Evaluation of quality of education in higher education based on Academic Quality Improvement Program (AQIP) Model. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2917-2922
Yuksel, I., & Dagdeviren, M. (2007). Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis - A case study for a textile firm. Information Sciences, 177, 3364-3382.