چگونگی اصلاح الگوی مصرف در حوزۀ اداری جهت پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه افسری امام علی(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت سیاست‌گذاری عمومی، مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)

2 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)

چکیده

یکی از راهبردهایی که علاوه بر آنکه راه‌های آسیب‌رسان به اقتصاد ملی را مسدود می‌کند، و از طرفی با تهاجمی کردن اقتصاد به جای تدافعی بودن آن، باعث بهبود شاخص فضای کسب‌وکار و کارآمدی نظام اقتصادی کشور در شرایط تحریم و غیر آن می‌شود، اقتصاد مقاومتی است؛ به طوری که بر اساس آن می‌توان نقشه‌ای جامع و علمی در مدیریت منابع مالی و انسانی تنظیم نمود. یکی از راه‌های اجرایی نمودن این راهبرد، اصلاح الگوی مصرف یا به عبارتی تغییر روش استفاده از منابع مالی به سمت مصرف بهینه است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و تعیین راه‌های اصلاح الگوی مصرف در حوزه اداری در جهت پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه افسری امام علی‌(ع) است. روش کار پژوهش به صورت پیمایشی و با استفاده از قالب تحلیل آمیخته (کیفی و کمی) بوده و جامعۀ آماری آن تعداد 80 نفر تمام شمار از کارکنان متخصص، صاحب‌نظر و باتجربه در حوزه‌های مختلف دانشگاه می‌باشد که با استفاده از توزیع پرسشنامه و انجام مصاحبه، یافته‌های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و با ترکیب شاخص‌ها و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، 16 راهکار اصلاح الگوی مصرف مشخص و اولویت‌بندی شده و پیشنهادهای لازم ارائه گردیده است. نتایج حاکی از آن است که اصلاح الگوی مصرف در حوزه اداری بر اساس راهکارهای به دست آمده، در پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی تأثیر مستقیم دارد

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

سایت بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی).
امیران، حیدر (1383). راهنمای گام به گام سرآمدی سازمانی بر اساس مدل‌های EFQM/INQA، چاپ سوم. تهران: نشر نو.
انصاری، محمدعلی (1415 ه.ق). الموسوعة الفقهیة المیسره، ج 3. مجمع الفکر الاسلامی.
برنامه پنج‌ساله دانشگاه افسری امام علی(ع) (1393). تهران: انتشارات دانشگاه افسری امام علی(ع).
بهرام‌زاده، حسین‌علی و معتمدی، مجید (1386). نوآوری در مدیریت دانش. مجله مدیریت، 121، 22-28.
بی‌نام (1388). فناوری اطلاعات و نقش آن در بهره‌وری دانشگاه افسری امام علی(ع). تهران: معاونت پژوهش دانشگاه افسری امام علی(ع).
پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاه (1380). درآمدی بر اقتصادی اسلامی، چاپ پنجم. تهران: انتشارات سمت.
تراب‌زاده، محمدصادق. سجادیه، سیدعلیرضا و سمیعی‌نسب، مصطفی (1392). بررسی ابعاد و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی ج.ا.ا در اندیشه حضرت آیت الله خامنه‌ای. فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، 10(32)، 31-46.
دهش‌ور، مسعود (1385). طرح و مبانی اقتصاد در قرآن، چاپ اول. تهران‌: نشرآوران‌.
رادینگ، الن (1383). مدیریت دانش، ترجمه محمدحسین لطیفی. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
رزاقى، ابراهیم (1374). الگوى مصرف و تهاجم فرهنگى. تهران: انتشارات چاپخش.
روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی (1391). مجموعه مقالات همایش اقتصاد ایران در گام نهم، چاپ اول. تهران: انتشارات ترمه‌.
سبحانی‌نژاد، مهدیو افشار، عبدالله (1389). اصلاح الگوی مصرف با تأکید بر نقش آموزش در مدیریت مصرف انرژی. فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، 1(2)، 150-177.
سنایی‌فر، اکبر. بکتاشیان، جلال. جوانی، یدالله و قاسمی، علی (1391). الزامات و ارکان اقتصاد مقاومتی. اصفهان: نشر کوثر.
عمید، حسن (1389). فرهنگ عمید، چاپ یکم، جلد 1 و 2. تهران: انتشارات مجید.
فرمیهنی فراهانی، محسن و همتی‌فر، مجتبی (1389). تبیین مبانی، اصول و روش‌های اصلاح الگوی مصرف با تأکید بر متون اسلامی. دوفصلنامه تربیت اسلامی، 5(10)، 45-77.
فشاری، مجید و پورغفار، جواد (1393). بررسی و تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران. مجله اقتصادی، 14(5 و 6)، 29-40.
محمدی، عبدالرضا. عباسیان، محمد و دلاور، احمد (1389). ارائه الگوی مدیریتی مناسب در راستای سیاست‌گذاری فعالیت‌های (نت) نگهداری و تعمیرات در صنایع و تجهیزات نظامی. فصلنامه مدیریت نظامی، 37، 139-168.
معین، محمد (1363). فرهنگ فارسی، چاپ 69، جلد 22. تهران: انتشارات امیرکبیر.
مقدم تبریزی، ناهید و ولیزاده زنوز، پرویز (1390). بررسی بهره‌وری در اقتصاد ایران. نشریه علمی تخصصی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (فصلنامه روند)، 15-41.
منذر، قحف (1385). مروری بر الگوهای اقتصاد اسلامی، ترجمه سیدحسین میرمعزی. مجله اقتصاد اسلام، 6(27)، 157-188.
میرباقری گنجی‌، سیدموسی (1391). مدیریت هزینه و شناسایی عوامل قابل کاهش هزینه. تهران: مدیریت صنعت هوشمند.
نفیسی، حسن (‌1386). الفبای اقتصاد، چاپ اول. تهران‌: نشر به‌آفرین.
نوبخت، محمدباقر (1387). خصوصی‌سازی در ایران؛ مروری بر مبانی نظری مطالعات تجربی و عملکرد سیاست‌های کلی. فصلنامه مجلس و پژوهش، 15(60)، 41-78.
یاوری کاظم و محسنی، رضا (1389). آثار تحریم‌های تجاری و مالی بر اقتصاد ایران. فصلنامه مجلس و پژوهش، 16(61)، 9-53.