اثربخشی خدمات مشاوره‌ای حسابرسی داخلی در آجا در اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت راهبردی نظامی، عضو هیئت علمی دانشکده فرماندهی و ستاد آجا (

2 کارشناس ارشد عملیات مشترک، عضو هیئت علمی دانشکده فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

هدف اصلی تحقیق دستیابی به چگونگی اثربخش نمودن خدمات مشاوره‌ای حسابرسی داخلی آجا با رویکرد اقتصاد مقاومتی است. اهداف فرعی تحقیق، شناسایی عوامل مؤثر در اثربخشی خدمات مشاوره‌ای حسابرسی داخلی آجا با رویکرد اقتصاد مقاومتی و تعیین میزان تأثیر عوامل خدمات مشاوره‌ای حسابرسی داخلی با رویکرد اقتصاد مقاومتی می‌باشد. سؤال اصلی تحقیق، چگونگی اثربخشی خدمات مشاوره‌ای حسابرسی داخلی آجا در رویکرد اقتصاد مقاومتی است. سؤال‌های فرعی تحقیق نیز عبارت‌اند از: در رویکرد اقتصاد مقاومتی، عوامل اثربخشی خدمات مشاوره‌ای حسابرسی داخلی آجا کدم‌اند و به چه میزان تأثیر می‌گذارند؟ نوع تحقیق کاربردی و روش پژوهش توصیفی با رویکرد آمیخته است. داده‌های تحقیق به روش میدانی و کتابخانه‌ای تهیه ‌شده است. جامعه آماری تحقیق 130 نفر از کارشناسان ارشد در سازمان حسابرسی آجا و مشاغل کنترولر و امور مالی آجا است که با استفاده از روش کوکران 60 نفر به ‌عنوان حجم نمونه تعیین گردیدند. داده‌های کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا و داده‌های کمّی نیز با استفاده از آزمون‌های خی ناپارامتریک، کولموگروف- اسمیرنوف، ویلکاکسون و پی ولیو تحلیل و دو نتیجه تحقیق عبارت‌اند از: 1- در اقتصاد مقاومتی عوامل توسعه جمع‌آوری اطلاعات برای تصمیم‌گیری، تشخیص مشکل و ارائه آن در گزارش‌ها، ارائه پیشنهاد راه‌حل برای رفع مشکلات و پیگیری‌های حسابرسی برای افزایش بهبود فرایند عوامل خدمات مشاوره‌ای حسابرسی داخلی مؤثر در آجا هستند. 2- تأثیر عوامل بالا در اثربخشی حسابرسی داخلی آجا در اقتصاد مقاومتی بیشتر از 70 درصد است.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

آرتر، الوین و همکاران (1385). حسابرسی رویکرد یکپارچه، جلد اول، ترجمه علی پارساییان. تهران: انتشارات ترمه.
جهانی، عباس (1382). حسابرسی در کیفیت تصمیم‌گیری مدیران و فرماندهان آجا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
حنیفه، مسعود و محمودی، شهناز (1389). ریسک حسابرسی و اجزای تشکیل‌دهنده آن. فصلنامه حسابرس، 37.
دیلمی‌پور، مصطفی (1387). وظایف حسابرسی داخلی در ایران. حسابدار (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران)، 44-43.
سازمان حسابرسی (1389). نقش اقتصادی حسابرسی در بازار آزاد تحت نظارت، تهران.
سازمان حسابرسی (1391). نقش اقتصادی حسابرسی در بازار آزاد تحت نظارت، تهران.
صابری محمد (1388). رهنمودهای اینتوسای برای استانداردهای کنترل داخلی در بخش عمومی، چاپ اول. تهران: انتشارات دیوان محاسبات.
صداقت‌نژاد، علی (1388). بررسی میزان تأثیر حسابرسی داخلی بر عملکرد مالی یگان‌های نزاجا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
قربانی، محمد (1386). ارزیابی مدیریت کنترل‌های داخلی. فصلنامه حسابدار رسمی، 12.
قوامی، محمدعلی (1389). استانداردهای حسابرسی دولتی، چاپ چهارم. تهران. انتشارات کمیته حسابرسی عملیاتی.
کثیری، حسین (1385). نگرشی بر حسابرسی عملکرد مدیریت و ارتباط آن با نظام کنترلی. مجموعه مقالات حسابرس، 4.
کمالی زارع، علی و ارباب سلیمانی، عباس (1390). حسابرسی داخلی اثربخش. تهران انتشارات سازمان حسابرسی.
مارشال، بی. رامنی (1386). سامانه‌های اطلاعاتی حسابرسی، ترجمه سید حسین سجادی. تهران: انتشارات دهخدا.
والتر بی میکز و همکاران (1388). اصول حسابرسی، جلد اول، ترجمه عباس ارباب سلیمانی، چاپ چهارم. تهران: انتشارات سازمان حسابرسی.
یاوری، کاظم و محسنی، رضا (1389). آثار تحریم‌های تجاری و مالی بر اقتصاد ایران. فصلنامه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 61.
اینترنت
پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، www.khamemeh.ir
ذبیحی، بیژن (1391). bizhanzabihi.blogfa.com