ارائه الگوی عوامل تأثیرگذار بر ارزشیابی کیفیت خط مشی‌های عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری مدیریت سیاست‌گذاری در بخش عمومی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه، با پیچیده‌تر شدن اداره جوامع، ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی برای دولت‌ها اجتناب‌ناپذیر شده است. ارزشیابی خط‌مشی‌ها با فراهم نمودن شواهد مناسب به اتخاذ خط‌مشی‌هایی که بیشترین اثربخشی و کمترین هزینه را دارد، کمک می‌کند و خط‌مشی‌گذاری به صورت آگاهانه‌تر صورت می‌گیرد. مسئله مهمی که نظام خط‌مشی گذاری عمومی ایران با آن مواجه است، چگونگی ارزشیابی کیفیت خط مشی‌های عمومی و برنامه‌ها است. از این رو، هدف غایی این پژوهش ارائه الگوی عوامل تأثیرگذار بر ارزشیابی کیفیت خط مشی‌های عمومی ایران است. بر این اساس پس از بررسی ادبیات پژوهش و احصای نظرات خبرگان حوزه خط‌مشی‌گذاری عمومی، عوامل مؤثر بر ارزشیابی کیفیت خط‌مشی عمومی شناسایی شد. نتایج به دست آمده از آزمون الگوی مفهومی پژوهش با استفاده از نرم‌افزار اموس و مدل‌یابی معادله ساختاری نشان می‌دهد بر اساس فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی، مهم‌ترین مراحل تأثیرگذار در کیفیت خط‌مشی عمومی مرحله تدوین خط‌مشی عمومی و مشروعیت بخشی به خط‌مشی عمومی به ترتیب با ضریب تأثیر 68/0 و 57/0 بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

آذر، عادل. دانایی‌فرد، حسن. غلامرضایی، داوود و خداداد حسینی، سید حمید (1392). تحلیل چالش کیفیت آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه. راهبرد فرهنگ، 21، 139-171.
امامی میبدی، راضیه (1394). ارزیابی سیاست: نابسامانی مفهومی. فصلنامه سیاست‌گذاری عمومی،1(3)، 7-21.
الوانی، مهدی و فتاح شریف‌زاده (1390). فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی، چاپ هشتم. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
حجازی، یوسف (1378). راهنمای گام به گام ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی. تهران: دانشگاه تهران.
ولف، ریچارد (1381). ارزشیابی آموزشی، مترجم علیرضا کیامنش. تهران: نشر دانشگاهی.
Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin.103, 411-23.
Benson, A. D., Michelle, H., & Claire, L. (2001). Advances in program evaluation: Visions of Quality: How Evaluators Define, Understand and Represent Program Quality. Printed in the Netherlands. Visions of Quality, Volume 7.
Bridgman, P., & Davis, G. (2000). Australian Policy Handbook, 2edn (First Published in 1998). Sydney: Allen and Unwin.
Dunn, W. N. (1994-2012). Public Policy Analysis: An Introduction. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Glaser, B. G. (2003). The grounded theory perspective II: Description’s remodeling of grounded theory methodology. Mill Valley, CA: Sociology Press.
Hellmut, W. (2007). Policy Evaluation and Evaluation Research, in Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods, edited by Frank Fischer, Gerald, J. Miller and Mara S. Sidney: Taylor & Francis Group, LLC.
Mabry, L. (2001). Representing the truth about program quality or the truth about about representing program quality. Visions of Quality, 7, 19-27.
Preskill, H., & Darlene, R-E. (2005). Building Evaluation Capacity. London: Thousand Oaks.
Rowentree, D. (1997). Assessing student- I-low shall we know them. London: Harper & Row.
Sandahl, R. (2007). Government and Evaluation, in Encyclopedia of Evaluation, edited by Sandra Mathison. Sage Publications, Inc.
Sanderson, I. (2002). Evaluation, policy learning and evidence-based policy making. Public Administration, 80(1), 1-22.
Scriven, M. (1993). Hard-won lessons in program evaluation. San Francisco: Jossey Bass Publishers.
Stake, R. E. (2003). Standards-Based and Responsive Evaluation. New York, NY: Sage.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques, 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage.
Stufflebeam, D. L. (2001). Evaluation models. New Directions for Evaluation, 89, 7-98.