بررسی تأثیر لجستیک الکترونیک در توسعۀ لجستیک تشخیص و پاسخ در یک سازمان نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت سیستم‌ها، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی، مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)

3 استاد مهندسی صنایع، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی

4 . دانشیار مهندسی صنایع، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی

5 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده

یگان‌های لجستیکی نظامی یکی از انواع سازمان‌های نظامی هستند که باید در محیطی پیچیده‌تر از قبل به فعالیت‌های خود ادامه دهند بنابراین همانند سایر سازمان‌ها باید سرعت عمل و انعطاف‌پذیری خود را بهبود بخشند. اهمیت لجستیک پایدار و منعطف بر موفقیت تمام نیروهای نظامی موضوعی حیاتی است. لجستیک تشخیص و پاسخ برای دستیابی به این اهداف به اقداماتی ازجمله: تقویت خود انطباقی از طریق هماهنگی‌های محلی با کمک سامانه‌های فناوری اطلاعات، تشویق به تعامل بهتر، ایجاد ارتباط و ترکیب مجدد در رده‌های پایین متوسل می‌شود. هدف اصلی تحقیق بررسی اثر میانجی لجستیک الکترونیک بر رابطۀ رویکرد تشخیص و پاسخ و لجستیک نظامی در قلمرو مکانی (یک سازمانی نظامی) می‌باشد؛ از حیث جهت‌گیری، کاربردی و از حیث هدف، توصیفی- تحلیلی است که ابتدا با مطالعه ادبیات تحقیق به روش کتابخانه‌ای عوامل و مؤلفه‌های متغیرهای تحقیق شناسایی و مدل مفهومی تحقیق ارائه شده است. سپس جهت سنجش مدل پیشنهادی از روش مدل‌یابی معادله ساختاری (SEM) و نرم‌افزار «اسمارت پی ال اس»، و همچنین از شاخص VAF نیز جهت سنجش نوع و میزان اثر میانجی متغیرهای تحقیق استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق 130 نفر کارشناس و کاربران لجستیک الکترونیک در یک سازمانی نظامی بوده که با استفاده از فرمول کوکران 98 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند. نتایج تحقیق نمایانگر اهمیت و تأثیرگذاری مثبت رویکرد تشخیص و پاسخ بر لجستیک نظامی و با اثر میانجی جزئی لجستیک الکترونیک می‌باشد

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

تقوا، محمدرضا. امیری، مقصود. تقوی فرد، محمدتقی. سنجری، احمدرضا و صمیمی، مهدی (1395). الگوی توسعه لجستیک الکترونیک در نزاجا با رویکرد تشخیص و پاسخ. فصلنامه مدیریت نظامی، 62، 1-28.
صمیمی، مهدی (1395). الگوی توسعۀ لجستیک الکترونیک با رویکرد تشخیص و پاسخ در نزاجا در حالت استقرار، تهران: رسالۀ دکتری دانشگاه علامه طباطبائی.
عباسی، علی و صمیمی، مهدی (1391). لجستیک الکترونیکی فناوری پیشرفته در دفاع همه‌جانبه. همایش دفاع ملی دفاع همه‌جانبه، دانشگاه عالی دفاع ملی.
عیسایی، حسین (1391). رویکردهای نوین لجستیک. تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).
فشارکی، مهدی و آقاجانی، امین (1391). لجستیک تشخیص و پاسخ. مؤسسۀ آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی.
مهربان، امیررضا. مژدهی، ناهید و جلالی، علی‌اکبر (1386). لجستیک الکترونیکی و نقش و اهمیت آن در مدیریت زنجیره تأمین. چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیکی، دانشگاه علم و صنعت، تهران.
Akman, I., Yazici, A., Mishra, A., & Arifoglu, A. (2005). E-government: A global view and an empirical evaluation of some attributes of citizens. Government Information Quarterly, 22, 239-257.
Auramo, J., Kauremaa, J., & Tanskanen, K. (2005). Benefits of IT in supply chain management: An explorative study of progressive companies. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 35(2), 82-100.
Cares, J. R. (2002). Sense and Respond Logistics: The Fundamentals of Demand Networks, CAPT Linda Lewandowski, US Navy Office of the Secretary of Defense, Office of Force Transformation.
Daugherty, P. J., Ellinger, A. E., & Rogers, D. S. (1995). Information accessability: customer responsiveness and enhanced performance. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 25(1), 4-17.
Davido, L., & Malon, D. (1992). The impact of information technology on logistics. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 21(5), 32-37.
Disney, S. M., Naim, M. M., & Porter, A. (2004). Assessing the impact of e-business on supply chain dynamics. International Journal of Production Economics, 89, 109-18.
Feng. C. M., & Yuan, C. Y. (2006). The impact of information and communication technologies on logistics management. International Journal of Management, 23(4), 909-24.
Garvin, D. A. (1988). Building a Learning Organization. Harvard Business Press.
Haeckel, S. H. (1999). Adaptive Enterprise: Creating and Leading Sense and Respond Organizations. Harvard Business School Press, Boston, MA.
Handfield, R. B., & Nichols, E. L., Jr. (1999). Introduction to Supply Chain Management. Interfaces Journal, 29(3), 111-114.
Kress, N. (1999). A preliminary list of target services of e-governance, in Mitra, R. K. (Ed.), E-government: Macro Issues, GIFT, New Delhi, pp. 213-222.
Lancioni, R. A., Smith, M. F., & Oliva, T. A. (2000). The role of the internet in supply chain management. Industrial Marketing Management, 29(1), 45-56.
Miles, R. E., & Snow, C. C. (1984), Fit, failure and the hall of fame. California Management Review, 26(3), 10-28.
Nowaker, B. R., Soal, A. S., & Millen, R. (1994). Third party logistics services: A Singapore perspective. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 29(9), 569-87.
Piggee, A. F. (2002). Transformation-Revolution in Military Logistics, USAWC strategy research project, U.S. Army War College CARLISLE BARRACKS, PENNSYLVANIA 17013.
Pokharel, S. (2005). Perception on information and communication technology perspectives in logistics: A study of transportation and warehouses sectors in Singapore. Journal of Enterprise Information Management, 18(2), 136-149.
van Hoek, R. I. (1998). Logistics and virtual integration: Postponement, outsourcing and the flow of information. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 28(7), 508-523.
Weidong, L. (2001). Intelligent Logistics Network and Transportation System. SIMTech Technical Report (AT /01/ 0012/LCI),Singapor Institute of manufacturing Technology.
Zanjirani Farahani, R., Asgari, N., & Davarzani, H. (2009). Supply Chain and Logistics in National, International and Governmental Environment: Concepts and Models (Contributions to Management Science). Berlin: Springer.