کاربست الگوی آسیب‌شناسی اندام‌وارگی (ارگانیکی) در آسیب‌شناسی فرایندهای آموزشی با تأکید بر فرایند آموزش سامانه‌های پروازی (آسپ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار مدیریت راهبردی، مرکز مطالعات راهبردی نهاجا

چکیده

آسیب‌شناسی سازمانی فرایندی شناختی در راستای تشخیص علت، فرایند توسعه و رشد و پیامد یک مسئلۀ سازمانی به‌منظور تعیین اقدامات لازم در جهت بهسازی عملکرد سازمان است. در هر سازمانی فرایند آموزش فرایندی مبتنی بر یادگیری برای ایجاد تغییرات نسبتاٌ پایدار در فرد است تا او را قادر به انجام بهتر کار، بهبودبخشی توانایی‌ها، تغییر مهارت‌ها، دانش، نگرش و رفتار اجتماعی متناسب نماید. با استفاده از گروه‌های کانونی، به آسیب‌شناسی این آموزش‌ها پرداخته شده است. این تحقیق با توجه به نتایج قابل استفاده آن، از نوع کاربردی و روش تحقیق آن نیز توصیفی و جامعه آماری تحقیق جمعی از استادان، تدوین‌کنندگان دوره‌های آموزشی و مدیران و خبرگان آموزش‌های هوایی می‌باشند که به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی هدفمند غیر نسبتی در دسترس، تعداد 30 نفر انتخاب گردیدند. داده‌های لازم با تشکیل سه گروه‌ کانونی جمع‌آوری و در چارچوب مدل اندام‌وارگی یا ارگانیکی تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که فرایند اجرای دورهای آسپ بر اساس این مدل در چهار بعد علل ایجاد، مکانیزم اثر، تغییرات ایجادشده و پیامدهای کارکردی، در هر چهار مرحله (نیازسنجی، طراحی و توسعه، اجرا و ارزیابی) دارای آسیب‌هایی می‌باشد که پس از شناسایی آنها نیازمند اتخاذ راهکارهای اصلاحی پیشنهادی برای برون‌رفت از آسیب‌های احتمالی موجود است.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

آیین‌نامه اصول و مبانی آموزش در نیروی هوایی (2012). مترجم محمد فلاح، تهران: مرکز مطالعات راهبردی، چاپ اول، 1394.
حبیبی، نیک‌بخش (1392). پروژه تحقیقاتی شناخت آسیب‌های توان مهارتی سرمایه‌های انسانی. تهران: مرکز مطالعات راهبردی نهاجا.
شهلایی، ناصر و توکلی، ناصر (1379). آشنایی با قوانین پرسنلی ارتش جمهوری اسلامی ایران. سماجا.
صادقی، ناهید (1387). رویکردی به رشد حرفه‌ای معلمان: موردی از کاربرد روش گروه کانونی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، 38(2)، 47-75.
فرهادی، علی (1391). پروژه تحقیقاتی آسیب‌شناسی نظام آموزشی نهاجا، مرکز مطالعات راهبردی نهاجا.
قورچیان، نادرقلی. جعفری، پریوش و رهگذر، حسن (1388). طراحی الگوی ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس شاخص‌های تعالی سازمان. مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2(5)، 110-116.
کریمی، مینا (1386). بررسی اثربخشی آموزش ضمن خدمت راه و ترابری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
کاظمی، مهدی و همراهی، مهرداد (1388). آسیب‌شناسی دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر اساس مدل سیپ. فصلنامه پژوهش‌هایمدیریت، 2(4)، 113-130.
مانزینی، اندرو (2005). آسیب‌شناسی سازمانی با رویکردی کاربردی حل مشکل و بالندگی سازمانی، مترجمین: علی عطافر، مرضیه قبادی‌پور و سعید آنالویی، چاپ اول. اصفهان: انتشارات مؤسسه علمی دانش‌پژوهان برین.
محمدی، جمال و کریمی، مریم (1390). تحلیل قرائت‌های زنان از مجموعه‌های تلویزیونی. مجله تحقیقات فرهنگی، 13، 49-77.
نجفی‌زاده، محمدمحسن و زاهدی، سید محمد (1395). آسیب‌شناسی نظام مدیریت عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین با استفاده از مدل سه‌شاخگی. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 25، 59-69.
Bratton, J., & Gold, J. (2003). Human Resource Management : Theory and Practice. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Cho, Y., & Jo, S. J. (2009). Developing an integrated evaluation framework for E-learning. Journal of Educational Technology, 24(1), 694-709.
ISO 8402, Quality management and quality assurance–Vocabulary in http://www.iso.org/iso
Miller, J. G., & Miller, J. L. (1991). A living systems analysis of organizational pathology. Behavioral Science, 36(4), 239-252.
Monappa & Mirza, S. (1989). Personal management. New Delhi India: Tata Mc Grow hill.
Mulholland, C, E. (2001). Measuring perceived quality of training in the hospitality industry. Quality management-Guidelines for training in http://www.iso.org.
Neeraj, B. S., & et al (2014). A case study approach for evaluation of Employee Training effectiveness and Development program, Proceedings of the Second International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences Chennai, India, 11-13 July 2014 Paper ID_C432
Tesfay, A., & et al (2004). General pathology. Ethiopia: Jimma University, USAID
Yitzhak, S. (2010). Organizational Pathology: Life and Death of Organizations. New Brunswick USA: Transaction Publishers.
Zheng, L., Huang, R., & Yu, J. (2013). Evaluation of the effectiveness of e-training: A case study on in-service teachers’ training, 2013 IEEE 13th International Conference on Advanced Learning Technologies.