بررسی و برآورد وضعیت معیشت بازنشستگان نیروهای مسلح در افق 1404

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد نراق

چکیده

هدف از انجام این تحقیق مطالعه وضعیت معیشتی بازنشستگان ن.م، مقایسه وضعیت معیشتی بازنشستگان ن.م با خط کم‌توانی مالی، تخمین و برآورد خط کم‌توانی مالی و درآمد بازنشستگان ن.م در افق 1404 می‌باشد. جامعه هدف این تحقیق از سه گروه وظیفه‌بگیران، مستمری‌بگیران و بازنشستگان ن.م و شامل 756841 نفر که خود دربرگیرنده 111604 نفر وظیفه‌بگیر، 502279 نفر بازنشسته و 142958 نفر مستمری‌بگیر می‌باشد. مواد و داده‌های مورد نیاز این پژوهش در حوزه نظری با استفاده از نظریه‌‌های مرتبط با معیشت و سطح زندگی و در حوزه میدانی با استفاده از اطلاعات مستند خروجی از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و همچنین گردآوری داده‌های میدانی حقیقی مربوط به جامعه بازنشستگان نیروهای مسلح انجام پذیرفته است. در این تحقیق وضعیت مستمری بازنشستگان ن.م به هفت گروه تقسیم شده و میزان رشد آن تا سال 1404 بر اساس همین روال جاری کشور تخمین زده شد. در انتها مقایسه‌هایی بین خط کم‌توانی مالی و وضعیت درآمدی بازنشستگان ن.م تا سال 1404 برای هر یک از گروه‌ها انجام گرفت. نتایج نشان می‌دهد که در صورت استمرار وضع موجود، گروه‌های اول تا چهارم از بازنشستگان که حدود 90 درصد بازنشستگان را تشکیل می‌دهند، از توانمندی مالی مناسبی در قیاس با هزینه‌های زندگی برخوردار نخواهند بود.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

ابوالفتحی قمی، ابوالفضل (1371). درآمدی بر شناخت شاخص‌های نابرابری درآمد و فقر. مرکز آمار ایران، ص 101
ارشدی علی، و کریمی عبدالعلی، (1392). بررسی وضعیت فقر مطلق در ایران در سال‌های برنامه اول تا چهارم توسعه. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 1(1)، 46-93.
افشاری زهرا، و دهمرده لعیا (1393). بررسی اثر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در کشورهای منتخب. سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی، 2(4)، 31-59.
باقری فریده، و کاوند حسین (۱۳۸۷). اثر رشد اقتصادی بر فقر و نابرابری در ایران (۱۳۷۵-۱۳۸۴). فصلنامه رفاه اجتماعی، 7(۲۸)، 36-48.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1394). نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال 1393، شهریور 1394.
حسینی، نگار (1391). آسیب‌شناسی تعیین خط فقر در ایران. روزنامه شرق، پنجشنبه 19 مرداد 1391، ص 8.
خداداد کاشی، فرهاد و شمسی، سوده (۱۳۹۱). بررسی اثرات سیاست‌های حمایتی بر کاهش فقر در ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری، ۹(۲)، 153-171.
زمان‌زاده حمید، و شاه‌مرادی اصغر (۱۳۹۰). برآورد خطوط فقر در ایران بر اساس بعد خانوار. فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، ۶، 1-18.
مالکی، نادر. و ابونوری اسمعیل (1387). ارزیابی فقر در استان سمنان طی برنامه‌های پنج‌ساله اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی (1368-1383). فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 16(45)، 215-237.
محمودی، وحید (۱۳۸۱). اندازه‌گیری فقر در ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ۲۴، 27-57.
هادی زنوز، بهروز (۱۳۸۴). فقر و نابرابری درآمد در ایران. فصلنامه رفاه اجتماعی، 4(۱۷)، 162-203.
Kakwani, N., & Son, H. H. ( 2016). Global poverty estimates based on 2011 purchasing power parity: Where should the new poverty line be drawn? The Journal of Economic Inequality, 14(2), 173-184.
Paige A. A. (2003). Immune recognition of antigens expressed by equine ectopic trophoblast. Conference Faseb Journal, 17(7), C318-C318.
Ravallion, M., & Chen, S. (1996). What can new survey data tell us about recent changes in distribution and poverty? The World Bank Policy Research Department Poverty and Human Resources Division December, p 10.