ارائه الگوی راهبردی مهاجرت سازمان‌های دفاعی به محیط رایانش ابری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار برق، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 استادیار مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه عالی دفاع ملی

3 کارشناسی ارشد مهندسی نرم‌افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای تأثیر مستقیم در همه بخش‌های یک سازمان است. رایانش ابری به‌عنوان یک فناوری نوظهور توانسته با به اشتراک‌گذاری منابع و برنامه‌های کاربردی میان کاربران، محیط انعطاف‌پذیر و قدرتمندی را در سازمان‌ها ایجاد نماید. امروزه اغلب سازمان‌های دنیا ازجمله سازمان‌های دفاعی در حال برنامه‌ریزی برای مهاجرت به محیط رایانش ابری می‌باشند. با وجود همه مزایای استفاده از رایانش ابری در سازمان‌های دفاعی، باید به مسئله امنیت به ‌عنوان مهم‌ترین چالش توجه ویژه شود. تحقیق حاضر که به شیوه توصیفی – پیمایشی است، به ارائه الگوی راهبردی برای نحوه مهاجرت سازمان‌های دفاعی به محیط رایانش ابری پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق فرماندهان، مدیران و کارشناسان ارشد سازمان‌های فناوری اطلاعات نیروهای مسلح و دانشجویان دوره‌های دکتری مدیریت راهبردی فضای سایبر می‌باشند که به‌عنوان خبرگان تحقیق در نظر گرفته شده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شناسایی زیرساخت‌های جاری سازمان‌های دفاعی در حوزه‌های مختلف و ایجاد الگو برای مهاجرت به محیط رایانش ابری به‌عنوان مهم‌ترین راهبردها باید مد نظر قرار گیرند. همچنین اقدامات مرتبط با هر راهبرد نیز به‌عنوان نتایج تحقیق آورده شده است.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

رزمجو، محمدرضا (1386). مدیریت اطلاعات و تأثیر آن بر بنیۀ دفاعی. فصلنامه مدیریت نظامی، 8(25)، 27-48.
عبدی، فریدون (1390). سامانۀ فرماندهی و کنترل C5I2 و بررسی نقش رایانه‌ها در آن. فصلنامه مدیریت نظامی، 11(42)، 43-70.
مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی (1392). سند زیرساخت فاوای فرماندهی و کنترل.
نقیان فشارکی، مهدی (1393). ارائه معماری مرجع امنیتی محیط رایانش ابر خصوصی سازمان. فصلنامه امنیت‌پژوهی، 13(47)، 91-112.
ولوی، محمدرضا و موحدی‌صفت، محمدرضا (1395). ارائه الگوی امن استقرار زیرساخت‌های دفاعی کشور در محیط رایانش ابری. فصلنامه مطالعات بین‌رشته‌ای راهبردی، 7(22)، 29-44.
Cloud Security Alliance (2013). Cloud Security Alliance, Warns Providers of ‘The Notorious Nine’ Cloud Computing Top Threats in 2013, available at: https://cloudsecurityalliance.org/media/news/ca-warns-providers-of-the-notoriousnine-cloud-computing-top-threats-in-2013.
Gellman, R. (2009). Privacy in the clouds: Risks to privacyand confidentiality from cloud computing, The World Privacy Forum. http://www.worldprivacyforum.org/pdf/WPF_Cloud_P rivacy_Report.pdf.
Kumar, N. (2015). Cryptography during Data Sharing and Accessing Over Cloud. International Transaction of Electrical and Computer Engineers System, 3(1), 12-18.
Kuyoro, S. O., Ibikunle, F., & Awodele, O. (2011). Cloud computing security issues and challenges. International Journal of Computer Networks, 3, 247-255.
Luo, S., Lin, Z., Chen, X., Yang, Z., & Chen, J. (2011). Virtualization security for cloud computing services. In Cloud and Service Computing (CSC), 2011 International Conference on (pp. 174-179). IEEE.
Mather, T., Kumaraswamy, S., & Latif, S. (2009). Cloud Security and Privacy: An Enterprise Edition on Risks and Compliance (Theory in Practice), O’Reilly Media.
Mazhar, A., Samee, U., Athanasios, V., & Vasilakos, M. (2015). Security in cloud computing: Opportunities and challenges. Information Sciences, 305, 357-383.
Mell, P., & Grance, T. (2011) The NIST Definition of Cloud Computing, Recommendation of NIST, Special Publication 800-145. http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800- 145.pdf
National Institute of Standards and Technology (2013). NIST Cloud Computing Security Reference Architecture (draft), NIST Special Publication 500-299.
Odell, L. A., Wagner, R., & Weir, T. J. (2015). Department of Defense Use of Commercial Cloud Computing Capabilities and Services, Institute for Defense Analyses (IDA).
Paul, M. (2013). NASA’S Progress in Adopting Cloud Computing Technologies. Office of Inspector General.
Sosinsky, B. (2010). Cloud computing bible. John Wiley & Sons.
Takai, M. (2012). DoD Cloud Computing Strategy. Department of Defense Chief Information Officer.
Wilson, J. R. (2013). The challenge of a secure military cloud. military and aerospace. http://www.militaryaerospace.com/articles/print/volume-24/issue-11/technology-focus/the-challenge-of-a-secure-military-cloud.html
Youssef, A., & Alageel, M. (2012). A Framework for A Framework for Secure Cloud ure Cloud ure Cloud Computing Computing Computing, IJCSI International Journal of Computer Science Issues, 9(4), 487-500.