کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان‌های نظامی و ارتباط آن با توسعۀ دفاعی (مطالعۀ موردی: یک سازمان نظامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

در دنیای پیچیدۀ امروز مفهوم کیفیت زندگی کاری به‌ عنوان یکی از متغیّرهای مهم مدیریت، مورد توجه متخصصان منابع انسانی قرار گرفته و بهبود شاخص‌های این حوزه موجب افزایش رضایت شغلی، تعهد سازمانی، رشد و پیشرفت کارکنان و کاهش غیبت و جابجایی و ترک خدمت کارکنان گردیده و در نهایت منجر به بهبود عملکرد و افزایش توانایی‌های سازمان در ارائه خدمات مناسب به ذی‌نفعان می‌گردد؛ از این رو این تحقیق با هدف بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان‌های نظامی و ارتباط آن با توسعه دفاعی انجام پذیرفته است که بر مبنای دستاوردها، از نوع کاربردی بوده و بر مبنای اهداف از نوع تحقیقات توصیفی می‌باشد که با روش پیمایشی داده‌های لازم جمع‌آوری شده است. جامعۀ آماری این تحقیق کارکنان ستادی یکی از سازمان‌های نظامی می‌باشند که با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب، تعداد 140 نفر انتخاب و داده‌های لازم با استفاده از ابزار پرسش‌نامه جمع‌آوری و با آزمون‌های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که ویژگی‌های محیط شغلی با میانگین 236/3 و سطح معنی‌داری کمتر از 05/0 (05/0>000/0 P=) از وضعیت مناسبی برخوردار می‌باشد و ویژگی‌های شغلی با میانگین 807/2 و سطح معنی‌داری کمتر از 05/0(05/0>000/0 P=) با میانگین مطلوب تفاوت معناداری دارد و از وضعیت مناسبی برخوردار نمی‌باشد و در بین گروه‌های مختلف تحصیلی، تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین بین کیفیت زندگی کاری کارکنان و توسعۀ دفاعی همبستگی مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


احمدی، سید علی‌اکبر، فرهادی، علی (1390) بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان مراکز آموزشی، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، سال نهم، 56-68.
حسینی، حسن (1387) توسعه و شاخص منابع انسانی و بررسی وضعیت آن در ایران، پیک نور، 6(1).
دشتی، محمد (1390) نهج‌البلاغه، قم: انتشارات البشارت.
سلیمانی، نادر (1392) ابعاد کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت ‌علمی، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره 3، 171-191.
شعبانی‌نژاد، حسین و همکاران (1391) بررسی کیفیت زندگی کاری ابراز شده پزشکان خانواده در استان مازندران، مجله پژوهشی حکیم، 15(2)، 178-184.
شمسی، افضل و همکاران (1391) مقایسه کیفیت زندگی نظامیان مبتلا و غیر مبتلا به پرفشاری خون، مجلهعلمی-پژوهشیعلومپزشکیآجا، 10(3)، 213-218.
عنایتی، ترانه و همکاران (1389) بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان آموزش پرورش، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، شماره 3، 160-174.
غلامی، علیرضا (1388) عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری در سازمان، فصلنامه توسعه سازمانی پلیس، 6(3).
قصری، محمد و همکاران (1390) نقش کیفیت زندگی کاری در تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی، فصلنامهمطالعاتمدیریتانتظامی،6(2)، 177-193.
لورک آقا، زهرا و همکاران (1396) اثربخشی غنی‌سازی رابطه بر کیفیت زندگی کاری کارکنان، دوماهنامه سلامت کار ایران، 14(1)، 156-164.
مقرب، مرضیه و همکاران (1392) بررسی کیفیت زندگی کاری پرستاران، فصلنامه مراقبت‌های نوین، 10(1)، 84-90.
میرسپاسی، ناصر (1386) مدیریت منابع انسانی و روابط کار، نگرش راهبردی، تمرین و مقالات، چاپ اول، تهران: انتشارات شروین.
نوبخت، محمدباقر (1389) الگوی مطلوب توسعه ایرانی اسلامی، کتاب نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت، دبیرخانه نشست اندیشه‌های راهبردی.
یوسفی، احمدعلی (1389) جایگاه انسان و سرمایه در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و مقایسۀ آن با نظام سرمایه‌داری، کتاب نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت، دبیرخانه نشست اندیشه‌های راهبردی.
Alini Mat Ali.S, Said et. (2014) Hackman and Oldham’s Job Characteristics, International Conference on Innovation, Management and Technology Research, Malaysia, 22 – 23 September.Procedia - Social and Behavioral Sciences 129.46 –52
Boonrod, W. (2009). Quality of Working Life: Perceptions of Professional Nurses at Phramongkutklao Hospital. J Med Assoc Thai, 92(1), 7-15.
Elliott, G. C. Kao, S. and Grant, A. M. (2004). Mattering: Empirical validation of a social psychological construct. Self and Identity, 3: 339-354.
Emadzadeh, M.K. Khorasani, M. & Nematizadeh, F. (2012). Assessing the quality of work life of primary school teachers in Isfahan city Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business, 3(9), 438-448.
Gupta, M. & Sharma, P. (2011). Factor Credentials Boosting Quality of Work Life of BSNL Employees In Jammu Region. Sri Krishna International Research & Educational Consortium, 2(1), 79-89.
Hsu, M. & Kernohan, G. (2006). Quality of working life. Nursing And Healthcare Management And Policy, 120-131.
Jokinen. E and Heiskanen.T(2013) Is the Measured Good Quality of Working Life Equivalent to Strategically Strong HRM System? Procedia - Social and Behavioral Sciences 81,131 – 141
Kanten,S. and Sadullahb, O (2012) An empirical research on relationship quality of work life and work Engagement, Procedia - Social and Behavioral Sciences 62, 360–366
Narehan.H and et. (2014), The Effect of Quality of Work Life (QWL) Programs on Quality of Life (QOL) Among Employees at Multinational companies in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences 112- 24 – 34
Nazir, U. Qureshi, T.M. Shafaat, T. & I. A. (2011). Office harassment: A negative influence on quality of work life. African Journal of Business Management, 5(25), 10276-10285.
Noor, S.M. & Abdullah, M.A. (2012). Quality Work Life among Factory Workers in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 35,739 745.
Parsa.B and et (2014) Relationship between quality of work life and career advancement among Iranian academics, Procedia - Social and Behavioral Sciences 152, 108 – 111
Rose, R.C. Beh, L. Uli, J. & Idris, K. (2006). Quality Of Work Life: Implications Of Career Dimensions. Journal of Social Sciences, 2 (2), 61-67.
Skinner, D; Saunders, MNK and Thorn hill, A. (2002). Human resource management in a changing world. Strategic Change 11(7): 341-345.
Tabassum, A. Rahman, T. & Jahan, K. (2011). A Comparative Analysis of Quality of Work Life among the Employees of Local Private and Foreign Commercial Banks in Bangladesh. World Journal of Social Sciences, 1(1), 17 33.
Timossi, L.S. Pedroso, B. Francisco, A.C. & Pilatti, L.A. (2008). Evaluation Of Quality Of Work Life: An Adaptation From The Walton s QWL Model. XIV. International Conference On Industrial Engineering and Operations Management, Rio de Janeiro, Brazil.