تحلیل مضمون ساخت درونی قدرت نیروهای مسلح برای جنگ‌های آینده از منظر فرماندهی معظم کل قوا(مدظله‌العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر و مربی دانشگاه افسری امام علی(ع)

2 دانشیار مجتمع مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 استادیار علوم دفاعی راهبردی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

4 استادیار مجتمع مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

با پیچیده‌تر شدن نظام امنیتی جهان و ظهور بازیگران جدید در عرصۀ تهدیدات نظامی، تغییر رویکرد دفاعی از تهدیدمحور به قابلیت محور از طریق ایجاد آمادگی‌های بنیادی و استحکام ساخت درونی در قدرت دفاعی کشور در مقابل تهدیدات و جنگ‌های احتمالی آینده نسبت به گذشته ضرورت بیشتری یافته است. فرماندهی معظم کل قوا،هموارهبا رصد دقیق رویدادها وتحولاتمنطقه‌ای وفرامنطقه‌ای، دربیانات ورهنمودهایشان،درمراسمومناسبت‌هایمختلف، ابعادوزوایایپیداوپنهانتهدیدهاوجنگ‌هایآیندهرابهصورتیموشکافانه بیان و تحلیل نموده‌اند. اینپژوهشباهدفتبیینساخت درونی قدرت نیروهای مسلح برای جنگ‌های آینده با استفاده از فرمایش هایفرماندهی معظم کل قوا  انجامشدهاست. در این تحقیقکه بارویکردکیفیانجام گرفته،بااستفادهازروش شبکهمضامینازروش‌هایتحلیلمضمون، چهارمضمونقابلیت‌سازی در فناوری و نیروی انسانی، عزم راسخ و اتحاد ملی، قدرت نظامی دانش محور و قدرت معنوی ولایت محور بهعنوانمضامینفراگیرساخت درونی قدرت نیروهای مسلح برای جنگ‌های آیندهارائهشدهاست.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

اخضریان کاشانی، محمدرضا (1392) «عناصر قدرت‌آفرین در ساخت درونی نظام»، فصلنامه علوم سیاسی، شمارۀ 152، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
اچ. اسکیلز، رابرت(1384). جنگ آینده، ترجمه عبدالمجید حیدری، مطالعات راهبردی بسیج، دوره 8
ایزدی، جهان‌بخش؛ اکبری، حمیدرضا (1395) «اسلام سیاسی و نظم امنیتی غرب آسیا»، فصلنامهمطالعاتروابطبین‌الملل،9(35).
ایزدی، جهان‌بخش(1390) «راهبردهای تحقق تعامل مؤثر و سازنده ایران در نظام بین‌الملل»، فصلنامه رهنامه سیاستگذاری، 2(3)، 43-67.
جاویدی، رقیه، بهروزی لک، غلامرضا(1395) «تحلیل مضمون محتوای «مردم» در اندیشه سیاسی امام خمینی‌(ره)»، فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم، 19(75)، 7-34
حسنلو، خسرو(1385) «نقش فناوری درمسایل نظامی آینده»، اولین همایش آینده‌پژوهی، تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حیات مقدم، امیر، کلانتری، فتح ا...، فلاح، عباس(1396). «شناسایی عوامل مرتبط با مؤلفه دفاعی - امنیتی جهت استحکام ساخت درونی قدرت نظام با تأکید بر منویات فرماندهی معظم کل قوا»، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 57
حیدری، کیومرث، عبدی، فریدون(1391) «جنگ‌های آینده و مشخصات آن با تحلیلی بر دیدگاه برخی صاحب‌نظران نظامی غرب»، فصلنامهمدیریتنظامی، 12(48).
خانی، محمدحسن، سعیدی، روح الامین (1393) رسانه و نقش آن در استحکام ساخت درونی انقلاب اسلامی: رویکردی گفتمانی، پژوهش‌هایسیاستاسلامی،2(6)، 110-87
خلیلی، محسن(1390). «بایستگی‌های ژئواکونمیک توسعه منطقه جنوب شرق ایران»، فصلنامه روابط خارجی، 3(4)، 124-81
درخشه، جلال؛ افتخاری، اصغر؛ ردادی، محسن(1394) «تحلیل مضمونی اعتماد در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای»، جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 6(17)، 72-53.
سایت آرشیو موضوعی بیانات رهبر معظم انقلابhttp://farsi.khamenei.ir/
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ زاده، محمد(1390) «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی»، اندیشهمدیریتراهبردی،5(2)، 198-151
عسگری، محمود؛ سعید کلاهی، حسن(1393) استحکام ساخت درونی نظام، الگوی نیل به جامعه امن، ماهنامهاطلاعاتراهبردی، 12(10).
فاضلی‌نیا، نفیسه (1385) «ژئوپلیتیک شیعه و مسئله امنیت ملی ایران»، فصلنامه شیعه‌شناسی، 4(13).
فرتوک‌زاده، حمیدرضا؛ وزیری، جواد (1394) گذار به اقتصاد مقاومتی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی (داعا).
قربی، سیدمحمدجواد؛ حیدری، منصور(1395) «نقش همدلی در استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران»، مجلهسیاستدفاعی، 25(98)، 125-83
قاسمی، فرهاد؛ اسماعیلی فرزین، ایرج (1396) «جنگ هیبریدی در سیستم بین‌المللی پیچیده – آشوبی»، فصلنامه مدیریت نظامی، 17(66)، 92-52
قاضی میرسعید, سیدعلیرضا؛ تاج‌آبادی، حسین(1395) «مفهوم توسعه و پیشرفت در اندیشۀ مقام معظم رهبری(مدظله)»، فصلنامه مدیریت اسلامی، 24(3)، 169-147
قنبری، سمیه؛ آذرشب، محمدتقی؛ موسوی، سید محمدرضا (1395) «استحکام درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در اندیشۀ مقام معظم رهبری با تأکید بر مؤلفه‌های دفاعی- امنیتی»، فصلنامهپژوهش‌هایسیاسیجهاناسلام،6(4)، 212-193
کشتکار، مهران؛ حاتمی، حمیدرضا (1394) «الگوی مفهومی مشارکت سازمان یافته مردمی برای تحقق استحکام ساخت درونی قدرت نظام»، فصلنامهمطالعاتراهبردیبسیج،18(69).
کیان‌پور، مسعود؛ ناصری، لیدا(1394) «تحلیل مضمون تفکرات قالبی نسبت به قومیت (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان)»، جامعه‌شناسی کاربردی، 26(2)، 59-76
Attride، Stirling.J,٢٠٠١. Networks Thematic: An Analytic Tool for Qualitative  Research, Qualitative Research, Vol. 1, No.3 , pp. 385-۴٠۵.
Braun, V. & Clarke, V. ,٢٠٠۶. Using thematic analysis in psychology.Qualitative Research in Psychology,Vol. 3, No.2, pp. 77-١٠١.
M. B Miles, A. M Huberman, 1994. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, Canada: Thousand Oaks.
N King, C. Horrocks, 2010. Interviews in qualitative research, London: Sage Publications Ltd.
Nye, Joseph(2004) Soft Power: The Means to Succes in World Politics, New York: Public Affairs.