ارائه الگوی فرماندهی مطلوب از منظر اسلام و بیانات مقام معظم فرماندهی کل قوا(مدظله‌العالی) با رویکرد فرا ترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت راهبردی، دانشگاه دفاع ملی، مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری S_esmaeili20@yahoo.com

چکیده

زیربنای الگوی فرماندهی مطلوب، یکی از عوامل اساسی اداره کشور و یکی از مهمترین عوامل رسیدن به سند چشم­انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ه. ش. ‏است. هدف اصلی این تحقیق، ارائه الگوی مطلوب فرماندهی از منظر اسلام و بیانات رهبری (مدظله‌العالی) می‌باشد. شناسایی عوامل اساسی و تعیین­کننده در کاربردی بودن تحقیقات حوزة فرماندهی و مدیریت اسلامی، جزء پژوهش­هایی است که انجام آن ضروری به نظر می‌رسد. اولین گام در این راستا، بررسی و تجمیع تحقیقات انجام گرفته در زمینة فرماندهی مطلوب است. تحقیق حاضر نیز با هدف شناخت وضع موجود تحقیقات گذشته و با استفاده از روش کیفی فراترکیب و روش آنتروپی شانون صورت گرفته است. بدین منظور، 68 مقاله ارائه‌شده در همایش پیشین «تبیین الگوی فرماندهی مطلوب از منظر اسلام و بیانات مقام معظم فرماندهی کل قوا(مدظله‌العالی)» که در دانشگاه امام علی (ع) برگزار شد، مورد استفاده قرار گرفت و از بین تمامی مقالات، تعداد پنج مقاله برتر انتخاب و  تحلیل شد. شیوة تحلیل داده­ها بر اساس کدگذاری باز می­باشد. بعد از تحلیل 84 کد، کدهای مشابه در 34 مقوله طبقه‌بندی شد. در نهایت 34 مقوله در چهار طبقة اصلی قرار گرفت که عبارتند از: مؤلفه‌های معنوی، مدیریتی، نظامی، رفتاری و فردی. نتایج تحلیل نشان می‌دهد که بعد معنوی، مؤثرترین عامل در فرماندهی و مدیریت مطلوب مطرح است و سه طبقة دیگر در مراتب بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


ازکیا، مصطفی؛ توکلی، محمود (1385). فراتحلیل مطالعات رضایت شغلی در سازمان­های آموزشی، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 27، صص 26-1
اسفندیاری،خسرو؛ پور صادق، ناصر؛ دهقان، نبی‌الله؛ دهقان، حبیب‌الله (1393). الگوی فرماندهی مطلوب از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)؛ نخستین همایش علمی تبیین الگوی فرماندهی مطلوب از منظر فرماندهی کل قوا(مدظله‌العالی) (حفظه الله تعالی)، مجموعه پنج مقاله برتر، مرکز مطالعات و تحقیقات و تدوین آیین‌نامه‌های رزمی نزاجا.
بابایی، موسی؛ مرادیان، بهزاد (1393). الگوی فرماندهی مطلوب از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، نخستین همایش علمی تبیین الگوی فرماندهی مطلوب از منظر فرماندهی کل قوا(حفظه الله تعالی)، مجموعه پنج مقاله برتر، مرکز مطالعات و تحقیقات و تدوین آیین‌نامه‌های رزمی نزاجا.
پیروز، علی آقا، خدمتی، ابوطالب، شفیعی، عباس و بهشتی زاده سید محمود (1386). "مدیریت در اسلام"، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
شعبانیان، سعید؛ عمرانی، مهدی (1393). ارائه الگوی ارزیابی فرماندهان کامل در یگان‌های نیروی زمینی ارتش بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)  حضرت امام خامنه‌ای، نخستین همایش علمی تبیین الگوی فرماندهی مطلوب از منظر فرماندهی کل قوا(مدظله‌العالی) (حفظه الله تعالی)، مجموعه پنج مقاله برتر، مرکز مطالعات و تحقیقات و تدوین آیین‌نامه‌های رزمی نزاجا.
صابری، محمود؛ طایر، محمد (1393). تبیین اولویت گزینه‌های الگوی فرماندهی مطلوب از دیدگاه مقام معظم فرماندهی کل قوا با روش AHP؛ نخستین همایش علمی تبیین الگوی فرماندهی مطلوب از منظر فرماندهی کل قوا(مدظله‌العالی) (حفظه الله تعالی)، مجموعه پنج مقاله برتر، مرکز مطالعات و تحقیقات و تدوین آیین‌نامه‌های رزمی نزاجا.
مصطفی‌زاده، مجتبی (1393). ارائه الگوی فرماندهی کامل برگرفته از تدابیر و رهنمودهای ولایت امر مسلمین( فرمانده معظم کل نیروهای مسلح). نخستین همایش علمی تبیین الگوی فرماندهی مطلوب از منظر فرماندهی کل قوا(مدظله‌العالی) (حفظه الله تعالی)، مجموعه پنج مقاله برتر، مرکز مطالعات و تحقیقات و تدوین آیین‌نامه‌های رزمی نزاجا.
هیوز، آون (1384). مدیریت دولتی نوین،ترجمة سید مهدی الوانی و همکاران، تهران: انتشارات مروارید.
Amanchukwu, R. N., Stanley, G. J., & Ololube, N. P. (2015). A review of leadership theories, principles and styles and their relevance to educational management. Management, 5(1), 6-14. doi.10.5923/j.mm.20150501.02
Bench, S, & Day, T. (2010), the user experience of critical care discharges: a meta-synthesis of qualitative research, International journal of nursing studies, 47(4), 487-499.
Edwards, M, Davies, M, & Edwards, M. (2009), what are the external influences on information exchange and shared decision-making in healthcare consultations: a meta-synthesis of the literature. Patient education and counseling, 75(1), 37-52
Hofstede, G. (1993). Cultural constraints in management theories. Academy of management executive, 7(1), 81-94.
Johnson, C. E. (2017). Meeting the ethical challenges of leadership casting light or shadow (6th ed.). Los Angeles: Sage.
Kutsar, V., Ghose, N., & Kutsar, Y. (2014). Leadership analysis using management tools:Steve Jobs. American International Journal of Contemporary Research, 4(2),125-130.
Marshall, C., & Rossman, G. B. (2016). Designing qualitative research (6th ed.). Los
Angeles, CA: Sage.
Northouse, P.G. (2015). Leadership: Theory and practice (7th ed.). Thousand Oaks, CA:Sage.
Patterson, B., Thorne, Calnan, C,. & Jillings. C. (2001), meta- study of qualitative health research: a practical guide to meta-analysis and meta-synthesis. California Sage.
Ramalepe, M. L. (2016). Moral purpose driven leadership: A framework for enacting moral purpose. International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research, 3(8), 1774-1780. Retrieved from http://www.ijramr.com.
Sandelowski, M. and Barros, J. (2007), Handbook for Synthesizing Qualitative Research, Springer publishing company Inc.
Triandis, H.C. (2004). The many dimensions of culture. Academy of Management Executive, 18(1), 88-93.
Zagorsek, H.; Jaklic, M.; Stough, S. J. (2004). Comparing Leadership Practices Between the United States, Nigeria, and Slovenia: Does Culture Matter? Cross Cultural Management, 11(2), 16- 34.
Zagorsek, H.; Jaklic, M.; Stough, S. J.(2004). Comparing Leadership Practices Between the United States, Nigeria, and Slovenia: Does Culture Matter? Cross Cultural Management, 11(2), 16- 34.
Zimmer L. (2006), Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts, Journal of Advanced Nursing 53(3), 311–318.