شناسایی و اولویت‌بندی اقدامات مدیریت منابع انسانی موثر بر هویت‌یابی‌ سازمانی در راستای ارتقای توان رزمی (مورد مطالعه یک واحد صنعتی دفاعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 دانشیار مدیریت دولتی، دانشگاه هوایی شهید ستاری، (نویسنده مسئول)، kheirandish@ssau.ac.ir

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده

نیروی انسانی و مدیریت آن از مولفه‌های غیر فیزیکی موثر بر توان رزمی نیروهای مسلح به‌شمار می‌رود. بر این اساس،اینتحقیق بهشناسایی و اولویت‌بندی اقدامات مدیریت منابع انسانی موثر بر هویت‌یابی‌ سازمانی جهت افزایش توان رزمی نیروهای مسلح می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف، توصیفی- پیمایشی و از نظر نوع استفاده، کاربردی است. جامعة آماری پژوهش، شامل کارکنان یکی از واحدهای صنعتی دفاعی در شهر تهران بود که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 350 نفر از آنان انتخاب گردیدند. پس از طراحی و تعیین روایی و پایایی ابزار، برای تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از الگوی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که خط‌‌مشی‌های هویت‌ساز، سبک‌های اخلاقی رهبری، ابزارها و مهارت‌های هویت‌ساز و سیاست‌های هویت‌ساز از اقدامات مدیریت منابع انسانی موثر بر هویت‌یابی‌ سازمانی هستند. همچنین، یافته‌ها نشان داد که هویت‌یابی‌ سازمانی بر عوامل غیر فیزیکی توان رزمی تاثیر دارد. بر این اساس، مدیران و فرماندهان باید از طریق مشارکت کارکنان، توانمند‌سازی، توسعة گروه‌های کاری، سبک‌های اخلاقی رهبری، ارتباطات رضایت‌بخش موجب هویت‌یابی‌ سازمانی شده و توان غیر‌فیزیکی رزمی نیروهای مسلح را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


آقاملاپور، شهرام. و دهقانی سریزدی، محمدعلی (1395). بررسی تأثیرگذاری استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی بر مدیریت دانش و ابعاد آن در شرکت تاید واتر خاورمیانه (ناحیه خوزستان)، کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت
آشتیانی، محمد رضا (1390). تبیین مولفه‌های نظری عوامل غیر فیزیکی تاثیرگذار بر توان رزمی نیروهای نظامی، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 32، صفحه 108- 69 .
اللهیاری، محبوبه؛ حمیدی، مهرزاد؛ همتی‌نژاد، مهرعلی و اللهیاری، فاطمه (1390). رابطةهویتسازمانیوعواملاجتماعی- جمعیتشناختیبارفتار شهروندیسازمانیدرورزش، پژوهشدرعلومورزشی، شماره 9، صفحه 112- 95.
 آئین نامه 2004 ارتش جمهوری اسلامی ایران، بخش توان رزمی.
 آئین نامه صحرایی 0-3 نیروی زمینی ارتش آمریکا 2008: 1-4.
 آئین نامه صحرایی 0-3 نیروی زمینی ارتش آمریکا 2008: 1-4.
دهقان، نبی ا.. (1391)، ارائه الگوی تفکرراهبردی مدیران ارشد نهاجا در سطوح مختلف با هدف ارتقای توان رزمی. طرح پژوهشی در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
رستمی، محمود (1386). واژه های نظامی. تهران: ایران سبز.
ساغروانی، سیما و دعائی، حبیب الله (1391). الگوی ارتباطی هویت سازمانی، فرهنگ سازمانی و ارتباطات رضایتمند.عصر ارتباطات، از صفحه 18 - 17.
شیرازی، علی و حسینی رباط، سیده منصوره ( 1393). تحلیل تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر حفظ کارکنان.مدیریت توسعه و تحول، از صفحه 11-18..
قرآن کریم، ترجمه و توضیح بهاء الدین خرمشاهی، تهران انتشارات دوستان.
لطفی جلال آبادی، مصطفی (1393). چراغ راه، انتشارات دانشگاه هوایی شهید ستاری.
رحیم‌نیا، فریبرز، نیکخواه فرخانی، زهرا (1390). تاثیر جو اخلاقی سازمان بر هویت سازمان و تمایل به ترک خدمت فروشندگان، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره 4 ص1-10
صادقیان قراقیه، سعید و همکاران (1395). بررسی تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر رضایت شغلی (مطالعۀ موردی: کارکنان دانشگاه تهران). فصلنامه دانش مدیریت دولتی، دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 167-180.
وزارت دفاع آمریکا (2009). نشریه مشترک 02-1، 100
وزارت دفاع آمریکا (2009). نشریه مشترک[1] 02-1 .
نوابی، ارمغان (1390). تحلیل رابطة روش‌های جامعه‌پذیری سازمانی و هویت سازمانی در شهرداری اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد.
Bartels, J. , Peters, O. , Jong, M. , Pruyn, A. & Van der Melon, M. (2010). Horizontal and vertical communication as determinants of professional and organizational identification, Personnel Review, 39 (2), 210-226.
Campbell, J. L. (2007). Why would corporations behave in socially responsible ways? An institutional theory of corporate social responsibility. Academy of Management Review, 32, 946–967.
Çeri-Booms Meltem.(2012). How Can Authentic Leaders Create Organizational Identification? An Empirical Study On Turkish Employees International Journal of Leadership Studies, 7(2),125-152.
Cheney, G. (1983). The rhetoric of identification and the study of organizational communication. quarterly journal of speech , 69,143-158.
Curry B.K (2003) organizational flux and its destabilzing influence on employee identity managmentdecision vol 41 no 6 pp 558-569
De Coninck, J. (2011). The effects of ethical climate on organizational identification, supervisory trust, and turnover among salespeople. Journal of Business Research, 64, 617- 624.
Dina Guglielmi & Panari, C. & Simbula, S. & Mazzetti, G.(2014). Is it possible to motivate teachers? The role of organizational identification ,Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116 ,1842 – 1847.
Fuller, J.B., Marlera, L., Hesterb, K., Freyb, L. and Relyeab, C. (2006), Construed external image and organizational identification: a test of the moderating influence of need for self-esteem, The Journal of Social Psychology, Vol. 146 No. 6, pp. 701-16.
Géraldine, M. & Florence, S. & Donatienne, D. & Gaëtane, C. & De Zanet Fabrice.(2012), The Relationship Between Perceived Organizational Support and Affective Commitment: A Social Identity Perspective. Group & Organization Management, 38(1) 68–100.
Glavas، A. and Lindsey، N.، G. (2012). Is the perception of ‘goodness’ good enough? Exploring the relationship between perceived corporate social responsibility and employee organizational identification. Journal of Business Ethics، 114، 15- 27.
He Hongwei, D. Brown Andrew ,(2013), Organizational Identity And Organizational Identification: A Review Of The Iterature And Suggestions For Future Research, Group & Organization Management, 38(1) 3–35
Liu, W., Zhu, R., & Yang, Y. (2010). I warn you because I like you: Voice behavior, employee identifications, and transformational leadership. Leadership Quarterly, 21(1), 189-202.
Panagiotis,G. & Naoum, M. & Eugenia, P. (2011). The effect of perceived external prestige on Greek public employees’ organizational identification Gender as a moderator Management: An International Journal, 26(8), 550-560.
Nakra R.(2011). Relationshhip Between Communication Satisfaction. And Organizational Identification: An Empircal Study VISION, The Journal of Business Perspective. 1(2). 1145-1162.
Podnar Klement, Golob Ursˇa , Jancˇicˇ Zlatko ,(2011) Identification with an organisation as a dual construct European Journal of Marketing Vol. 45 No. 9/10, 241-275
Pratt, M. (1998). To be or not to be? Central questions in organizational The Journal of Business Perspective, 10 (20), 1254-1263
Riketta, M. (2005). Organizational identification: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior, 66, 358–384.
Shahnawaz, F. (2012). Impact Of Organizational Identification On Employeeswork Commitment, International journal of behavioral Social and Movement Sciences, 1(3),1141-1154.
TÜZÜN İpek Kalemci, ÇAĞLAR İrfan,( 2009), Investigating The Antecedents Of Organizational Identification, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (2), 284-293.