تولید یک هستان‌شناسی بومی نظامی به عنوان زیرساخت معنایی سامانه‌های فرماندهی و کنترل صحنه نبرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات، ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر servati@chmail.ir

2 دانشیار مهندسی برق و کنترل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع فناوری اطلاعات و ارتباطات

چکیده

امروزه ‌برای هوشمندی بیشتر، تعاملات معنایی بالاتر، انتقال هدفمند اطلاعات و دانش نظامی و ایجاد زبانی مشترک میان نیروها، نیازهای فزاینده‌ای در حوزة سامانه‌های نظامی وجود دارد. در همین راستا، هستان‌شناسی در حوزة فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، به ابزاری نوین برای مدل‌سازی دانش نظامی ‌تبدیل شده است. در این مقاله با استفاده از روش‌شناسی نوینی که ترکیبی از تکنیک‌های مهندسی دانش و روش‌های خودکار استخراج اطلاعات است و با هدف مدل‌سازی دانش نظامی برای ایجاد زیرساخت معنایی مشترک و توسعة سامانه‌های فرماندهی و کنترل و ایجاد زبان مشترک میان نیروها؛ هستان‌شناسی صحنة نبرد در قالب سه زیر هستان‌شناسی نظامی، جغرافیایی و ملاحظات غیرنظامی، توسعه یافته‌ و در محیط نرم‌افزار Protégé  با زبان OWL اجرایی شده است. در نهایت هستان‌شناسی توسعه‌یافته با طرحی همه‌جانبه مورد آزمون قرار گرفت و خبرگان صحت و پوشش محتوای آن را تأیید کردند. محصول توسعه‌یافته، نخستین هستان‌شناسی بومی نظامی است که به عنوان زیرساخت معنایی سامانه‌های گوناگون فرماندهی‌وکنترل صحنه نبرد، قابلیت کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها


انوری، حسن (1391). فرهنگ جغرافیایی سخن، انتشارات سخن، تهران.
ایزدی یزدان آبادی، احمد (1386). لجستیک عملیات نظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌، ستاد مشترک‌، معاونت آموزش و نیروی انسانی‌، مرکز برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌های درسی، تهران.
بابایی گل، علی (1392). کالک‌های خاکی، سوره مهر، تهران.
پیری، هادی (1393). انتخاب صحنه‌های عملیات نظامی (گذشته و آینده)، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران.
ترورنویت، دوپویی (1370). اطلاعات نظامی، ترجمه پیروز ایزدی، انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، دانشکده فرماندهی و ستاد، معاونت پژوهش، تهران.
ثروتی، لیلا؛ ولوی، محمدرضا؛ حور علی، مریم (1393). کاربردهای هستان شناسی در امور نظامی و متدولوژی توسعه هستان‌شناسی نظامی، هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران C4I، تهران، دانشگاه هوایی شهید ستاری.
حسینی، سید حسین (1380). فرهنگ اصطلاحات نظامی(7 زبانه)، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)، تهران.
سازمان ستاد و عملیات (1390). دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام)، تهران.
سلمانی، محسن (1386). برنامه ریزی نیروی انسانی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌، ستاد مشترک‌، معاونت آموزش و نیروی انسانی‌، مرکز برنامه‌ریزی و تالیف کتابهای درسی، تهران.
دهقان، احمد (1392). روزنوشت: یادداشت‌های روزانه شهید حسن باقری، مرکز نشر آثار شهید حسن باقری، تهران.
رستمی، محمود (1378). فرهنگ واژه‌های نظامی، انتشارات ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی‌ایران، تهران.
کاظمی تاری، تقی (1389). جنبه‌ها و ابعاد امنیتی اقوام و مذاهب، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز تألیف کتاب‌های درسی، تهران.
کالینز، جان (1384). جغرافیای نظامی، ترجمه عبدالمجید حیدری، احمدرضا تقاء، سیداحمدرضا یکانی فرد، پرویز سلیمانی مقدم، نشر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد دوره عالی جنگ، تهران.
فاضل، سهراب (1390). فرهنگ واژه‌های نظامی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دفتر واژه‌گزینی نظامی ستاد کل نیروهای مسلح، تهران.
قمری، داریوش (1384). همبستگی ملی در ایران، مؤسسه مطالعات ملی، انتشارات تمدن ایرانی، تهران.
صفوی، سید یحیی (1378). مقدمه‌ای بر جغرافیای نظامی ایران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران.
صفوی، سیدیحیی (1387). الزامات و شرایط برتری در جنگ‌های ناهمتراز، نشریة نگرش راهبردی، تهران، شماره 89 و 90.
مرادی، بیژن (1390). فرهنگ‌نامه علوم و فناوری دفاعی، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران.
نوروزی، محمدتقی (1385). فرهنگ دفاعی – امنیتی، نشر سنا، تهران.
‌نیروی زمینی ارتش آمریکا (1384). عملیات سپاه، مترجم محمد تمنایی‌، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌، ستاد مشترک‌، معاونت آموزش و نیروی انسانی‌، مرکز برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌های درسی، تهران.
جمعی از اساتید دانشکده مخابرات نزاجا (1382). فرماندهی‌وکنترل مکانیزه و سنجش از راه دور، چاپخانه مرامخ، تهران.
Bowman M., Lopez A, and Tecuci G., 2001, Ontology development for military applications, Proceedings of the Thirty-ninth Annual ACM Southeast Conference, Athens, GA, ACM Press: New York, NY.
Chmielewski, M., 2009, Ontology applications for achieving situation awareness in military decision support systems, Computational Collective Intelligence. Semantic Web, Social Networks and Multiagent Systems. Springer Berlin Heidelberg, 528-539.
Curtis, B., Galvin K., and Hieb M., 2005, Coalition Battle Management Language (C-BML) Study Group Report, IEEE Fall Simulation Interoperability Workshop, Orlando FL.
Curts, R. J., Campbell D. E., 2005, Building an Ontology for Command & Control. COMMIT ENTERPRISES INC FAIRFAX STATIOm,m,m,N VA.
Daly J., Tolk A., 2003, Modeling and simulation integration with network-centric command and control architectures, Fall Simulation Interoperability Workshop.
Dorion, E., Matheus, C. J., Kokar M., 2005, Towards a formal ontology for military coalitions operations. DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT CANADA VALCARTIER (QUEBEC).
Gruninger M., Lee J., 2002, Ontology, Communications of the ACM, 45(2).
Hluchý L., Budinská I., Balogh Z., and et al., 2006, Modeling of Military Training Activities by Ontology-based Knowledge System, In Proc. Of 6. Int. Conf. “Multimedia in Bussiness”, ISBN 83-7251-673-1, Kielce, 192-198.
Jun-feng, Song, et al., 2005, Study on construction and integration of military domain ontology, situation ontology and military rule ontology for network centric warfare, e-Technology, e-Commerce and e-Service, Proceedings. The 2005 IEEE International Conference on IEEE.
Klas, W., 2004, Support for situation awareness in command and control, Proceedings of the Seventh International Conference on Information Fusion (FUSION 2004), 2.
Kumar A., 2013, A comparative analysis of taxonomy, thesaurus and ontology, International Journal of Applied Services Marketing Perspectives, 2, 251-258.
McGrath S., Chacón D., and Whitebread K., 2000, Intelligent mobile agents in military command and control, proceedings of the Workshop on Agents in Industry, in Autonomous Agents 2000 Conference, Barcelona, Spain.
Noy N. F. and Deborah L. M., 2001, Ontology development 101: A guide to creating your first ontology.
Otte, N., Donohue, B., & Smith, B. 2014, An Ontological Approach to Territorial Disputes. ‏
Pease, A., Niles, I., Li, J., 2002, The suggested upper merged ontology: A large ontology for the semantic web and its applications. In Working notes of the AAAI-2002 workshop on ontologies and the semantic web, 28. ‏
Rahnama, A., Abdollahzadeh Barforoush, A., 2011, Cognibase: A New Representation Model to Support Ontology Development, In proceedings of the IADIS International Conference Information Systems (IS2011), Avila, Spain.
Schade, U., 2005, Towards a higher level of interoperability: Ontology components for command and control systems. FGAN-FKIE WACHTBERG (GERMANY).
Semy S. K., Pulvermacher M. K., and Obrst L. J., 2004, Toward the use of an upper ontology for US government and US military domains: An evaluation. No. MTR-04B0000063. MITRE CORP BEDFORD MA.
Smith, B., et al., 2013, Universal Core Semantic Layer, National Center for Ontological Research, University at Buffalo. Retrieved 14 February.
Spyns, P., Meersman, R., & Jarrar, M., 2002, Data modelling versus ontology engineering. ACM SIGMod Record, 31(4), 12-17. ‏
Strang, T., Linnhoff-Popien, C. 2004, A context modeling survey. In Workshop Proceedings.
Subhashini R., and Akilandeswari J., 2011, A survey on ontology construction methodologies, International Journal of Enterprise Computing and Business Systems, 1(1), 60-72.
Sure Y., Staab S., and Studer R., 2009, Ontology engineering methodology, Handbook on ontologies. Springer Berlin Heidelberg, 135-152.
Tolk, A., Pullen J. M., 2005, Using web services and data mediation/storage services to enable command and control to simulation interoperability, Distributed Simulation and Real-Time Applications, DS-RT 2005 Proceedings. Ninth IEEE International Symposium on. IEEE.
Tolk, A., Smith, B., 2011, COMMAND AND CONTROL ONTOLOGY, Int. J. Intelligent Defence Support Systems 4.3: 209.
Vandenbussche, P. Y., Atemezing, G. A., Poveda-Villalón, M., & Vatant, B., 2015, Linked Open Vocabularies (LOV): a gateway to reusable semantic vocabularies on the Web. Semantic Web, 1-16.