دیدگاه‌ها و فعالیت‌های آموزشی مدرسان زبان انگلیسی متخصص هوانوردی و مدرسان زبان انگلیسی غیر متخصص هوانوردی در تدریس زبان تخصصی هوانوردی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه ارومیه

2 دانشیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه ارومیه(نویسنده مسئول)

3 استادیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه ارومیه

چکیده

دانشجویان خلبانی و مهندسی نگهداری و تعمیر ملزم به طی دورة زبان تخصصی هوانوردان هستند. این دوره‌ها در مرکز آموزش هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، توسط مدرسان زبان انگلیسی و معلمان زبان انگلیسی که متخصص هوانوردی نیستند، تدریس می‌شود. مطالعه حاضر به مقایسه دیدگاه‌ها و عملکردهای این دو گروه مدرسان در خصوص تدریس زبان هوانوردی برای اولین بار در ایران می‌پردازد. دیدگاه‌ها و عملکرد هشت مدرس این دوره‌ها (دو خلبان، دو مهندس نگهداری و تعمیر و چهار مدرس زبان انگلیسی) با بهره‌گیری از مصاحبه و مشاهده کلاسی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشانگر عدم یکنواختی در تدریس زبان انگلیسی در بین دو گروه مدرسان این دوره‌ها بود. همچنین نتایج آزمون‌های T مستقل نشان داد که در بین دو گروه مدرس، از نظر طول مدت زمان کار گروهی/زوجی، استفاده از زبان مادری فراگیران و مدت زمان اختصاص داده شده به صحبت مدرس تفاوت معنا داری وجود دارد. برای بررسی انواع سوال مورد استفاده در کلاس زبان هوانوردی، انواع بازخورد‌های آموزشی و چرخة تدریس مهارت‌های زبانی، نخست داده‌های جمع‌آوری شده از نظر نرمال بودن توزیع توسط آزمون کولموگورو-اسمیرنف بررسی شد. از آنجایی که مشخص شد که توزیع داده‌ها نرمال نیست، آزمون مان-ویتنی U اجرا گردید و یافته‌ها نشانگر تفاوت معنادار بین دو گروه مدرس از همه جنبه‌ها بود. نتایج این تحقیق می‌تواند در انتخاب مدرسان اصلح با توجه به آخرین دستاوردها در امر آموزش زبان انگلیسی برای اهداف ویژه مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عباسیان، غلامرضا؛ فرجی آستانه، پیمان (1393). تاثیر بر انگیختن آگاهی نحوی و معنایی بر تقویت توانش گفتمانی زبان آموزان دوره‌های ضمن خدمت نظامیان. فصلنامه مدیریت نظامی. شماره 56. سال چهاردهم. صص 1-22.
علوی، سید محمد؛ کیوان پناه، شیوا ؛ شریفی، اسداله (1396). آسیب شناسی کیفیت آموزش زبان انگلیسی تخصصی گردشگری در دانشگاه‌های کشور. پژوهش‌های زبانشناختی در زبان‌های خارجی، دورة 5، شمارة 2. 353-374.
مدنی، محمد؛ آبسالان، م. (1394). تاثیر رهبری تحول آفرین بر ارتقا توان رزمی در یک سازمان دفاعی. فصلنامه مدیریت نظامی. شماره 59. سال پانزدهم. صص 32-58.
 Alexander, O. (2007). Groping in the dark or turning on the light: routes into teaching English for academic purposes. In T. Lynch, & J. Northcott (Eds.), Educating legal English specialists and teacher education in teaching EAP (pp. 24-32). Proceedings of IALS teacher education. Symposia, 2004 and 2006. Institute for Applied Language Studies, University of Edinburgh.
Alexander, O. (2012). Exploring teacher beliefs in teaching EAP at low proficiency levels. Journal of English for Academic Purposes 11, 99–111
 Alijanian, E. (2012). An Investigation of Iranian EFL Teachers` Beliefs about Grammar. Journal of Educational and Social Research, 2(3), 335-340.
. Anderson, R (2017). Parallel ESAP courses: What are they? Why do we need them?
    International Journal of Language Studies, 11(3), 13-30.
Andrew, D. (2003). Sustainable assessment: Rethinking assessment for the learning society. Studies in Continuing Education, 22(2), 151-167.
Anthony, L. (1997). ESP: What Does it Mean? Retrieved from http://www.aaib.gov.uk/cms_resources.Cfm?file=/4-1990 %20 GOBME. pdf.
. Anthony, L. (2011). Products, processes, and practitioners: A critical look at the importance of specificity in ESP. Taiwan International ESP Journal, 3(2), 1–18.
Atai, M. R. (2002). Iranian EAP programs in practice: A study of key methodological aspects. Sheikhbahaee Research Bulletin, 1, 1–15.
. Atai, M. R. (2013). English for specific purposes: International trends and middle-east concerns. In R. Akbari& C. Coombe (Eds.), Middle East handbook of applied linguistics (pp. 150–184). Dubai: TESOL Arabia Publications.
 Atai, M. R., & Fatahi-Majd, M. (2013) Exploring the practices and cognitions of Iranian ELT instructors and subject teachers in teaching EAP reading comprehension. English for Specific Purposes, 1-12. http://dx.doi.org/10.1016/j.esp.2013.07.007.
Atai, M. R., &Nazari, O. (2011). Exploring reading comprehension needs of Iranian EAP students of health information management (HIM): A triangulated approach. System, 39, 30–43.
Atai, M. R., &Shoja, L. (2011). A triangulated study of academic language needs of Iranianstudents of computer engineering: Are the courses on track? RELC Journal, 43, 305–323.
Baker, A. (2014). Exploring Teachers’ Knowledge of Second Language Pronunciation Techniques: Teacher Cognitions, Observed Classroom Practices, and Student Perceptions. TESOL Quarterly, 48(1), 136-163.
 Basturkmen, H. (2012). Review of research into the correspondence between language teachers' stated beliefs and practices. System, 40(2), 282–295. Doi: 10.1016/j.system.2012.05.001.
. Beach, S. A. (1994). Teacher’s theories and classroom practice: beliefs, knowledge, or
    context? Reading Psychology, 15 (3), 189−96.
Bernhardt, E. B. (2011). Understanding advanced second-language reading. London: Routledge. England.
. Borg, S. (1999). The use of grammatical terminology in the second language classroom: A quality study of teachers' practices and cognitions. Applied Linguistics. 20(1), 95-124.
 Borg, S. (2003). Teacher cognition in language teaching: A review of research on what language teachers think, know, believe, and do. Language Teaching, 36, 81–109.
 Borg, S. (2006). Teacher cognition and language education: Research and practice. London: Continuum. England.
Borg, S. (2013). Research engagement in English language teaching. Teaching and Teacher Education, 23(5), 731-747.
Breen, M. (2001a) ‘The Social Context for Language learning: A Neglected Situation?’, in C. Candlin and N. Mercer (eds) English Language Teaching in its Social Context. London: Routledge, pp. 122–44.
Breen, MP.,Hird, B., Milton, M., Oliver, R., &Thwaite, A. (2003). Making sense of language teaching: Teachers' principles and classroom practices. Applied Linguistics. 22(4), 470-501.
Brown, H. D. (2001). Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy. (2nd Edition). NY: Pearson Education.
Cabaroglu, N., & Roberts, J. (2000). Development in student teachers’ pre-existing beliefs during a 1-year PGCE programme. System, 28, 387-402.
Chen, Y. (2011). The institutional turn and the crisis of ESP pedagogy in Taiwan. Taiwan International ESP Journal, 3(1), 17–30.
Chuan Lin, H. (2010). A Case Study: An ESL Teacher’s Beliefs and Classroom Practices in Grammar Instruction. Unpublished master's Thesis. Kent State University.
 Cortazzi, M., & Jin, L. (1996). Cultures of learning: language classrooms in China. In H. Coleman (Ed.), Society and the language classroom (pp. 169–203). Cambridge: England, Cambridge University Press.
Crystal, D. (1997). English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University  Press.
Department of Transportation. (2001). Aircraft Accident Report No: 4/90 (EW/C1095). Retrieved from http://www.aaib.gov.uk/cms_resources.Cfm?file=/4-1990%20 GOBME.Pdf.
Dornyei, Z. (2003). Attitudes, orientations, and motivations in language learning: advances in theory, research and applications. Language Learning, 53(1), 3-32.
Dudley-Evans, T., & St. John, M. J. (1998). Developments in English for specific purposes. Cambridge: CUP.
Ellis, R. (2008). A typology of written corrective feedback types. ELT Journal, 28(2), 97-
    107.
Faour, B. (2003). Early childhood Teachers in Lebanon: Beliefs and practices. Unpublished PhD Dissertation. School of education. University of Leicester. UK.
Farida Rosa, P. (2008). Heightening Our Awareness of Gender Stereotypes. Strategies: A Journal for Physical and Sport Educators 21 (3), 28- 34.
Farrell, T.S.C. (2006). Reflective practice in action: A case study of a writing teacher`s reflections on practice. TESL Canada Journal, 23(2), 77-90.
Farrell, T. S. C., & Benisi, K. (2013). Reflecting on ESL teacher beliefs and classroom practices: A case study. RELC Journal. 44(163), 45-65. Doi: 10.1177/0033688213488463
Farrell, T. S. C., & Lim, P. P. C. (2005). Conceptions of Grammar Teaching: A case study of teachers' beliefs and classroom practices. TESL-EJ. 9(2). Retrieved from http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/information/tesl-ej/ej34/a9.html.
Ferguson, G. (2002). Language awareness in the preparation of teachers of English for specific purposes. In H. Trappes- Lomax & G. Ferguson (Eds.), Language in language teacher education (pp. 131–148). Amsterdam: Netherland, John Benjamins.
Foss, M. & Kleinsasser, P. (1996). How language teachers’ beliefs about reading are mediated by their beliefs about students. Foreign Language Annals, 29, 387–395.
Freeman, D. (2002). The hidden side of the work: Teacher knowledge and learning to teach. Language Teaching, 35, 1–13.
Golombek, P. R. (1998). A study of language teacher's personal practical knowledge. TESOL Quarterly, 32(3), 447-464.
Golombek, P. R., & Johnson, K. E. (2004). Narrative inquiry as a mediational space: Examining emotional and cognitive dissonance in second-language teachers’ development. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 10(3), 307–327.
Hall, G. (2011). Exploring English Language Teaching: language in Action. Routledge,
    Taylor & Francis. London: England.
Hamp-Lyons, L. (2011). English for academic purposes. In Hinkel, E. (Ed.). (2011). Handbook of research in second language teaching and learning, Vol. 2 (pp. 89–105). New York: Routledge.
Harmer, J. (2006). The practice of English language teaching. Pearson: Longman.
Holt Reynolds, D. (1992). Personal history-based beliefs as relevant prior knowledge in       coursework. American Educational Research Journal, 29(2), 325−49.
Hyland K. (2002). Specificity revisited: how far should we go now? English for Specific      Purposes, 21(4), 385-395.
Hyland, K. (2006). English for academic purposes: An advanced resource book. Abingdon, UK: Routledge.
Hutchinson, T., & Waters, A. (1987). English for Specific Purposes: A learning-centered approach. Cambridge: Cambridge University Press.
Jamalzadeh, M. & Shahsavar, Z. (2015). The Effects of Contextual Factors On Teacher’s Beliefs And. Practices. Social and Behavioral Sciences 192,166–171. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.06.024.
Johnson, K. E. (1992). The relationship between teachers’ beliefs and practices during literacy instruction for nonnative speakers of English. Journal of Reading Behavior, 24, 83–108.
Johnson, K. E. (2006). The sociocultural turn and its challenges for second language teacher education. TESOL Quarterly, 40, 235–257.
Kazakova, O. (2015). Language for Specific Purposes: Methodological Problems, Trends and Perspectives. Social and Behavioral Sciences 214, 977–982. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.11.687.
Kettle, B. & N. Sellars (1996). The development of student teachers’ practical theory of teaching. Teaching and Teacher Education, 12(1), 1−24.
Kim, D. M. (2005). Implications of research on teacher beliefs. Educational Psychologist, 27(1), 65–90.
Labov, W. (1970). The study of language in its social context. Stadium Generale, 23, 30-87.
Lai, Y. G. (2001). Task-based Language Teaching: For the State Secondary F.L Classroom? Language Learning Journal. USA.
Mansour, N. (2008)." Science Teachers’ Beliefs and Practices: Issues, Implications and Research Agenda". International Journal of Environmental & Science Education, 4(1), 25-48.
McDonough, J., & McDonough, S. (1997). Research methods for language teachers.
    London: England, Arnold.
Moini, M. (2009). The impact of EFL teachers’ cognition on teaching foreign language
    grammar. Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji, 141-164.
Mullock, B. (2006). The pedagogical knowledge base of four TESOL teachers. The Modern Language Journal, 90, 48–66.
Nabhani, M., & Bahous, R. (2010).Lebanese teachers’ views on continuing professional development. Teacher Development, 14(2), 207-224.
Pajares, M. F. (1992). Teachers' beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62, 307–332.
Phipps, S., & Borg, S. (2009). Exploring tensions between teachers’ grammar teaching
    beliefs and practices. System, 37(3), 380–390.
Rajabi, P., Kiany, G. R & Maftoon, P. (2012). ESP in-service teacher training programs: Do they change Iranian teachers’ beliefs, classroom practices and students’ achievements? Ibérica 24, 261-282
Razmjoo, A., & Riazi, M. (2006a). Do high schools or private institutes practice communicative language teaching? A case study of Shiraz teachers in high schools and institutes. The Reading Matrix, 6(3), 340-361.
Razmjoo, A., & Riazi, A. (2006b). On the teaching methodology of Shiraz EFL institutes. Journal of Social Sciences and Humanities of Shiraz University, 23(1), 58-70.
Richards, C. (1998). Beyond Training. Cambridge: Cambridge University Press.
Robinson, P. (1991). ESP today: A practitioner’s guide. New York, NY: Prentice Hall.
Sakui , D. D. & Gaies, P. (2006). English for specific purposes: teaching for perceived needs and imagined futures in the worlds of work, study and everyday life. TESOL Quarterly, 40(1), 133–156.
Salehi, H., & Amini, H. (2015). Iranian EFL Teachers’ Cognitions of Language Learners: Oral Communication Classrooms in Focus. Journal of English Language and Literature, 4(1), 360-366.
Schweisfurth, M. (2011). Learner‐centered education in developing country contexts: From solution to problem? International Journal for Educational Development, 31(5), 425-432.
Scott-Barrett, F. (1989). How technical can you teach? Language Training, 10, 1–22.
Sheikhol-Eslami, F., & Allami, H. (2012). The Relation between Teachers' Self-beliefs of L2 Learning and In-class Practices. Theory and Practice in Language Studies, (8), 1684-1692.
Shulman, L. S., & Quinlan, K. M. (1996). The comparative psychology of school subjects. In D. C. Berliner & R. C. Calfee (Eds.), Handbook of education psychology (pp. 399–422). New York, NY: Macmillan.
Silva, M. d. (2005). Constructing the teaching process from inside out: How pre-service teachers make sense of their perceptions of the teaching of the four skills. TESL-EJ, 9(2), 1-19.
Stewart, T., & Perry, B. (2005). Interdisciplinary team teaching as a model for teacher development. TESL-EJ, 9(2), 1–17.
Swales, J.M. (1990). Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. London: Cambridge University Press.
Tiewtrakul, T. &. Fletcher, S.R. (2010). The challenge of regional accents for Aviation English language proficiency standards: A study of difficulties in understanding in air traffic control-pilot communications. Ergonomics 53(2), 229-39.
Tsui, A. (2003). Understanding expertise in teaching: Case studies of ESL teachers.
    Cambridge, England: Cambridge University Press.
Uhrig, K. (2016). English for occupational purposes: one language? International Journal
    of Bilingual Education and Bilingualism. 3(2), 1-15.
Ur, P. (1996). Second thoughts on teaching listening. RELC Journal, 36(1), 85-92.
Uso-Juan, E. (2006). The compensatory nature of discipline-related knowledge and English language proficiency in reading English for academic purposes. The Modern Language Journal, 90, 210–227.
Wang, W. (2006). Exploring teacher beliefs and practice in the implementation of a new English language curriculum in China: Case studies. APERA conference. University of Hong Kong.
Widdowson, H. G. (1983). Learning purpose and language use. Oxford: OUP.
Williams, R. (1978). EST – Is it on the right track? In C. J. Kennedy (Ed.), English for specific purposes [Special issue]. MALS Journal (Midlands Applied Linguistics Association) (pp. 25–31). Birmingham, England: The University of Birmangham.
Williams, G., J. (2016). Solutions for Improving the Safety of Aviation Communication: An Investigation of Pilots’ and Air Traffic Control Officers’ Opinions on Aviation English. Unpublished Doctoral Dissertation, School of Education. University of Leicester, Netherland.
Ziahosseiny, S. M. (2002). The Effect of Content and Formal Schemata on Reading Comprehension. Journal of Social Sciences and Humaninties of Shiraz University, 8 (1), 10-23.
Zoumana, K., (2007). Preserves ESP Teacher Training in African French Country. World
Online Journal for Teachers 1 (14), 43-51.