چگونگی انتقال خط مشی های تحول در نظام اداری به ایران : پژوهشی اکتشافی مبتنی بر روش شناسی ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی