مکان یابی مناطق مساعد برای استقرار نیروهای نظامی در منطقه مهران با استفاده از GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی