جنگ های آینده و مشخصات آن با تحلیلی بر دیدگاه برخی صاحب‌نظران نظامی غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اساسی‌ترین جنبۀ بررسی و تبیین دیدگاه صاحب‌نظران نظامی غرب در باب جنگ‌های آینده و مشخصات آن، مباحث دشمن‌شناسی، آینده‌پژوهی و پیش‌بینی ضرورت‌های دفاعی است. این پژوهش از زمرة پژوهش‌های کیفی است که برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز آن از روش «‌روش تحلیل محتوا‌» استفاده و کوشیده ‌شده تا مبانی لازم برای تبیین موضوع از رهنامۀ نظامی آمریکا و دیدگاه برخی صاحب‌نظران نظامی غرب استخراج شود. ‌نتایج بیانگر آن است که فضای جنگ در آینده بیشتر فضایی مجازی، سیّال، نرم‌افزاری و خارج از حواس انسان خواهد بود که به استعاره می‌توان آن را ذهن نامید. با بررسی آثار و دیدگاه برخی از نظریه‌پردازان نظامی غرب و رهنامه نظامی آمریکا، مشخصات زیادی برای جنگ‌های آینده قابل استخراج است که در این نوشتار به مواردی همچون: عملیات سریع و قاطع، راه‌اندازی ائتلاف و انجام عملیات مرکب، انجام عملیات تأثیرمحور، هم‌زمان‌سازی قدرت، انجام عملیات غیرخطی، به‌کارگیری نیرو‌های ویژه، ارزیابی همه جانبه اطلاعاتی، درگیری هم‌زمان در سطوح سه‌گانه، انجام عملیات پیش‌دستانه، استمرار عملیات تحت هر شرایطی، توسعة صحنه نبرد، تکیه بر عملیات روانی، حمله به مراکز ثقل، آفند مسطح، تهاجم هوایی و موشکی دقیق، مدیریت زمان، کاهش هزینه‌های جنگ، مدیریت آستانه تحمل ملت‌ها و تغییر در نوع مانور اشاره شده است. باید خاطر نشان کرد که اغلب نظریه‌پردازان نظامی غرب غالباً با بیان برتری نظامی و نشان دادن توانایی، قابلیت‌ها، فناوری، اقتدار علمی، صنعتی و نظامی خود سعی دارند خود را قدرت برتر نشان دهند. البته این تصور نادرست آنهاست و عنصر مهمی که می‌تواند معادلات جنگ را بر هم بزند نیروی انگیزه، روحیه و شهادت‌طلبی و ارادة ملت‌هاست که در پشتیبانی از دولت خویش بر می‌آیند. 

کلیدواژه‌ها