ارائة الگوی پیشنهادی برای ارزیابی آمادگی پیاده‌سازی برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP )در نیروهای مسلح (مطالعة موردی: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی‌ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از مراحل استقرار سامانة برنامه‌ریزی منابع سازمان در نیروهای مسلح، ارزیابی آمادگی آنها برای پذیرش این سامانه‌هاست. طی این مرحله آمادگی سازمانی از نظر ابعاد ساختاری، مدیریتی، انسانی و... بررسی شده و مشکلات احتمالی استقرار آن شناسایی و رفع می‌گردد. با شناسایی شاخص‌های موفقیّت نه تنها می‌توان مشخص کرد که در مقایسه با نیروهای مسلح کشورهای پیشرفته در زمینة پیاده‌سازی سامانه‌های مذکور، در چه رتبه‌ای قرار داریم؛ بلکه می‌توان با برنامه‌ریزی راهبردی، گام‌های بلندی برای موفقیت در استقرار این سامانه‌ها برداشت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است؛ با انتخاب محورها و شاخص‌های پیشنهادی (از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، نظرات خبرگان و مطالعة نمونه‌های اجرا شده) آغاز شده و پس از تهیة پرسش‌نامه و ارسال به جامعة نمونة مد نظر و تجزیه و تحلیل پرسش‌نامه‌های بازگشتی، محور‌ها و شاخص‌های پیشنهادی، مورد تأیید آماری قرار گرفته است که نتیجه اقدامات انجام شده آن تعیین محورها و شاخص‌های کلیدی و اثرگذار در ارزیابی آمادگی نیروهای مسلح و ارائة الگوی پیشنهادی برای ارزیابی آمادگی آنها در سه‌محور راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی و معرفی طرح‌های آماده سازی نیروهای مسلح ج. ا. ا برای استقرار این سامانه‌ها است.

کلیدواژه‌ها