آرایه‌های پهپادی مطلوب در صحنه نبرد ناهمگون برای اجرای مأموریت های اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پهپادها با توجه به نوع، امکانات و تجهیزات، قادرند مأموریت‌های متنوّع اطلاعاتی، شناسایی، مراقبت و هدف‌یابی و جمع‌آوری الکترونیکی شنود را با اولویت استفادة بهینه از امکانات و به خصوص منابع انسانی انجام دهند. به عبارت دیگر هواپیماهای بدون سرنشین از جمله تجهیزات پیشرفتة عصر حاضر‌ند که در جنگ‌های آینده جایگاه ویژه‌ای دارند. از طرفی با توجه به برتری تسلیحاتی و اطلاعاتی کشورهای قدرتمند و معارض جمهوری اسلامی ایران، جنگ‌های آینده قاعدتاً از نوع ناهمگون بوده و پیروزی در آن‌ها، مستلزم به‌کارگیری ابتکارهای تاکتیکی و استفاده از تجهیزات مناسب است؛ بنابراین استفاده از آرایه‌های مطلوب پهپادی، می‌تواند در نظام دفاعی جمهوری اسلامی ایران بسیار مؤثّر واقع شده و در نتیجه برای حفظ و تحکیم امنیت ملّّی کارا باشد. هدف اصلی این مقاله، تبیین آرایه‌های پهپادی مطلوب برای انجام مأموریت‌های اطلاعاتی (شناسایی، مراقبت و هدف‌یابی و جمع‌آوری الکترونیکی شنود) در صحنة نبرد ناهمگون است و روش تحقیق، از نوع کاربردی-توسعه‌ای است؛ به این منظور پس از انجام مطالعات وسیع کتابخانه‌ای و انجام مصاحبه با خبرگان و صاحب‌نظران، در چند مرحله با استفاده از آزمون نسبت‌ها، شاخص‌های پهپادی مؤثّر بر انواع مأموریت‌های اطلاعاتی تعیین شده است. همچنین با استفاده از آزمون تی استیودنت یک نمونه‌ای و بررسی وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب و در نهایت با تشکیل جلسات متعدد خبرگی و نیز با توجه ویژه به عوامل و شاخص‌های تأثیرگذار بر انواع مأموریت‌های اطلاعاتی، آرایه‌های پهپادی مطلوب تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها