نقش سرمایة اجتماعی در اثربخشی مدیریت دانش (مطالعة موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

شرایط خاص اقتصادی حاکم بر سازمان‌ها باعث شده است تا مزیّت رقابتی آنها دیگر بر پایة دارایی‌های مشهودشان نباشد. آنچه امروزه سازمان‌ها را در صحنة اقتصاد، رقابت پذیر می‌نماید ادارة اثربخش دانش و نیز تأکید مستمر بر عوامل مؤثّر بر دارایی‌های دانشی نظیر سرمایة‌ اجتماعی است. بر این اساس، پژوهش حاضر به  نقش سرمایة اجتماعی در اثربخشی مدیریت دانش رامورد مطالعه قرار داده است. سئوال اساسی تحقیق این است آیا میزان بالای سرمایه‌های اجتماعی به اثربخشی مدیریت دانش منتهی می‌شود؟ جامعة آماری پژوهش، دانشگاه هوایی شهید ستاری است و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به تعیین نمونه پرداخته شد. روش گردآوری داده‌ها، پرسشنامة حضوری بوده و از روش تحقیق توصیفی- میدانی استفاده شده است. نتایج حاصله، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی و آزمون معادلات ساختاری، حاکی از وجود رابطة معنی‌داری بین همة مؤلّفه‌های سرمایه‌های اجتماعی و اثربخشی مدیریت دانش است. در پایان، با توجه به یافته‌های پژوهش، پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها