ارزیابی عملکرد دانش آموختگان دانشگاه افسری امام علی(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ارزیابی عملکرد از مفاهیم اساسی حوزه دانش مدیریت و از مهم‌ترین وظایف مدیران عالی سازمان است. تعلیم و تربیت از مهم‌ترین و اصلی‌ترین اولویت‌های سازمان برای توانمندسازی منابع انسانی و بهبود عملکرد سازمانی است. هدف این پژوهش، ارزیابی عملکرد از طریق سنجش اثربخشی دانش آموختگان دانشگاه افسری امام علی(ع) در 6 بعد توانایی‌های روحی، علمی- شناختی، نظامی- پرورشی، فکری، اجتماعی و توانایی‌های جسمی است. بر اساس مبانی نظری و الگوی مفهومی، پرسش‌نامه سنجش شاخص‌ها تهیه و با تأیید روایی و پایایی آن، با استفاده از روش دلفی به سؤالات پاسخ داده شده است. نوع تحقیق کاربردی– توسعه‌ای و روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری متشکل از خبرگان و فرماندهان یگان‌های بهره‌بردار با حجم 450 نفر در کشور است. روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 205 نفر محاسبه شده و از نرم‌افزار SPSS19 برای تحلیل آماری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، خبرگان از 221 شاخص عملکردی در طبقات شش‌گانه تعداد 100 شاخص را تأیید نموده‌اند؛ بین شاخص‌های عملکردی دانش آموختگان دانشگاه رابطه معناداری وجود دارد و شاخص‌ها دارای ضریب اهمیت متفاوتی در سنجش عملکرد دانش آموختگان دانشگاه هستند. دانش آموختگان در نیل به «ایمان»، «انضباط» و «آموزش» دارای عملکرد خیلی خوب و خوب هستند و تقویت معنویت و ارتقای بصیرت دینی و کسب آمادگی‌های نظامی بالاترین اهمیت را دارد؛ همچنین ضعف‌ها و آسیب پذیری‌هایی وجود دارد که بایستی اصلاح و به قوت تبدیل گردند؛ تا بتوان اثربخشی دانشگاه را تحکیم و در حرکت به جلو قرار داد.

کلیدواژه‌ها